Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.1.2. Основания и Условия в Договора

Публикувано на: 27.12.2010

За да се сключи трудов договор трябва да са изпълнени нормативните изисквания относно предоставянето от работника / служителя на необходимите документи за сключването му. Съгласно чл. 62, ал. 1 от КТ трудовият договор се сключва в писмена форма. В Кодекса на Труда са предвидени следните видове трудови договори:


                • Безсрочен трудов договор с клауза за изпитване

                • Безсрочен трудов договор за непълно работно време

                • Безсрочен трудов договор за пълно работно време

                • Срочен трудов договор с клауза за изпитване

                • Срочен трудов договор за определен срок (чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ)

                • Срочен трудов договор за изпълнение на временни, сезонни и краткотрайни работи (чл. 68, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 68, ал. 3 КТ)

                •Срочен трудов договор до завършване на определена работа (чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ)

                • Срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител (чл. 68,ал. 1, т. 3 КТ)

                • Срочен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс (чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ)

                • Срочен трудов договор за определен мандат (чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ)

                • Договор за работа до 5 дни или 40 часа в месеца

                • Договор за ученичество

                • Трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 КТ (вътрешно съвместителство)

                • Трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 КТ (външно съвместителство)


Трудовият Договор има задължителни реквизити, които са описани в чл. 66, ал. 1 от КТ:


Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:

         1. Мястото на работа – Мястото, на което работникът / служителят ще извършва поетите с трудовия договор задължения. Мястото на работа е населеното място, в което ще се изпълняват трудовите задължения. Обикновено то е седалището на фирмата, с която е сключен трудовия договор. „Мястото на работа” следва да се различава от термина „работно място”, който включва отдел, цех, звено или подразделение в организацията на труда, където работника / служителя ще изпълнява трудовите си функции. Работното място може да бъде сменяно от работодателя без съгласието на работника/служителя, при условие че не се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника/служителя.

         2. Наименованието на длъжността и характера на работата – трябва да са описани подробно в длъжностната характеристика. В Трудовия Договор задължително трябва да присъства кода и наименованието на длъжността според националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).

         3. Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение – Двете дати трябва да се разминават с един или повече дни, тъй като има изискване постъпването на работа да бъде предшествано от сключването на трудовия договор. Това е така, тъй като при постъпването на работа, работодателя трябва да предостави на работника копие от заверено уведомление по чл. 62, ал 4, както и справката за приетото уведомление издадена от НАП. Получаването на тези документи трябва да бъде удостоверено с подписа на работника.

         4. Времетраенето на трудовия договор – трудовият договор може да бъде сключен за определен срок (при условията, посочени в Кодекса на труда) или да е безсрочен. В случай, че договорът е срочен, трябва да се посочи конкретния срок.

         5. Размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски – Основния и допълнителните отпуски, които се полагат на работника / служителя трябва да се изписват отделно, според вида им, в трудовия договор. Ако на работника се полагат отпуски на различни основания, не се допуска сумирането на дните и показването им като общ сбор в трудовия договор.

         6. Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор – Според вида на трудовия договор минималния срок на предизвестие може да бъде различен:

                - Според чл. 326, ал. 2 от КТ - Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

                - Според чл. 326, ал. 2 от КТ - Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

                - Според чл. 334, ал. 1 от КТ - Трудовият договор за допълнителен труд (по чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ) може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни.

ЗАБЕЛЕЖКА – В случай, че в трудовия договор не е изрично посочен срок на предизвестие, то се счита, че е договорен минималният срок по КТ.

         7. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане – С оглед на това, че различните възнаграждения се дължат на различни основания, задължително условие е всички те да са изписани отделно. За всяко възнаграждение трябва да се посочи:

                а) Основание за плащане;

                б) Размер на възнаграждението;

                в) Период на който се изплаща.

                г). продължителността на работния ден или седмица – Според договореното.


При пълно работно време и осем часов работен ден обикновено се вписва: При условията на 8 часов работен ден и 40 часа седмично.


         8. Данни за страните:

данни за работодател – БУЛСТАТ (ЕИК), Наименование, седалище и адрес на управление на предприятието. Име и ЕГН/ЛНЧ на лицето, което представлява предприятието.

данни за работника / служителя – Трите имена, постоянен адрес, единен граждански номер, номер и дата на издаване на лична карта, вид и степен на притежавано образование.Коментари

-->