Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.2.1. Допълнително Споразумение

Публикувано на: 27.12.2010

Промяна на Трудов Договор по Взаимно Съгласие

Промените по предварително договорените с Трудов Договор условия се отразяват с Допълнително Споразумение към трудовия договор. Обикновено изменението се прави на основание чл. 119, от КТ – „с изразено писмено съгласие между страните”. Допълнителните споразумения могат да бъдат различни:

  • Допълнително Споразумение за промяна на условията по Трудов Договор;
  • Допълнително Споразумение за промяна в мястото на работа;
  • Допълнително Споразумение за промяна на длъжността;
  • Допълнително Споразумение за промяна на възнаграждението;
  • Допълнително Споразумение за преобразуване на безсрочен Трудов Договор в срочен Трудов Договор

При промяна в условията на трудовия договор се изисква съгласието и на двете страни, което се удостоверява с техните подписи върху допълнителното споразумение. Същото се изготвя в два екземпляра, по един за всяка от страните. Без значение е коя страна е инициирала промяната. Желателно е в досието на служителя, чийто договор се променя, да се приложи копие от кореспонденцията между страните, касаеща промяната на трудовия договор. В личното досие на служителя задължително се пази и екземпляр от допълнителното споразумение.


Едностранна Промяна от Страна на Работодателя

Има редица случаи, предвидени в Кодекса на Труда, при които работодателят има право да промени определени условия по трудовия договор без да иска съгласието на работника / служителя. При тези случаи допълнителното споразумение е заменено със заповед на работодателя за едностранна промяна на условията по трудовия договор, например:

  • По реда на чл.118, ал.3 от Кодекса на труда – едностранно увеличение на трудовото възнаграждение;
  • По реда на чл. 120 от КТ – изменение на мястото и характера на работата при производствена необходимост или престой.

Още ресурси по темата

Допълнително споразумение към трудов договор - бланка, описание и реквизити на документаКоментари

-->