Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.2.2. Изготвяне и Деклариране на Промяна в Трудов Договор

Публикувано на: 27.12.2010

Изготвяне

Допълнителното споразумение се изготвя задължително в два екземпляра, като единият се връчва на лицето, а вторият се съхранява в личното му досие. В допълнителното споразумение задължително присъстват всички промени в трудовото правоотношение, освен когато промяната е едностранна. В случаите, когато работодателя има задължение да декларира промяната пред органите на НАП, заедно с допълнителното споразумение на лицето се връчва и копие от справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ.


Деклариране

Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ за промяна на трудовото правоотношение – когато с допълнително споразумение се изменя срокът на договора и/или заеманата от лицето длъжност, работодателят има задължение да уведоми органите на НАП за направената промяна.

Задължението на работодателя е да подаде уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ за промяна на трудово правоотношение в срок до 3 дни от сключване на допълнителното споразумение.

Копие от допълнителното споразумение и справката за приети и отхвърлени уведомления по чл 62 ал 4 от КТ се класират в личното досие на работника / служителя.Коментари

-->