Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Годишно приключване на 2013 г.

Публикувано на: 10.03.2014В края на месец Март изтича крайният срок за изготвяне на Годишните финансови отчети на всички данъчно задължени юридически лица. 31 март е и крайният срок за подаване на Годишната данъчна декларация на тези лица пред приходната агенция. Това поставя и актуалните въпроси на деня:

Какво декларираме до края на март? Кой и какви отчети трябва и може да съставя? Някой промени в данъчното законодателство през 2013, които ще се отразят в Годишното приключване на 2013.

Изготвяне на Годишен финансов отчет.

Приложима счетоводна база

Всяко дружество изготвя своя ГФО, на база приложимата счетоводна база – Международни Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО) или Национални Стандарти за Финансова Отчетност на Малки и Средни Предприятия (НСФОМСП). Дружествата могат да избират каква счетоводна база да прилагат, като ако преминават критериите за „малко и средно предприятие” са задължени да прилагат МСФО – трябва да преминат 2 от следните 3 критерия за 2 последователни предходни години: балансова стойност на активите към 31 декември – 8млн.лв; нетни приходи от продажби за годината – 15млн.лв; средна численост на персонала за годината – над 250 души.

Новорегистрираните дружества могат да изберат приложимата база за изготвяне на финансов отчет, но веднъж преминало по МСФО, дружеството няма право да се върне към НСФОМСП.

Облекчена форма

За някой дружества, прилагащи НСФОМСП закона за счетоводството позволява известни облекчения при изготвяне на финансовите отчети. Ако дружеството не преминава 2 от следните 3 критерия за 2 последователни години, би могло да прилага „Облекчена форма” на отчитане и да изготвя ГФО без Отчет за Собствен капитал и Отчет за Паричните потоци – балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5млн.лв; нетни приходи от продажби за годината – 2,5млн.лв; средна численост на персонала – 50души.

Това е и границата за определяне, дали дружеството подлежи на задължителен финансов одит.

Отговорност за съставяне на ГФО

Ръководството на дружеството отговаря за изготвянето на финансовия отчет, за неговото съдържание и за публикуването му. Съставителите на финансови отчети отговорят за професионалното съставяне на отчетите, като те трябва да отговорят на определени изисквания, за да могат да изпълняват тази дейност. Съставители на финансови отчети биха могли да са физически лица или счетоводни предприятия. Физическите лица, съставители на отчети или управителите на счетоводните предприятия е необходимо да притежават определено образование и стаж, за да имат право да се подпишат като съставители на ГФО. Санкцията за лице, което изготви финансов отчет, без да има това право е в размер от 2000лв до 5000лв.

Финансовите отчети се изготвят към 31 декември в хил.лв, като те трябва вярно и честно да представят имущественото и финансовото състояние на предприятие, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал. Неспазването на това изискване може да доведе до санкция за физически лица в размер от 500 до 1000лв, а за юридически лица в размер от 2000 до 3000лв.

Новости в законодателството от 2013.

Авансовите вноски

През 2013г. влезе в сила нов подход за внасяне на авансовите вноски. Дружествата с ГДД за 2012г. трябваше да декларират своята прогнозна печалба за 2013г., съгласно която се определяше и размера на дължимите авансови вноски месечни/тримесечни. През цялата 2013г. дружествата имаха възможност да правят корекции в размера на тази прогнозна печалба, като целта е максимално да се доближи до фактическия резултат, който ще се декларира към края на годината. Последната възможност за корекция беше до 16 декември 2013. При неточно прогнозиране на резултата и определяне на дължимите авансови вноски законодателството предвижда санкции, когато дължимия корпоративен данък надвишава с повече от 20% сумата от месечните авансови вноски или 75% от дължимия корпоративен данък надвишава с повече от 20% сумата от тримесечните авансови вноски.

При грешно декларирана прогнозна печалба и невнасяне на авансови вноски, за пръв път в ГДД за 2013г. лицата ще декларират върху каква сума ще трябва да внасят лихва, а НАП ще я изчисли J.

Корекция на счетоводна грешка

През 2013г. влезе в сила една промяна в ЗКПО, съгласно която при откриване на счетоводна грешка няма да имаме възможност за данъчни цели да отразим това сами в ГДД и да преизчислим данъчния резултат, а е необходимо писмено да уведомим НАП. При изготвяне на писменото уведомление е необходимо да опишем откритата счетоводна грешка, да посочим периода, през който е допусната и да преизчислим данъчното задължение за този период. Приходната агенция е длъжна в 30 дневен срок от нашето писмено уведомление да предприеме действия – проверка, ревизия или предписания за корекция. Не е необходимо да се уведомява НАП, когато откритите счетоводни грешки нямат данъчен ефект, както и ако са допуснати през периоди, които вече са с изтекъл давностен срок. За съжаление ЗКПО не поставя праг на същественост за деклариране на открити счетоводни грешки, така дори за несъществена грешка, за счетоводни цели ще трябва да се уведоми НАП.

Изискванията на този нов режим постоянно се допълват, като за сега все още няма глоба, ако едно лице е било длъжно, но не е уведомило НАП за открита счетоводна грешка. В този случай ще има само лихва за несвоевременно внесен корпоративен данък.

Данъци върху разходите

От 2013г. всички данъци върху разходите се декларират с ГДД и дължимият данък се внася до 31 март на следващата година. Препоръчва се при начисляване на такива разходи текущо през годината, своевременно да си начисляваме и дължимия данък върху разходите, а да не се чака края на годината.

Необлагаеми приходи

През 2013г. е въведен един „нов” режим, който дефинира като необлагаеми приходи, които са възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи за глоби, лихви и др.санкции, свързани с нормативен акт. С тази промяна се връща третирането на тези приходи от 2009г., което е и правилното в този случай, защото при възникването на тези разходи, те не са признати за данъчни цели, следователно при последващото им обратно проявление не би трябвало да се облагат приходите.

Новото Приложение 4 в Годишната данъчна декларация

С ГДД за 2013 за пръв път ще трябва да декларираме сделките си със свързани лица. Приходната агенция е подготвила ново Приложение 4, в което се посочват всички сделки със свързани лица в страната и в чужбина, както и сделки с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим. В приложението са предвидени номенклатури за всички видове сделки с посочените лица, като сумите се посочват общо, а не се оповестяват свързаните лица.

Пак в това ново Приложение 4 дружествата имат възможност да посочат сумите, които представляват скрито разпределение на печалбата. По този начин, когато дружеството само признава, че е извършило скрито разпределение на печалбата ще дължи само 5% данък върху дивидента и непризнаване за данъчни цели на посочената сума. Ако обаче не си признае доброволно, че е извършено скрито разпределение на печалбата има санкция от още 20% върху тази сума.


Още по темата

Още по темата може да научите и от видео семинар Годишно приключване с лектор Доника Маринова (автора на статията). В долния плеър може да видите демо-филм от семинара.Коментари

-->