Дидка Тодорова Дидка Тодорова Потребител

Срок за представяне на документЗдравейте,

Когато една фирма не е пререгистрирана, в какъв срок следва да си предаде документите за съхранение в НОИ? По какъв начин се определя срока на изпълнение на издадени задължителни предписания от НОИ?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте.
  Мисля, че този материал може да Ви осветли по въпроса- http://www.odit.info/?s=6&i=263713&f=4.

  kazimirc4
 • Съжалявам, неточен адрис.
  Отговорите са тук:
  RE: работещо ЕТ непререгистрирано
  didah
  03.01.2012 17:18
  Въпросът с непререгистрираните еднолични търговци (ЕТ) е решен в § 5. от Закона за търговския регистър (ЗТР).
  Ето и текста от закона:

  § 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.


  На пръв поглед нищо страшно. Може да се остане с впечатление, че хората, които не са пререгистрирали своите ЕТ са си решили проблемите и всичко свързано с техните фирми е приключило.

  Така е, но само на пръв поглед. Самия факт на заличаване на ЕТ поражда редица задължения, които трябва да се изпълнят от собствениците на тези ЕТ.

  Първото и с най-кратък срок задължение е прекратяването на осигуряването на ЕТ. Всички еднолични търговци, които някога са подали декларация за ПРЕКЪСВАНЕ на осигуряването, сега трябва да подадат декларация за ПРЕКРАТЯВАНЕ на същото. Срокът за подаване на тази деклараия е седем (7) дни след датата на заличаване на регистрацията на ЕТ като търговец. Прекратяването на регистрацията като самоосигуряващо се лице става с подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (фоормуляр ОКД5), в който се посчва, че осигуряването е прекратено.

  Другото важно задължение касае само едноличните търговци, които са имали назначен по трудов договор персонал. Съгласно инструкция № 5 за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник трябва в 30 дневен срок от датата на прекратяването да се подаде заявление, с което да се уведоми съответното териториално поделение на НОИ за прекратената дейност. С подаването на това заявление започва проццедура по издаването на осигурителния архив на едноличния търговец в НОИ.
  Дано това да Ви свърши работа.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Дружество, което прекратява дейността си и няма правоприемник следва да подаде в ТП на НОИ по адреса на регистрацията си заявление-декларация , че прекратява дейността си. Заявлението-декларация се подава в 30-дневен срок от датата на прекратяване на дейността. За самото предаване на документите не е определен срок с нормативен акт, такъв може да бъде определен от ТП на НОИ, където се извършва процедурата.

  За издаваните от НОИ задължителни предписания също не е определен със закон общо приложим срок – издаващият ги орган определя такъв за всеки конкретен случай в зависимост от спецификата му. Определен е обаче срок за обжалване на предписанията пред ръководителя на ТП на НОИ – той е 14-дневен.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 5, ал. 10, чл. 108, ал. 1, т. 3 и чл. 117, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 5, ал. 1 и ал. 6 от Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->