Наредба за Документите, Необходими за Сключване на Трудов Договор
Наредба № 4 за Документите, Които са Необходими за Сключване на Трудов Договор


Издадена от Министерство на Труда и Социалните Грижи 

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 1993г.


     чл. 1. За сключване на трудов договор са необходими:

               1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

               2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

               3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

               4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

               5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

               6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години. 


     чл. 2. Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт. 


     чл. 3. Посочените в чл. 1 документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор и конкурс.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Кодекса на труда и отменя Наредба № 16 от 30 декември 1986 г. (ДВ, бр. 15 от 1987 г.).Свързани с Кодекса на труда

-->