Прилагане на чл.6 ал.8 на КСО

Публикувано на: 21.03.2014

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 940-01-78 ОТ 28.09.2011 Г. НА НАП ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 6, АЛ. 8 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" – …, заведено с вх. № ………/15.09.2011 г., Ви уведомяваме за следното:

Фактическа обстановка:

За периода от 01.06.2009 г. до 08.11.2009 г., сте упражнявали дейност като управител на "К" ЕООД. Внасяли сте авансово осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице върху месечен осигурителен доход в размер на 500 лв. През 2009 г. не сте получавали доходи от това дружество. С годишната данъчна декларация по чл. 50от ЗДДФЛ за 2009 г. сте декларирали следните облагаеми доходи, придобити през годината:

Възнаграждения за работа без трудово правоотношение, отнасящи се за периода 01.06.2009 г. – 31.10.2009 г., изплатени от друго дружество, в размер на 10 000 лв.;

Възнаграждения за работа без трудово правоотношение за периода 01.12.2008 г. – 31.05.2009 г., изплатени от трето дружество, в размер на 9960 лв.;

Доход от наем за 2009 г. в размер на 1200 лв.

Така получените доходи сте включили в Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г., като сте определили годишен осигурителен доход за 2009 г. в размер на 4880.95 лв., върху който се дължат окончателни осигурителни вноски за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.

Във връзка с предстоящо пенсиониране, сте представили осигурителната си книжка за заверка в Националния осигурителен институт (НОИ). Получили сте отказ с мотив, че имате да доплащате осигурителни вноски поради неправилно определен окончателен размер на осигурителния доход за 2009 г.

Въпроси:

  1. Правилно ли е попълнена Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г.?
  2. Какъв следва да бъде осигурителният Ви доход като самоосигуряващо се лице по месеци, ако Справката не е попълнена правилно?
  3. Какви действия е необходимо да предприемете за да заверите осигурителната си книжка, в случай че получите различни становища от НАП и НОИ?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище:

Годишният осигурителен доход за 2009 г. се определя въз основа на данните, които се попълват в Таблица 1 и Таблица 2 към Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. Декларираните облагаеми доходи от трудова дейност по чл. 4 от КСО в приложенията на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, подлежащи на годишно изравняване по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, се пренасят в съответните колони на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. в съответствие с указанията за попълването й, дадени към нея. От изложената фактическа обстановка в запитването Ви и приложените към него копия на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г., служебни бележки за изплатени суми за работа без трудово правоотношение и декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице се установи, че в таблиците към Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. трябва да се попълнят следните данни:

- в колона 4 на Таблица 1 и 2 се вписва помесечно осигурителният доход, върху който сте внасяли авансово осигурителни вноски за периода юни - октомври 2009 г. - 500 лв. на месец, а за м.ноември – 119.05 лв. (пропорционално на отработените дни до 8 ноември); общо за периода от 01.06.2009 г. до 08.11.2009 г.- 2619.05 лв.;

- в колона 5.5. на Таблица 1 и 2 се посочва сумата 7500 лв. (10 000 лв. - разходите за дейността), получена за работа без трудово правоотношение от второто дружество, разпределена по 1500 лв. за месеците юни – октомври 2009 г.

Доходът от наем не е доход от трудова дейност по смисъла на чл. 4 от КСО, поради което не участва при формиране на окончателния размер на осигурителния доход.

Възнагражденията, получени за работа без трудово правоотношение от третото дружество, не следва да се попълват в Таблица 1 и Таблица 2, тъй като за този период Вие не сте упражнявали дейност като самоосигуряващо се лице. В случая сумата в размер на 6225 лв. ( /9960 лв. – 1660 лв. за м. 12.2008 г./ – разходите за дейността), отнасяща се за периода 01.01.2009 г.- 31.05.2009 г., отразена в колона 3 на Таблица 1 и Таблица 2 не трябва да се посочва.

- в колона 6 (к. 3 + к. 4) се прехвърля сумата от колона 4 (2619.50 лева), а в колона 7 (к. 3 + /к. 5.1 до к. 5.5/) сумата от колона 5.5 – 7500 лева, която представлява реално придобития облагаем доход, деклариран в Приложение № 3 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (за периода, през който притежавате качеството на самоосигуряващо се лице).

Следвайки схемата за образуване размера на годишния осигурителен доход (сумата от ред 13 на колона 7 – сумата от ред 13 на колона 6), се получава размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО (7500 лева – 2619.05 лева = 4880.95 лева).

Описаният механизъм, по който се формира годишният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица в Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, съгласно Указанията за попълване на Таблица 1 и Таблица 2, е съобразен с разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО, която гласи, следното:

"Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година".

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО (доп. ДВ, бр. 99 от 2009 г.) доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (основание чл. 6, ал. 7 от КСО - изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г.).

Според реално получените доходи от трудова дейност самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.

Целта на годишното изравняване е внесените вноски от самоосигуряващите се лица да съответстват на годишна база на действителните им доходи от трудова дейност за съответната календарна година. Именно поради това чл. 6, ал. 8 от КСО определя, че годишният осигурителен доход се формира като разлика между облагаемия доход и осигурителния доход, върху който авансово са внасяни осигурителни вноски. С други думи, годишният осигурителен доход е доход, върху който се довнасят вноските, като авансово внасяните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица задължително се приспадат от реално реализираните доходи от трудова дейност.

Годишният осигурителен доход се определя като разлика и в случаите, при които самоосигуряващите се лица са получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която са регистрирани. Неоспорим аргумент в това отношение е чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). На основание ал. 1 от тази разпоредба при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващите се лица осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО (основание чл. 11, ал. 2 от наредбата).

Следователно, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване върху получените от самоосигуряващите се лица възнаграждения за работа без трудово правоотношение, включително за дейност, извън тази за която са регистрирани, се внасят по общия ред, въведен с чл. 6, ал. 8 от КСО.

Съобразно установения с кодекса и наредбата ред за формиране на годишния осигурителен доход в Таблица 1 и Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за съответната година е въведена колона 5.5, която се попълва от самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение извън тази, за която са регистрирани. Възнагражденията за работа без трудово правоотношение се включват в облагаемия доход на самоосигуряващото се лице, от който се приспадат авансово внесените осигурителни вноски, с оглед формиране на годишния осигурителен доход.

Предвид изложеното, за целите на годишното изравняване по чл. 6, ал. 8от КСО от посочените облагаеми доходи в Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ трябва да посочите само доходите, получени от работа без трудово правоотношение (граждански договор), в периода юни – октомври 2009 г. Доходът, получен за работа без трудово правоотношение в периода януари – май 2009 г., през който нямате качеството на самоосигуряващо се лице, не следва да попълвате в колона 3 на Таблица 1 и Таблица 2. Като се има предвид, че общият годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се получава като разлика между ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6, а сумата от колона 3 участва в сбора от доходите на колона 6 и колона 7, то размерът на общия годишен осигурителен доход, изчислен при попълнена и при непопълнена колона 3 в конкретния случай е един и същ.

В заключение следва да отбележим, че правилно сте определили размера на годишния осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗДДФЛ (доп. ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) образците на данъчните декларации и декларацията по чл. 29а, ал. 4 по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите. Заповедите и образците по ал. 1 и 3 се обнародват в "Държавен вестник" (основание ал. 4 на с.чл.). Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и Таблица 1 и Таблица 2 към нея, ведно с указанията за попълването й, са неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, утвърдена със заповед на министъра на финансите. Следователно при попълването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, справките и приложенията към нея, трябва се спазват указанията, утвърдени към тях. В конкретния случай, при спазване на указанията за попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, в частност Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към нея и Таблица 1 и Таблица 2, механизмът, по който се формира годишният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица и размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски, не следва да се различава от гореописания.

С влизане в сила на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) след 1 януари 2006 г. производствата по установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и по прихващане и възстановяване се извършват от органите по приходите на НАП.

Издаването на осигурителни книжки, вписването на данни за осигурителен стаж, осигурителен доход, направените осигурителни вноски и изплатените обезщетения и помощи, и заверяването им е регламентирано в чл. 7 от НООСЛБГРЧМЛ. Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на териториалното поделение на Националния осигурителен институт при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година (основание ал. 4 от чл. 7 от наредбата). Съгласно ал. 5 от същия член осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се заверяват, при условие че са внесени дължимите осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

В случай на отказ от страна на длъжностните лица на НОИ да Ви бъде заверена осигурителната книжка в съответствие с горепосочените указания за 2009 г. може да се възползвате от разпоредбата на чл. 117 от КСО, в която е регламентирана възможността за подаване на жалби при откази за заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход.Коментари

Свързани документи с КСО

-->