radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

КомандировъчниЗдравейте!

Ние сме фирма от Плевен, но откриваме обект на същата фирма в Бургас. Когато служители трябва да пътуват до Бургас за извършване на някаква дейност имаме ли право на командировъчни (дневни,пътни,квартирни)?

Благодаря предварително!Отговори

 • Фирмата е медицински център с фелиал в Бургас.Споменавам го понеже характера на работа не е пласьор на стоки да се изпълнява работата по време на път (шофьор,летец..) та мисълта ми е дали когато даден лекар ходи да преглежда от време на време в Бургас има право на дневни и квартирни пари
 • Здравейте,

  Няма пречка да ползвате командировъчни средства, стига да е спазено изискването на НСКСЧ, че лице се командирова единствено с писмена заповед издадена от ръководителя на предприятието или от определено от него длъжностно лице.
  Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя (чл. 121, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда).

  Командированите лица имат право на пътни пари съгласно заповедта за командировка в размер на действително извършените разходи по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут. Средствата за командировки и специализации се утвърждават от ръководителя на предприятието или ведомството, от ръководителя на звеното за финансово-стопански дейности или от упълномощени от тях длъжностни лица.

  За да бъдат данъчно признати изплатените пътни и квартирни пари трябва да бъдат документално обосновани чрез първичен счетоводен документ (фактура, протокол, бордна карта, разписка или квитанция за платени магистрални, такси, пътен лист, пътна книжка и др.)
  Също така имайте предвид разпоредбите на чл. 33 от ЗКПО, който гласи че:
  (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
  1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;
  2. разходите, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на:
  а) физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, и
  б) лицата, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са наети от него по извънтрудови правоотношения.
  (2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

  За повече информация по казуса вижте чл. 12, чл. 13, чл. 18, чл. 20, чл. 35, чл. 37 от НСКСЧ,

  Изпращам Ви и линк към статия свързана с командировките.
  http://balans.bg/4486-komandirovki-v-stranata-i-v-chujbina/

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Благодаря за изчерпателния отговор! Само не разбрах,понеже не виждам да сте споменали,дали имат право и на дневни или само пътни и квартирни?
 • Не се считат за командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуване, пътуват като пласьори на стоки или изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им.
  Та мисълта ми е този фелиал в Бургас не може ли да се тълкува като място на работата
 • Здравейте,

  Мястото на работа е определено с възникване на трудовото правоотношение. Тоест, ако лице е назначено на работа в гр. Плевен (чл. 66 от КТ:”Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:1. мястото на работа;”), то неговото работно място е гр. Плевен.

  Чл. 6 от НКС, който Вие цитирате се отнася за: работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др. или пътуващи като пласьори;
  От информацията, която има по казуса, чл. 6 не ми се струва приложим.

  В заповедта за командироване се посочват: командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;(чл. 9, ал. 6 от НКС)

  Чл. 19 от НКС, казва че: На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
  (2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.
  (3) За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат.

  За повече информация по казуса вижте: чл. 21, чл. 23 от НКС

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->