Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

4.1.2. Пример за Съставяне на Амортизационен План

Публикувано на: 17.12.2010

На 15.01.2010 год. е регистрирано дружество ”АЛФА” ЕООД с основна дейност ”Производство и продажба на Хлебни изделия”.


 1. През годината са закупени, въведени в и изведени от експлоатация следните активи:

1. На 01.02.2010 год. е закупена новопостроена производствена сграда за 600 000 лв., която е въведена в експлоатация на 10.02.2010 год.

За сградата е определено, че:

- полезният срок на годност за нейното ползване ще бъде 50 години;

- остатъчната стойност към края на нейния полезен срок на годност ще бъде 300 000 лв.

2. Заедно с производствената сграда е закупена и прилежаща земя за 800 000 лв. Земята не подлежи нито на счетоводна, нито на данъчна амортизация.

3. На 15.02.2010 год. е закупена нова високотехнологична хлебопекарна фурна за 110 000 лв., която е въведена в експлоатация на 05.07.2010 год. За въвеждането в употреба на фурната са вложени материали за 2 000 лв., използвани са външни услуги за доставката и инсталирането на машината за 5 000 лв., изплатен е хонорар на инженер-консултант по пускането на фурната в размер на 3 000 лв. В резултат на което стойността на придобиване на фурната възлиза на 120 000 лв.

За фурната е определено, че:

- полезният срок на годност за нейното ползване ще бъде 10 години;

- остатъчната стойност към края на нейния полезен срок на годност ще бъде 30 000 лв.

4. На 10.03.2010 год. е закупено офис обзавеждане, което включва 7 бюра по 200 лв., 10 стола по 50 лв. и 10 офис шкафа по 100 лв.

5. На 31.03.2010 год. са закупени 3 компютърни конфигурации, всяка от тях по 1 200 лв. и нужния за тяхната работа системен и приложен софтуер по 720 лв. за всеки компютър. Веднага са въведени в експлоатация. Определено е, че полезният срок на годност за използване на компютрите и софтуера е 4 години.

6. На 01.04.2010 год. е сключен договор за финансов лизинг за два лекотоварни автомобила Рено Мастер, всеки от тях на цена по 31 200 лв. (без вкл. ДДС) и веднага са въведени в експлоатация. Лизинговия договор е безлихвен за 3 години.

За автомобилите е определено, че:

- полезният срок на годност за тяхното ползване ще бъде 8 години;

- остатъчната стойност към края на техния полезен срок на годност ще бъде 7 200 лв. за всеки.

7. На 01.05.2010 год. са закупени 160 броя колички по 500 лв., в които ще се съхраняват хлебните изделия Въведени са в употреба на 05.07.2010 год. и е преценено, че срокът им на годност за ефективно ползване ще бъде 13 години и 4 месеца.

8. На 15.05.2010 год. са закупени две тестомесачки за по 6 000 лв., които са въведени в експлоатация на 20.05.2010 год. За тестомесачките е определено, че техният полезен срок на годност ще бъде 10 години.

9. На 31.08.2010 год. е взето решение от 01.09.2010 год. да се спре използването на едната тестомесачка за период от една година.

10. На 06.09.2010 год. поради непреодолима сила (наводнение в офиса) силно е увредена едната компютърна конфигурация и е бракувана.

11. На 30.11.2010 год. е продадена едната компютърна конфигурация с прилежащия й софтуер за 2 400 лв., с включен в нея 400 лв. ДДС.

12. През  декември 2010 год. е направена оценка на наличните активи. В резултат на оценката се оказва, че справедливата стойност на сградата е 630 000 лв. (което означава увеличение на отчетната стойност), а справедливата стойност на автомобилите е 23 000 лв. за всеки (което означава намаление на тяхната отчетна стойност).

• В счетоводната политика е определен Праг на Същественост 700 лв., от който праг нагоре един актив се отчита като дълготраен. В случая обаче, закупените 160 броя колички се признават за актив в тяхната цялост, тъй като от тях ще се черпят изгоди в много дълъг период от време и в тяхната си цялост те по принцип представляват значителна стойност, а от друга страна са и значителна стойност от стойността на всички активи на предприятието.

• За данъчни цели предприятието е приело Амортизационните Норми да бъдат максимално допустимите, съгласно ЗКПО и начисляването на данъчните амортизации да започва от месеца на придобиването на актива, каквито са и разпоредбите на ЗКПО.

• Приетите от предприятието Счетоводни и Данъчни Амортизационни Норми са както следва:

Група

Срок на

Годност

Счетоводна Амортизационна Норма

Данъчна Амортизационна Норма

І. Сгради

50 години

2%

4%

ІІ. Машини

10 години

10%

20%

ІІІ. Компютри

4 години

25%

50%

ІV. Автомобили

8 години

12,5%

25%

V. Други

13 год. 4 мес.

7,5%

15%


 2. Групиране и определяне на Амортизируемата Стойност на активите

1. Група Сгради.

1.1. Производствена сграда. Отчетна Стойност 600 000 лв. Дата на въвеждане в експлоатация 10.02.2010 год. Полезен срок на годност 50 год. Остатъчна Стойност на сградата 300 000 лв.

Счетоводна Амортизируема Стойност = Отч. Ст-ст 600 000 лв. – Ост. Ст-ст 300 000 лв. = 300 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност е 600 000 лв.


2. Група Машини.

2.1. Хлебопекарна фурна. Отчетна Стойност 120 000 лв. (включва 110 000 лв. покупна цена и 10 000 лв. преки разходи по въвеждането и в експлоатация). Дата на въвеждане в експлоатация 05.07.2010 год. Полезен срок на годност 10 години. Остатъчна стойност 30 000 лв.

Счетоводна Амортизируема Стойност = Отч. Ст-ст 120 000 лв. – Ост. Ст-ст 30 000 лв. = 90 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност е 120 000лв.

2.2. Тестомесачки – два броя. Отчетна Стойност по 6 000 лв. Дата на въвеждане в експлоатация 20.05.2010 год. Полезен срок на годност 10 години.

Счетоводната Амортизируема Стойност за всяка е 6 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност за всяка е 6 000 лв.


3. Група Компютри.

3.1. Компютърни конфигурации – три броя. Отчетна стойност по 1 200 лв. Дата на въвеждане в експлоатация 31.03.2010 год. Полезен срок на годност 4 години.

Счетоводната Амортизируема Стойност за всяка е 1 200 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност за всяка 1 200лв.

3.2. Системен и приложен софтуер – три еднакви комплекта за три броя компютри. Отчетна стойност по 720 лв., Дата на въвеждане в експлоатация 31.03.2010 год. Полезен срок на годност 4 години.

Счетоводната Амортизируема Стойност за всеки е 720 лв.

Данъчна Амортизируема Стойност за всеки е 720 лв.


4. Група Автомобили.

4.1. Рено Мастер – два броя. Съгласно счетоводните стандарти, закупен чрез договор за финансов лизинг актив, ако отговаря за условията за признаване като актив се признава за такъв от лизингополучателя, заприхождава се и се амортизира съгласно счетоводната му политика. Отчетна стойност по 31 200 лв. Дата на въвеждане в експлоатация 01.04.2010 год. Полезен срок на годност 8 години. Остатъчна стойност за всеки автомобил по 7 200 лв.

Счетоводната Амортизируема Стойност за всеки = Отч. Ст-ст 31 200 лв. – Ост. Ст-ст 7 200 лв. = 24 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност за всеки е 31 200 лв.


5. Група Други Активи.

5.1. Колички – 160 броя по 500 лв. всяка или общо за 80 000 лева. Дата на въвеждане в експлоатация  05.07.2010 год.

Счетоводната Амортизируема Стойност е 80 000 лв.

Данъчна Амортизируема Стойност е 80 000 лв.


6. Неамортизируеми активи.

6.1. Земята, прилежаща към производствената сграда, за 800 000 лв. не е амортизируем актив, следователно няма да се включва в Амортизационните Планове.

6.2. Закупените офис мебели по т.4 са под прага на същественост, определен в счетоводната политика на предприятието, което означава, че ще се осчетоводят като текущ разход. За целите на управлението на материалните запаси, те могат да се заведат в инвентарната книга, за да може да се проследява тяхното използване. По-рядко срещано е завеждането на всички тези артикули, като един цял актив Офис обзавеждане и амортизирането му в група ”Други амортизируеми активи”, но в този пример няма да приложим този подход.

Счетоводен амортизационен план


Данъчен амортизационен план


 3. Преоценка на Дълготрайните Активи

През месец Декември 2010 год. е направена оценка на наличните активи. В резултат на направената оценка има изменения в справедливите стойности на сградата и автомобилите.

Сградата, която е с отчетна стойност 600 000 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 5 000 лв. и Балансова Стойност преди преоценката 595 000 лв. е оценена на 630 000 лв. В този случай има повишаване на справедливата стойност на актива, което създава Резерв от Последваща Оценка на дълготрайни активи в размер на 35 000 лв. Така отчетната стойност става 630 000 лв. Определя се нова Остатъчна Стойност, съобразно пазарните тенденции в размер на 306 600 лв., в резултат на което Амортизируемата Стойност нараства на 323 400 лв. Новата Амортизируема Стойност от 323 400 лв. към 01.01.2011 год. ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2011 год., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2011 год., защото съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчен амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка. Тъй като има промяна в Балансовата и Остатъчната Стойност, което води до нова Амортизируема Стойност на сградата и въпреки че избраният Метод на Амортизация е линеен за 50 години, то в оставащите 49 години трябва да амортизираме нова по-голяма Амортизируема Стойност, което води до промяна на годишната Амортизационната Квота и съответно след като се направи обратно преизчисление ще се получи Амортизационна Норма, която ще бъде различна от тази за първата година – 2% за първата година и 2,0408% (100/49) за следващите 49 години, ако не настъпи нова промяна в оставащата за амортизация Амортизационна Стойност.

Автомобилите, които са с отчетна стойност 31 200 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 2 000 лв. и Балансова Стойност 29 200 лв. са оценени на 23 000 лв. всеки. В този случай има обезценяване (или намаляване справедливата стойност) на актива, което автоматично генерира разход в размер на 6 200 лв. за автомобил, тъй като за този актив няма формиран Резерв от Последваща Оценка, от който тази загуба/разход да се прихване. Така отчетната стойност става 23 000 лв. В резултат на тази преоценка е преразгледана и Остатъчната Стойност на автомобилите и тя е намалена от 7 200 лв. на 6 200 лв. в края на техния полезния срок на годност. В резултат на това се променя и Амортизируемата Стойност, която става 16 800 лв. Новата Амортизируема Стойност ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2011 год., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2011 год., защото съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна обезценка. Тъй като има промяна в Балансовата и Остатъчната Стойност, което води до нова Амортизируема Стойност на автомобилите и въпреки че избраният Метод на Амортизация е линеен за 8 години, то в оставащите 7 години трябва да амортизираме нова по-малка Амортизируема Стойност, което води до промяна на годишната Амортизационната Квота и съответно след като се направи обратно преизчисление ще се получи Амортизационна Норма, която ще бъде различна от тази за първата година – 12,5% за първата година и 14,2857% (100/7) за следващите 7 години, ако не настъпи нова промяна в оставащата за амортизация Амортизационна Стойност.

След като е направена преоценката на 31.12.2010 год., към 01.01.2011 год. трябва да се изготвят нови амортизационни планове с новите стойности на преоценените активи, както следва:

Счетоводен амортизационен план


Данъчен амортизационен планКоментари

-->