Ivan Ivanov Ivan Ivanov Потребител

Издаване на протокол при внос на услуги.Здравейте,

При внос на услуги от трета страна трябва ли да се издаде протокол и да се самоначисли ДДС? Каква е ставката и на какво основание се издава протокола?

Благодаря за вниманието.Отговори

 • Здравейте,

  От така зададения въпрос не става ясно какъв е видът на услугата и къде е мястото на изпълнение. Във връзка с облагането на доставки на услуги важи общото правило - когато получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е там където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Вторият случай е, когато получателят е данъчно задължено лице, тогава мястото на изпълнение е там където той е установил своята независима икономическа дейност. Разбира се съществуват и някои особени случаи, посочени в чл. 21 ал. 4 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е ключовият фактор, които посочва къде следва да се обложи доставката и съответно законодателството на коя страна да се приложи.

  За справка чл. 21 от Закон за данък върху добавената стойност.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Според чл.21 от ЗДДС фирма регистрирана по ДДС в България /и извършваща своята независима икономическа дейност в Б-я/ и участвала в семинар на територията на Австрия излиза ,че мястото на изпълнение е България и трябва да си начисли ДДС. От друга страна според австрийското законодателство мястото на изпълнение е Австрия и фирмата организатор на семинара издава фактура с включено австрийско ДДС. Това означава ли, че българската фирма трябва да начисли ДДС върху цялата стойност /основа+ДДС/?
 • Услугата е абонамент за използване на софтуер, който българската фирма плаща всеки месец(мястото на изпълнение е България). Българската фирма е регистрирана по ДДС. Въпросът е на какво основание се издава протокол? Предполагам трябва да се самоначисли ддс и в двата дневника или бъркам?
 • Здравейте,

  Необходимо е да се определи видът на софтуера. Съгласно Допълнителните разпоредби към Закона за Данък върху добавената стойност, стандартният софтуер е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител. В случай че софтуерът е стандартен, той се третира като стока. Тогава Вие извършвате вътреобщностно придобиване и следва да самоначислите ДДС с протокол по чл. 117 от закона на основание чл. 84. Ако софтуерът е различен от стандартния, то тогава става въпрос за доставка на услуга. Самоначисляването става отново с протокол на основание чл.82 ал.2 т.3. от закона за данък върху добавената стойност.

  Самоначисляването ДДС намира отражение и в двата дневника. Определянето вида на софтуера има значение и във връзка с колоната, в която ще посочите данъчната основа в Дневника за продажби – колона 13 при ВОП или колона 14 при доставка на услуга.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Към г-жа Николова

  Съгласно чл. 21 ал. 4 т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, място на изпълнение при доставка на услуга по осигуряване на достъп срещу билет или заплащане до образователни събития , е там където фактически се провежда събитието. Във Вашия случай мястото е Австрия, следователно Вие не следва да самоначислявате ДДС.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова

 • Здравейте,
  да изясним дали е станало ясно.

  Когато имаме внос на услуга, независимо дали е от евро съюза или извън него имаме протокол по чл. 117 на основание чл. 82, ал. 2 т. 3 от ЗДДС. Ако имаме внос на стока от съюза е по чл. 84, но не разбрах ако имаме внос на стока от треата страна и тя не е минала митница, тогава пак ли самоначисляваме по чл.84 ?
 • Става въпрос за стоки, които са с по-малка стойност и не минават през митница. За тях получавам само фактура, пак ли трябва да самоначисля ддс и в двата дневника с протокол по чл.84?
  • 26 May 2017 08:38
  • (Потребител)
  • 6
  Имам същия казус както последния върос. Според служител на НАП трябва да третирам получените стоки, които не са минали митница, но са получени от трети страни както услугите - с протокол да начисля ДДС, да ги опиша в дневника по ДДС в колоната по чл 82, и да ползвам за тях данъчния кредит.?

  Правилно ли е това?
 • Здравейте,

  Имаме фактура от Google и Facebook (Иралндия), за реклама и абонамент за ползване на бизнес акаунт.
  Кои колони се попълват при ВОП на услуги в дневника на продажбите?
  Колона 13 или колона 14?

  Това извадка от НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ ВОП И ВОД от НАП
  І. ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ В ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЗДДС

  Придобиването на стоки на територията на страната от доставчик, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС, подлежи на деклариране в отчетните регистри и справката-декларация по ЗДДС.
  По повод осъществените вътреобщностни придобивания, регистрираното по ЗДДС лице, получател по доставката, издава протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС.

  1.1. Съгласно разпоредбите на чл. 84 от ЗДДС, данъкът по вътребщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В тази връзка протоколът издаден в случаите на чл. 84 от ЗДДС се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:
  колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания /ВОП/
  колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС

  Често допускани грешки при декларирането на вътреобщностни придобивания в дневник продажби са:
   деклариране на данъчната основа на ВОП в колона 14 на дневник продажби „ДО на получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС”;
  Некоректно е декларирането на данъчната основа на ВОП в колона 14, тъй като прилагането на чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС касае получени доставки, различни от ВОП, при които ДДС е изискуем от получателя.

  Моля за отговор и съвет.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->