Krista Popova Krista Popova Потребител

Декларация за лоялностЗаконно ли е подписването на Декларация за лоялност точно с тези точки?

1. Вреди, причинени на Дружеството във връзка с изпълнението на преките ми задължения, произтичащи от договорните ми отношения с него, както и при небрежност и бездействие от моя страна, се поемат от мен в размер на 40% (четиридесет процента) от брутното ми трудово възнаграждение, но не повече от 23 (двадесет и три ) минимални работни заплати, чиито размер се определя с акт на Министерски съвет.

2. Вреди, причинени на Дружеството, във връзка с изпълнението на преките задължения, произтичащи от договорните отношения с него на работници и служители, за чиято работа пряко отговарям, както и при небрежност и бездействие от тяхна страна, се поемат от мен в размер на 10% (десет процента), но не повече от 5 (пет) минимални работни заплати, чиито размер се определя с акт на Министерски съвет.

3. Задължавам се да пазя имуществото и ресурсите на Дружеството с грижата на добър стопанин, да не изнасям, заменям и подменям /без изрично възлагане от страна на ръководството на дружеството/ каквито и да било стоки и предмети, собственост на дружеството и, ако нанеса вреда на Дружеството или се установи липса, тя се поема от мен в размер на справедливата цена на щетата, но не повече от 23(двадесет и три) минимални работни заплати, чиито размер се определя с акт на Министерски съвет, освен ако това не представлява по-тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

4. Задължавам се при прекратяване на договорните ми отношения с Дружеството коректно да довърша и предам започнатата от мен работа на определените за това работници и служители. В тази връзка ще отделя необходимото време, внимание, енергия и професионализъм, за да им предам и разясня в пълен обем цялата необходима им документация и информация, с оглед гладкото и безпроблемно продължаване на работата по текущите задачи и проекти, с цел предотвратяване на загуби, пропускане на ползи или нанасяне на вреди на Дружеството или трети добросъвестни лица. При неизпълнение на този ангажимент се задължавам да заплатя на Дружеството неустойка в размер на 10 (десет) минимални работни заплати, чиито размер се определя с акт на Министерски съвет.

5. Задължавам се, че ако имам лична неудовлетвореност от условията на труд, размера на възнаграждението ми, начина по който се справям с преките си задължения, технологията на работа, начина по който се управлява Дружеството, ще ангажирам с това единствено компетентните ръководители в Дружеството и няма да ангажирам с това други работници и служители, както и няма да създавам негативно отношение към Дружеството или други работници и служители, както и че няма да подстрекавам към саботиране на дейността на Дружеството. При неизпълнение на тези ангажименти се задължавам да заплатя на Дружеството неустойка в размер на 5 (пет) минимални работни заплати, чиито размер се определя с акт на Министерски съвет.

6. Задължавам се да не оповестявам пред други работници и служители размера и условията по възнаграждението, което получавам, размера и условията по възнаграждението, което получават други работници и служители в Дружеството, станали ми известни при и по повод изпълнение на работата ми, както и да не се интересувам от размера и условията на възнаграждението, което получават останалите работници и служители в Дружеството. При неизпълнение на този ангажимент се задължавам да заплатя на Дружеството неустойка в размер на 5 (пет) минимални работни заплати, чиито размер се определя с акт на Министерски съвет.

7. Декларирам че поетите от мен ангажименти и отговорности са в сила и след прекратяване на договорните ми отношения с Дружеството, в срок от десет години след прекратяването му.

Настоящата декларация съставих и подписах собственоръчно, като напълно съзнавам отговорностите и ангажиментите, които поемам с нея, като декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по Наказателния кодекс на Република България, за декларирането на неверни данни и обстоятелства в нея.Отговори

 • Здравейте.
  Горната Декларация за...... е нагледен пример за самоуправство и злоупотреба с власт! От друга страна - подписването/съгласието/ на/с/ един акт, противоречащ на съществуващото законодателство, не произвежда по отношение на съответното лице търсените правни последици! Тя е незаконосъобразна.
  1.Извършването на законни удръжки от трудовото възнаграждение е описано в чл.272 от КТ, като става въпрос за конкретни случаи. Описаното в Декларацията е в общ вид и е един вид финансова прогноза, а и то не е посоченото в чл.272 ! Липства конкретното нарушение !
  2.Посочените размери навеждат към т.н.пълна имуществена отговорност, а това е само в правомощията на съда1, не на работодателя. Самите удръжки се осъществяват само след реализиране изискванията на чл.210 от КТ - издадена заповед, връчена на лицето срещу подпис, изтичане на 1-месечен срок от връчването на заповедта, възможност на писменото и оспорване от страна на лицето, с което същото спира изпълнението на същата !!!Възможно е също лицето да се съгласи писмено и приеме извършванат удръжка !
  3.Независимо от даденото формално/писмено/ съгласие в Декларацията, всъщност липства такова при конкретен случай на възможно бъдещо нарушение. Грубо се нарушават изискванията на КПК - чл.1/5 или 1/6 от размера на индивидуалното трудово възнаграждение. В подкрепа на тезата ми - Решение по Гражданско дело 10745/2010г.
  4.т.5 от Декларацията пряко нарушава правата на работника или служителя да сезира съответните Държавни органи в случаите, когато обективно са нарушени неговите трудови прав, вклч. тези на условия на труд.
  5.Много съм любопитен на какъв правов текст почива т.7 от Декларацията? Прекратяването на трудовото правоотношение прекратява и отношенията между страните, а имуществените се решават по съдебен ред.
  По тези съображения считам, че подписването на Декларацията за поверителност/ в разглежданите и части/ може да се атакува/спре/ по два начина:
  - сезиране на съда за недействителност на ТД/Декларацията по същество е част от договореностите с работодателя/;Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен.В случая -(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава осемнадесета.
  - сезиране на Инспекцията по труда, която да извърши горното.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  С горепосочената декларация за лоялност е редно да се сезират органите на съда и Инспекцията по труда.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Ако подпишем,какво става????Може ли да е срещу нас??
 • Здравейте,

  В момента минималната работна заплата/МРЗ/ за 2014 година е 340,00 лева.
  В т.1 е упоменато, че ако причините вреди на предпрятието ще дължите 23 МРЗ.
  Това прави 7820,00 лева. Самите вреди не са изброени изчерпателно.
  Каквато и заплата да получавате на фона на глобите, които завоалирано са обявени и недообяснени.

  Избора си остава ваш!

  Поздрави ,
  Адриана Ноева • Здравейте. Имам въпрос - на работа ли сте при този работодател !От колко време ? И в какъв срок трябва да подпишете . Ако не го направите, какво следва от негова страна ?
  1.Ако "да" -колегите са забравили, че "един акт с пороци не произвежда правни последици за приелата го страна"! Дотук добре, само дето има едни съдии изпълнители, които се занимават с събиране на вземания .... А пороците се прогласяват от съда......
  2.Забавяте отговора - необходимо ми е да се консултирам с адвокат....Много пари са !
  3.Сезирате Инспекцията по труда - веднага по т.н.Декларация..... Продължението зависи от действията и !На Ваше място незабавно ще се свържа директно с Изпълнителния директор в София и ще му изпратя по интернет въпросния текст. Това ще ускори нещата.
  По моите разбирания ако Декларацията не е отменена, при съществуващата съдебна практика и съдия-изпълнителско тяло - виждам големи проблеми.
  kazimirc4
 • Благодаря Ви за отговорите!
 • Здравейте,
  мога ли да попитам и аз- ако откажа да я подпиша могат ли да ме уволнят дисциплинарно?
 • Здравейте.
  Според мен - не. Не виждам правното основание.
  Друг е въпросът какво мисли работодателя и екипът му ! Смятам, че съдът ще отмени дисциплинарно уволнение, ако се прибегне към такова, а Инспекцията по труда ще го атакува.Само дето някой трябва да я сезира !
  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->