Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

4.1.3. Осчетоводяване на Амортизациите от Амортизационен План

Публикувано на: 20.10.2010

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите ще се използват следните счетоводни сметки:

202 Сгради и Конструкции                                2412 Амортизация на Сгради и Конструкции

203 Компютърна Техника                                  2413 Амортизация на Компютърна Техника

205 Машини и Оборудване                                2415 Амортизация на Машини и Оборудване

206 Транспортни средства                                2416 Амортизация на Транспортни средства

209 Други ДМА                                                2419 Амортизация на Други ДМА


След като е съставен Амортизационният План за всеки актив, респективно Обобщен Амортизационен План за всички активи, в края на всеки месец се начисляват амортизационните отчисления. В Обобщения Амортизационен План ясно се виждат амортизационните отчисления за всеки месец по групи активи, съответстващи на счетоводните сметки за отчитане на дълготрайни активи и амортизации. 1. Начисляване на Амортизации за месец Август 2010 год.


• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват, като се увеличават Разходите за Амортизация от една страна и натрупаната амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, активът принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт. Натрупването на амортизационните отчисления по сметката за амортизация на актива показва каква част от него е амортизирана.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 470

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.аналит.

Цех

5002415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

850аналит.

Тестомесачка 1

50аналит.

Тестомесачка 2

50аналит.

Хлебопекарна

7502413

Амортизация на Компютърна Техника

120аналит.

Компютър 1

25аналит.

Компютър 2

25аналит.

Компютър 3

25аналит.

Софтуер 1

15аналит.

Софтуер 2

15аналит.

Софтуер 3

152416

Амортизация на Транспортни средства

500аналит.

Рено Мастер 1

250аналит.

Рено Мастер 2

2502419

Амортизация на Други ДМА

500аналит.

Колички 160бр

500

ОБЩО

2 470

ОБЩО

2 470


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 470

Загуба от текущата година

2 470

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

- 2 470

Машини и Оборудване

-850Компютърна Техника

-120Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 2 470

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 470 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 740 лв. 2. Начисляване на Амортизации за месец Септември 2010 год.


Статията е същата като тази за месец Август. 3. Отписване на Погинал Актив


На 06.09.2010 год. поради непреодолима сила е унищожен единият компютър, съответно и софтуера към него. За счетоводни цели унищоженият актив се отписва, като се признава за разход за данъчни цели, съгласно ЗКПО. Счетоводните и данъчните амортизации се преустановяват от месеца, следващ месеца, през който актива е отписан.

Съгласно чл. 80, ,ал.2, т., във връзка с чл.79, ал.3 от ЗДДС за унищожените активи поради непреодолима сила не следва да се прави корекция на ползвания данъчен кредит при придобиването им.

• Необходими документи:

Протокол за бракуване на Дълготрайни Материални/Нематериални Активи

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

След като е установено, че активите са унищожени, те трябва да се отпишат. Изписва се отчетната стойност на актива, като се кредитира сметката, отчитаща актива. Неамортизираната част от унищожения актив се отнася като текущ разход, а с амортизираната част се намалява натрупаната амортизация.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

214

Отписване на актив

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

1 680

203

Компютърна Техника

1 920

аналит.

Брак поради непреодолима сила Компютър 1

1 050

аналит.

Компютър 1

1 200

аналит.

Брак поради непреодолима сила Софтуер 1

630

аналит.

Софтуер 1

720

2413

Амортизация на Компютърна Техника

240

 аналит.

Компютър 1

150

 аналит.

Софтуер 1

90

 ОБЩО

1 920

ОБЩО

1 920


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

1 680

Загуба от текущата година

1 680

Компютърна техника

-1 680

Загуба от текущата година

- 1 680

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 1 680

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект. 4. Начисляване на Амортизации за месец Октомври 2010 год.


През месец Септември е взето решение да се спре използването на Тестомесачка 2 за срок от една година. Начисляването на данъчни амортизации няма да се преустановява, защото съгласно чл.59 от ЗКПО начисляването се преустановява след изтичане на 12 месеца, от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл 12 месечния срок на неизползване на актива. Начисляването на счетоводни амортизации се преустановява от месеца, следващ месеца, през който активът е изваден от употреба. Следователно начисляването на счетоводни амортизации ще се прекрати от месец Октомври 2010 год.

• Необходими документи:

Протокол от Решение на ръководството за преустановяване на използването на Тестомесачка 2.

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват, като се увеличават Разходите за Амортизация от една страна и натрупаната амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, активът принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт. Натрупването на амортизационните отчисления по сметката за амортизация на актива показва каква част от него е амортизирана.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 380

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.аналит.

Цех

5002415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

800аналит.

Тестомесачка 1

50аналит.

Хлебопекарна

7502413

Амортизация на Компютърна Техника

80аналит.

Компютър 2

25аналит.

Компютър 3

25аналит.

Софтуер 2

15аналит.

Софтуер 3

152416

Амортизация на Транспортни средства

500аналит.

Рено Мастер 1

250аналит.

Рено Мастер 2

2502419

Амортизация на Други ДМА

500аналит.

Колички 160бр

500

ОБЩО

2 380

ОБЩО

2 380


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 380

Загуба от текущата година

2 380

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

- 2 380

Машини и Оборудване

-800Компютърна Техника

-80Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 2 380

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 380 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 660 лв. 5. Начисляване на Амортизации за месец Ноември 2010 год.


Статията е същата както през месец Октомври. 6. Продажба на Актив


                На 30.11.2010 год. е продадена компютърна конфигурация с прилежащия й софтуер за 2 400 лв., с включен в нея 400 лв. ДДС.

 • Необходими документи:

Фактура за извършена продажба на компютърната конфигурация.

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Продажбата на дълготраен актив се извършва чрез издаване на фактура, на основание на която се отчита увеличение на вземания от клиенти по продажбата, срещу увеличение на приходи от продажба на дълготраен актив и увеличение на начислен ДДС по продажбите.

• Счетоводна статия 1:


стопанска

операция:

705

Приход от Продажба на ДА

вид

документ:

001

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4111

Клиенти в лева

2 400

705

Приходи от Продажба на ДА

2 000

аналит.

Клиент Х

2 400

4532

Начислен ДДС за Продажбите

400

ОБЩО

2 400

ОБЩО

2 400


След като се отрази продажбата се изписва продадения актив.

• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Сметката за отчитане на приходи от продажба на дълготрайни активи ще послужи за формиране на резултата от продажбата. По кредита се отразява получения приход от продажбата, а по дебита се отразява неамортизираната част на активите, както и всички останали съпътстващи разходи по продажбата. От обобщения амортизационен план се вижда, каква е неамортизираната част от активите и тя се отнася по дебита на сметка приходи от продажба на дълг. активи срещу намаляване на отчетната стойност на активите. Останалата амортизирана част от отчетната стойност на активите се отписва срещу отписване на натрупаните амортизации за тях.

• Счетоводна статия 2:


стопанска

операция:

214

Отписване на актив

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на ДА

1 600

203

Компютърна Техника

1 920

2413

Амортизация на Компютърна Техника

320

аналит.

Компютър 2

1 200

аналит.

Компютър 1

200

аналит.

Софтуер 2

720

аналит.

Софтуер 1

120

 ОБЩО

1920

ОБЩО

1 920


За отчитане на резултата от извършената продажба

• Необходими документи:

Стокова разписка, Протокол за Предаване – удостоверяващи предаване на актива на купувача и окончателно приключване процеса по продажбата.

• Начин на осчетоводяване:

По сметка приход от продажба на дълготрайни активи се формира резултатът от продажбата на актива. След като е приключила продажбата, сметката се приключва като в зависимост от крайното салдо се формира печалба или загуба за текущата година. Дебитното салдо означава, че от продажбата е генерирана загуба, а кредитното, както е в нашия пример, означава, че е реализирана печалба, която ще се отрази по сметка печалби и загуби за текущата година.

• Счетоводна статия 3:


стопанска

операция:

705

Приход от Продажба на ДА

вид

документ:

001

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на ДА

400

123

Печалби и Загуби от текущата година

400

ОБЩО

400

ОБЩО

400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Баланс. ст/ст на продаден ДА

1 600

Приход от продажба на ДА

2 000

Клиенти в лева

2 400

ДДС за внасяне/по покупки

400

Печалба от текущата дейност

400Компютърна техника

-1600

Печалба от текущата година

400

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 400

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект. 7. Начисляване на Амортизации за месец Декември 2010 год.


• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват, като се увеличават разходите за амортизация от една страна и натрупаната амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, актива принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт. Натрупването на амортизационните отчисления по сметката за амортизация на актива показва каква част от него е амортизирана.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 340

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.аналит.

Цех

5002415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

800аналит.

Тестомесачка 1

50аналит.

Хлебопекарна

7502413

Амортизация на Компютърна Техника

40аналит.

Компютър 3

25аналит.

Софтуер 3

152416

Амортизация на Транспортни средства

500аналит.

Рено Мастер 1

250аналит.

Рено Мастер 2

2502419

Амортизация на Други ДМА

500аналит.

Колички 160бр

500

ОБЩО

2 340

ОБЩО

2 340


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 340

Загуба от текущата година

2 340

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

-2 340

Машини и Оборудване

-800Компютърна Техника

-40Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 2 340

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 340 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 580 лв. 8. Направена Преоценка на Активи.


През месец Декември 2010 год. е направена оценка на наличните активи. В резултат на направената оценка има изменения в справедливите стойности на сградата и автомобилите.

Сградата, която е с отчетна стойност 600 000 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 5 000 лв. и Балансова Стойност преди преоценката 595 000 лв. е оценена на 630 000 лв. В този случай има повишаване на справедливата стойност на актива, което създава Резерв от Последваща Оценка на дълготрайни активи в размер на 35 000 лв. Така отчетната стойност става 630 000 лв., Остатъчна Стойност остава 300 000 лв., но Амортизируемата Сума нараства на 330 000 лв. Новата Амортизируема Сума от 330 000 лв. към 01.01.2011 год. ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2011 год., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2011 год., защото съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчен амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка.

Автомобилите, които са с отчетна стойност 31 200 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 2 000 лв. и Балансова Стойност 29 200 лв. са оценени на 23 000 лв. всеки. В този случай има обезценяване (или намаляване справедливата стойност) на актива, което автоматично генерира разход в размер на 6 200 лв. за автомобил, тъй като за този актив няма формиран Резерв от Последваща Оценка, от който тази загуба/разход да се прихване. Така отчетната стойност става 23 000 лв. В резултат на тази преоценка е преразгледана и Остатъчната Стойност на автомобилите и тя е намалена от 7 200 лв. на 3 800 лв. в края на полезния срок на годност. В резултат на това се променя и Амортизируемата Сума, която става 19 200 лв. Новата Амортизируемата Сума ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2011 год., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2011 год., защото съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна обезценка.


• Счетоводна статия 1:

• Необходими документи:

Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи

• Начин на осчетоводяване:

На основание направената преоценка и съставен Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи се съставят счетоводни статии за коригиране стойностите на преоценените активи. Сградата е преоценена, като стойността й е увеличена, което се отразява, като се увеличи отчетната стойност на сградата, срещу формирането на преоценъчен резерв за този актив, който също се увеличава със стойността на преоценката.

Сметка резерв от последваща оценка на дълготрайни активи задължително се води аналитично, по отделни активи, за които е формиран резерв от преоценка.


стопанска

операция:

212

Преоценка/Обезценка

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

202

Сгради и Конструкции

35 000

112

Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

аналит.

Цех

35 0000

аналит.

Сгради и Конструкции

35 000

2412
Амортизация на сгради и конструкции
5000

аналит.

Цех

35 000

аналит. Цех 5000

ОБЩО

35 000

ОБЩО

35 000


• Счетоводна статия 2:

• Необходими документи:

Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи

• Начин на осчетоводяване:

На основание направената преоценка и съставен Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи се съставят счетоводни статии за коригиране стойностите на преоценените активи. Автомобилите са преоценени, като стойността им е намалена. За тези автомобили, не е правена преди това преоценка, при която да е формиран резерв от последваща оценка на дълготрайни активи от който да може да се приспадне намалението в стойността им, затова намаляването на стойността на автомобилите ще се отчете директно на текущ разход. Увеличават се разходите от последваща оценка на активи и се намалява отчетната стойност на транспортните средства, като сумите се разнасят по съответните аналитичности.

Препоръчително е сметката разходи от последваща оценка на активи да се води аналитично, като аналитичностите съответстват на преоценените активи или групи активи.


стопанска

операция:

212

Преоценка/Обезценка

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2416 Амортизация на транспортни средства 4 000 206 Транспортни средства 12 400
аналит. Рено мастер 1 2 000 аналит. Рено мастер 1 6 200
аналит. Рено мастер 2 2 000 аналит. Рено мастер 2 6 200

608

Разходи от последваща оценка на активи

12 400
аналит.

Автомобилих

12 400


ОБЩО

12 400

ОБЩО

12 400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи от последваща оценка

12 400

Загуба от текущата година

12 400

Сгради и Конструкции

35 000

Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

Автомобили

- 12 400

Загуба от текущата година

- 12 400

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 12 400

от инвестиционна дейност


Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите ще се използват следните счетоводни сметки:

202 Сгради и Конструкции                                2412 Амортизация на Сгради и Конструкции

203 Компютърна Техника                                  2413 Амортизация на Компютърна Техника

205 Машини и Оборудване                                2415 Амортизация на Машини и Оборудване

206 Транспортни средства                                2416 Амортизация на Транспортни средства

209 Други ДМА                                                2419 Амортизация на Други ДМА


След като е съставен Амортизационният План за всеки актив, респективно Обобщен Амортизационен План за всички активи, в края на всеки месец се начисляват амортизационните отчисления. В Обобщеният Амортизационен План ясно се виждат амортизационните отчисления за всеки месец по групи активи, съответстващи на счетоводните сметки за отчитане на дълготрайни активи и амортизации. 1. Начисляване на Амортизации за месец Август 2010 год.


• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват, като се увеличават Разходите за Амортизация от една страна и натрупаната амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, актива принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт. Натрупването на амортизационните отчисления по сметката за амортизация на актива показва каква част от него е амортизирана.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 470

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.аналит.

Цех

5002415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

850аналит.

Тестомесачка 1

50аналит.

Тестомесачка 2

50аналит.

Хлебопекарна

7502413

Амортизация на Компютърна Техника

120аналит.

Компютър 1

25аналит.

Компютър 2

25аналит.

Компютър 3

25аналит.

Софтуер 1

15аналит.

Софтуер 2

15аналит.

Софтуер 3

152416

Амортизация на Транспортни средства

500аналит.

Рено Мастер 1

250аналит.

Рено Мастер 2

2502419

Амортизация на Други ДМА

500аналит.

Колички 160бр

500

ОБЩО

2 470

ОБЩО

2 470


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 470

Загуба от текущата година

2 470

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

- 2 470

Машини и Оборудване

-850Компютърна Техника

-120Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 2 470

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 470 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 740 лв. 2. Начисляване на Амортизации за месец Септември 2010 год.


Статията е същата като тази за месец Август. 3. Отписване на Погинал Актив


На 06.09.2010 год. поради непреодолима сила е унищожен единият компютър, съответно и софтуера към него. За счетоводни цели унищоженият актив се отписва, като се признава за разход за данъчни цели, съгласно ЗКПО. Счетоводните и данъчните амортизации се преустановяват от месеца, следващ месеца, през който актива е отписан.

Съгласно чл. 80, ,ал.2, т., във връзка с чл.79, ал.3 от ЗДДС за унищожените активи поради непреодолима сила не следва да се прави корекция на ползвания данъчен кредит при придобиването им.

• Необходими документи:

Протокол за бракуване на Дълготрайни Материални/Нематериални Активи

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

След като е установено, че активите са унищожени, те трябва да се отпишат. Изписва се отчетната стойност на актива, като се кредитира сметката, отчитаща актива. Неамортизираната част от унищожения актив се отнася като текущ разход, а с амортизираната част се намалява натрупаната амортизация.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

214

Отписване на актив

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

1 680

203

Компютърна Техника

1 920

аналит.

Брак поради непреодолима сила Компютър 1

1 050

аналит.

Компютър 1

1 200

аналит.

Брак поради непреодолима сила Софтуер 1

630

аналит.

Софтуер 1

720

2413

Амортизация на Компютърна Техника

240

 аналит.

Компютър 1

150

 аналит.

Софтуер 1

90

 ОБЩО

1 920

ОБЩО

1 920


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 470

Загуба от текущата година

2 470

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

- 2 470

Машини и Оборудване

-850Компютърна Техника

-120Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 2 470

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект. 4. Начисляване на Амортизации за месец Октомври 2010 год.


През месец Септември е взето решение да се спре използването на Тестомесачка 2 за срок от една година. Начисляването на данъчни амортизации няма да се преустановява, защото съгласно чл.59 от ЗКПО начисляването се преустановява след изтичане на 12 месеца, от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл 12 месечния срок на неизползване на актива. Начисляването на счетоводни амортизации се преустановява от месеца, следващ месеца, през който актива е изваден от употреба. Следователно начисляването на счетоводни амортизации ще се прекрати от месец Октомври 2010 год.

• Необходими документи:

Протокол от Решение на ръководството за преустановяване на използването на Тестомесачка 2.

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват, като се увеличават Разходите за Амортизация от една страна и натрупаната амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, актива принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт. Натрупването на амортизационните отчисления по сметката за амортизация на актива показва каква част от него е амортизирана.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 380

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.аналит.

Цех

5002415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

800аналит.

Тестомесачка 1

50аналит.

Хлебопекарна

7502413

Амортизация на Компютърна Техника

80аналит.

Компютър 2

25аналит.

Компютър 3

25аналит.

Софтуер 2

15аналит.

Софтуер 3

152416

Амортизация на Транспортни средства

500аналит.

Рено Мастер 1

250аналит.

Рено Мастер 2

2502419

Амортизация на Други ДМА

500аналит.

Колички 160бр

500

ОБЩО

2 380

ОБЩО

2 380


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 380

Загуба от текущата година

4 060

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

- 4 060

Други разходи

1 680Машини и Оборудване

-800Компютърна Техника

-1 760Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 4 060

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 380 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 580 лв. 5. Начисляване на Амортизации за месец Ноември 2010 год.


Статията е същата както през месец Октомври. 6. Продажба на Актив


На 30.11.2010 год. е продадена компютърна конфигурация с прилежащият й софтуер за 2 400 лв., с включен в нея 400 лв. ДДС.

 • Необходими документи:

Фактура за извършена продажба на компютърната конфигурация.

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Продажбата на дълготраен актив се извършва чрез издаване на фактура, на основание на която се отчита увеличение на вземания от клиенти по продажбата, срещу увеличение на приходи от продажба на дълготраен актив и увеличение на начислен ДДС по продажбите.

• Счетоводна статия 1:


стопанска

операция:

705

Приход от Продажба на ДА

вид

документ:

001

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4111

Клиенти в лева

2 400

705

Приходи от Продажба на ДА

2 000

аналит.

Клиент Х

2 400

4532

Начислен ДДС за Продажбите

400

ОБЩО

2 400

ОБЩО

2 400


След като се отрази продажбата се изписва продадения актив.

• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Сметката за отчитане на приходи от продажба на дълготрайни активи ще послужи за формиране на резултата от продажбата. По кредита се отразява получения приход от продажбата, а по дебита се отразява неамортизираната част на активите, както и всички останали съпътстващи разходи по продажбата. От обобщения амортизационен план се вижда, каква е неамортизираната част от активите и тя се отнася по дебита на сметка приходи от продажба на дълг. активи срещу намаляване на отчетната стойност на активите. Останалата амортизирана част от отчетната стойност на активите се отписва срещу отписване на натрупаните амортизации за тях.

• Счетоводна статия 2:


стопанска

операция:

214

Отписване на актив

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на ДА

1 600

203

Компютърна Техника

1 920

2413

Амортизация на Компютърна Техника

320

аналит.

Компютър 2

1 200

аналит.

Компютър 1

200

аналит.

Софтуер 2

720

аналит.

Софтуер 1

120

 ОБЩО

1920

ОБЩО

1 920


За отчитане на резултата от извършената продажба

• Необходими документи:

Стокова разписка, Протокол за Предаване – удостоверяващи предаване на актива на купувача и окончателно приключване процеса по продажбата.

• Начин на осчетоводяване:

По сметка приход от продажба на дълготрайни активи се формира резултата от продажбата на актива. След като е приключила продажбата, сметката се приключва като в зависимост от крайното салдо се формира печалба или загуба за текущата година. Дебитното салдо означава, че от продажбата е генерирана загуба, а кредитното, както е в нашия пример, означава, че е реализирана печалба, която ще се отрази по сметка печалби и загуби за текущата година.

• Счетоводна статия 3:


стопанска

операция:

705

Приход от Продажба на ДА

вид

документ:

001

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на ДА

400

123

Печалби и Загуби от текущата година

400

ОБЩО

400

ОБЩО

400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Баланс. ст/ст на продаден ДА

1 600

Приход от продажба на ДА

2 000

Клиенти в лева

2 400

ДДС за внасяне/по покупки

400

Печалба от текущата дейност

400Аморт. на Комп.Техника

320

Печалба от текущата година

400

Компютърна Техника

- 1 920Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 400

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект. 7. Начисляване на Амортизации за месец Декември 2010 год.


• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План за всички активи.

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват, като се увеличават разходите за амортизация от една страна и натрупаната амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, актива принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт. Натрупването на амортизационните отчисления по сметката за амортизация на актива показва каква част от него е амортизирана.

• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 340

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.аналит.

Цех

5002415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

800аналит.

Тестомесачка 1

50аналит.

Хлебопекарна

7502413

Амортизация на Компютърна Техника

40аналит.

Компютър 3

25аналит.

Софтуер 3

152416

Амортизация на Транспортни средства

500аналит.

Рено Мастер 1

250аналит.

Рено Мастер 2

2502419

Амортизация на Други ДМА

500аналит.

Колички 160бр

500

ОБЩО

2 340

ОБЩО

2 340


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 340

Загуба от текущата година

3 940

Сгради и Конструкции

-500

Загуба от текущата година

-3 940

Други разходи

1 600Машини и Оборудване

-800Компютърна Техника

-1 640Транспортни средства

-500Други ДМА

-500Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 3 940

от инвестиционна дейностот финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 340 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 740 лв. 8. Направена Преоценка на Активи.


През месец Декември 2010 год. е направена оценка на наличните активи. В резултат на направената оценка има изменения в справедливите стойности на сградата и автомобилите.

Сградата, която е с отчетна стойност 600 000 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 5 000 лв. и Балансова Стойност преди преоценката 595 000 лв. е оценена на 630 000 лв. В този случай има повишаване на справедливата стойност на актива, което създава Резерв от Последваща Оценка на дълготрайни активи в размер на 35 000 лв. Така отчетната стойност става 630 000 лв., Остатъчна Стойност остава 300 000 лв., но Амортизируемата Сума нараства на 330 000 лв. Новата Амортизируема Сума от 330 000 лв. към 01.01.2011 год. ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2011 год., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2011 год., защото съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчен амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка.

Автомобилите, които са с отчетна стойност 31 200 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 2 000 лв. и Балансова Стойност 29 200 лв. са оценени на 23 000 лв. всеки. В този случай има обезценяване (или намаляване справедливата стойност) на актива, което автоматично генерира разход в размер на 6 200 лв. за автомобил, тъй като за този актив няма формиран Резерв от Последваща Оценка, от който тази загуба/разход да се прихване. Така отчетната стойност става 23 000 лв. В резултат на тази преоценка е преразгледана и Остатъчната Стойност на автомобилите и тя е намалена от 7 200 лв. на 3 800 лв. в края на полезния срок на годност. В резултат на това се променя и Амортизируемата Сума, която става 19 200 лв. Новата Амортизируемата Сума ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2011 год., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2011 год., защото съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна обезценка.


• Счетоводна статия 1: 

• Необходими документи:

Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи

• Начин на осчетоводяване: 

На основание направената преоценка и съставен Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи се съставят счетоводни статии за коригиране стойностите на преоценените активи. Сградата е преоценена, като стойността й е увеличена, което се отразява, като се увеличи отчетната стойност на сградата, срещу формирането на преоценъчен резерв за този актив, който също се увеличава със стойността на преоценката.

Сметка резерв от последваща оценка на дълготрайни активи задължително се води аналитично, по отделни активи, за които е формиран резерв от преоценка.


стопанска

операция:

212

Преоценка/Обезценка

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

202

Сгради и Конструкции

35 000

112

Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

аналит.

Цех

35 0000

аналит.

Сгради и Конструкции

35 000аналит.

Цех

35 000

ОБЩО

35 000

ОБЩО

35 000


• Счетоводна статия 2:

• Необходими документи:

Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи

• Начин на осчетоводяване: 

На основание направената преоценка и съставен Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи се съставят счетоводни статии за коригиране стойностите на преоценените активи. Автомобилите са преоценени, като стойността им е намалена. За тези автомобили, не е правена преди това преоценка, при която да е формиран резерв от последваща оценка на дълготрайни активи, от който да може да се приспадне намалението в стойността им, затова намаляването на стойността на автомобилите ще се отчете директно на текущ разход. Увеличават се разходите от последваща оценка на активи и се намалява отчетната стойност на транспортните средства, като сумите се разнасят по съответните аналитичности.

Препоръчително е сметката разходи от последваща оценка на активи да се води аналитично, като аналитичностите съответстват на преоценените активи или групи активи.


стопанска

операция:

212

Преоценка/Обезценка

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

608

Разходи от последваща оценка на активи

12 400

206

Транспортни средства

12 400

аналит.

Автомобилих

12 400

аналит.

Рено Мастер 1

6 200аналит.

Рено Мастер 2

6 200

ОБЩО

12 400

ОБЩО

12 400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи от последваща оценка

12 400

Загуба от текущата година

12 400

Сгради и Конструкции

35 000

Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

Автомобили

- 12 400

Загуба от текущата година

- 12 400

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

- 12 4000

от инвестиционна дейност


Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.Коментари

-->