Задай въпрос тук

Чл. 70 И Чл. 67 от Кодекса на Труда

Публикувано на: 30.12.2010

Писмо Изх. № 94-ТТ-99 от 15.12.2008 г. на МТСП Относно: чл. 70 И чл. 67 от КТ


Министерство на Труда и Социалната Политика


Чл. 70 от Кодекса на труда не е самостоятелно основание за възникване на трудовото правоотношение. Срокът за изпитване не е срок на договора и поради това, с изтичане на уговорения срок за изпитване, трудовият договор не се прекратява.


Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор може да бъде сключен:

1. за неопределено време;

2. като срочен трудов договор.


Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго - чл. 67, ал. 2 КТ.

В чл. 70, ал. 1 КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Член 70 КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудовото правоотношение. Срокът за изпитване не е срок на договора и поради това, с изтичане на уговорения срок за изпитване, трудовият договор не се прекратява. Видно от разпоредбата на чл. 67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Ако в трудовия договор не е уговорен срока по чл. 67 КТ, следва да се приеме, че същият е сключен за неопределено време. В случай, че до изтичане срока за изпитване трудовият договор не бъде прекратен на основание чл. 71 КТ, договорът става договор за неопределено време по силата на закона, поради което с лицето не е необходимо да се сключва допълнително споразумение. Съгласно разпоредбата на чл. 326, ал. 2 КТ, срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. При "неотработване" на предизвестието работникът/служителят дължи обезщетение съгласно чл. 220, ал. 1 КТ. При съгласие на работодателя, трудовият договор може да бъде прекратен и по взаимно съгласие по чл. 325, т. 1 КТ, като в този случай не се дължи обезщетение.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->