Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър

Публикувано на: 13.05.2014В тази статия ще разгледаме няколко въпроса, касаещи публикуването на Годишни отчети в Търговския регистър. Целта й е да припомни на всички заинтересовани лица за това тяхно задължение, както и да посочим основните правила и срокове, които трябва да се спазват.

Кои дружества са задължени да публикуват годишните си отчети в ТР?

В Закона за счетоводството се дефинират дружествата, които задължително заявяват и представят за обявяване в Търговския регистър своите отчети и сроковете, в които трябва да го направят.

  • Едноличните търговци, които подлежат на независим финансов одит публикуват отчетите си до 31 май на следващата година;
  • Дружествата с ограничена отговорност до 30 юни на следващата година
  • Всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година.

Юридическите лица с нестопанска цел, които са определени за осъществяване на общественополезна дейност също са задължени да публикуват своите отчети, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Централния регистър при Министерство на правосъдието в срок до 30 юни на следващата година. Всички останали предприятия публикуват отчетите си чрез интернет или икономическо издание до 30 юни на следващата година. Това беше общия ред за публикуване, преди 2008 г., когато започнаха да се пререгистрират дружествата в Агенция по вписванията и да публикуват финансовите си отчети там.

Когато дадено дружество публикува в интернет или в дадено икономическо издание съкратен финансов отчет, задължително трябва да се оповести, че този отчет е съкратен и да се посочи мястото, където е публикуван пълния финансов отчет или ако не е публикуван такъв, това също се оповестява. Ако това дружество подлежи на независим финансов одит, то към съкратения финансов отчет трябва да оповести изразеното одиторско мнение - неквалифицирано, квалифицирано, отрицателно или отказ от изразяване на одиторско мнение, както и въпросите, на които е обърнато внимание без да е квалифицирано мнението на одитора, но в никакъв случай не се прилага одиторският доклад към съкратен финансов отчет.

Какво трябва да публикуват предприятията в ТР и в какъв вид?

Лицата, са задължени и трябва да публикуват годишните си финансови отчети. Тези от тях, които подлежат на независим финансов одит трябва да публикуват одитирания си финансов отчет, заедно с одиторския доклад и годишния доклад за дейността. В случай, че дадено дружество трябва да изготвя консолидиран финансов отчет, то тогава освен индивидуалния финансов отчет, това дружество ще е необходимо да публикува и консолидирания финансов отчет, заедно с одиторския доклад за него и консолидирания доклад за дейността.

Акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, освен финансовите отчети трябва да публикуват и информация за предложението на управленския орган за разпределение на печалбата или за покриване на загубата за предходната година. Прилага се още и решение на Общото събрание на акционерите или съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата за предходната година.

Предприятията могат да заявят и представят своите отчети в ТР за обявяване на хартиен носител или по електронен път чрез подаване на Заявление за обявяване на Годишни Финансови Отчети – Приложение Г2.

Когато заявлението се подава на хартиен носител в Агенция по вписванията се предоставят всички отчети в оригинал и техни заверени копия. След като се провери съответствието на копията те се обработват от служителите на АВ и се прикачват към досието на дружеството в ТР, което е и общодостъпно. Когато се използва възможността за подаване по електронен път всички отчетите се предоставят сканирани, като в този случай прикачваното сканирано копие на документите трябва да е ясно и четимо и размерът на файла да не превишава 4 МВ.

При подаване на Заявлениие Г2 се прилагат също копие от платежния документ за платената такса и документ за упълномощаване, когато заявяването на се извършва от управител или прокурист на дружеството.

АД и КДА задължително трябва да подават своите отчети за публикуване по електронен път.

В случай, че има някаква установена нередност, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняването й, както и срока, в който да се извърши.

Кой може да извърши публикуването на годишен отчет и как следва да го направи?

Заявяването за публикуване на Годишните отчети може да се извърши от:

  • управителя или прокуриста на дружеството;
  • адвокат с изрично пълномощно;
  • друго лице, когато това е предвидено по закон – например ликвидатор;
  • съставителя на финансовите отчети с нотариално заверено пълномощно.

Когато Заявлението не се подава от управителя или прокуриста, тогава пълномощното се прилага към Заявлението.

Самото подаване на Заявлението Г2 може да се извърши от посочените лица или от техен пълномощник с изрично писмено пълномощно, като в този случай, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен. В този случай се прилага и Декларация, че Заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Какви държавни такси се дължат за вписването на годишните отчети?

При подаване на Заявление Г2 на хартиен носител таксата е в размер на 40лв, а при подаването й по електронен път таксата е 20лв.

Заявяването на Годишните отчети на хартия може да се извърши в което и да е териториално звено на Агенцията в вписванията по седалищата на окръжните съдилища.

Какви са санкциите за тези, които не публикуват финансовите си отчети?

Когато физическо лице не спази гореописаните изисквания за публикуване на финансовите си отчети, тогава то подлежи на санкция в размер от 500 до 2000 лв, а за юридическо лице санкциите са в размер от 500 до 3000 лв. и както обикновено, при повторно нарушение на тези разпоредби санкциите се налагат в двоен размер.

При неспазване на тези изисквания, Актове за установяване на административни нарушения се издават от органите на НАП.Коментари

-->