Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Обхват и принципи на задължителното обществено осигуряване

Публикувано на: 16.05.2014Осигурителните системи се опират на един от основните принципи за равни възможности за всички хора. Предоставянето на равни възможности е въпрос на социална справедливост и произтича от факта, че всички хора са свободни и равноправни. Осигурителните системи като цяло, се изграждат и усъвършенстват с цел да предпазят хората от негативните последствия при настъпване на определени рискове, които са предвидени в осигурителната система. Тяхното предназначение е да ни предпазят от предвидими осигурителни събития – заболяване, инвалидност, старост и т.н. Те трябва да бъдат разглеждани като съвкупност от нормативни правила и процедури, които определят права и задължения за участниците в общественото осигуряване. Едно от основните правила е, че осигурителните вноски се събират от едни лица а се разходват, при настъпване на осигурителен случай, за други лица. Това е и една от причините осигурителните системи от такъв тип да се определят като социални. В основата на социалните осигурителни системи стои пенсионното осигуряване но с времето системите са се усъвършенствали и са включили и други осигурени рискове. Основните принципи на общественото осигуряване са:

Задължителност и всеобщност на осигуряването

Осигуряването е задължително, тъй като се провежда по силата на закон независимо от волята на участниците в него, и е всеобхватно тъй като се прилага по отношение на голям брой осигурени лица.

Солидарност на осигурените лица

Това е основен принцип за системи от разходо-покривен тип. Той се изразява в това, че тежестта от негативните последици при настъпил социален риск се разпределя на голям брой осигурени лица. В различните фондове на ДОО се набират средства от всички участници в осигуряването а се разходват при настъпил осигурен социален риск за конкретни лица. Солидарността се изразява и в това, че днешното поколение работещи покрива разходите за пенсии на предишно поколение работещи и осигурени лица.

Равнопоставеност на осигурените лица

Тя се изразява в относително еднаквото прилагане на нормативните разпоредби по държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Въпреки това за някои фондове този принцип не е напълно приложим тъй като осигуряването в тях е диференцирано според извършваната трудова дейност. Така например лицата работещи по трудови правоотношения са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, безработица и трудова злополука и професионална болест. Тоест те са включени в осигуряването за всички осигурени социални рискове. За разлика от тях обаче лицата, които работят по извънтрудови правоотношения, така наречените граждански договори, са задължително осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Въпреки това при еднаквото прилагане на разпоредбите по ДОО за различните трудови дейности на осигурените лица, принципът на равнопоставеност няма да бъде нарушен.

Социален диалог при управление на осигурителната система

Този принцип намира израз в тристранното сътрудничество между държавата, синдикалните организации и работодателските организации по въпросите на държавното обществено осигуряване.

Фондова организация на осигурителната система

Набирането на средства се организира по фондове, които предвиждат покритие на различни осигурени социални рискове. У нас фондовата структура и връзката между фондовете и рисковете, които покриват е организирана по следния начин:

  • Фонд Пенсии – покрива рисковете инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт
  • Фонд Общо заболяване и майчинство – включва осигуряване за рисковете временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство.
  • Фонд Трудова злополука и професионална болест – осигуряване за рисковете инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради трудова злополука и професионална болест.
  • Фонд безработица – включва осигуряването за риска оставане без работа.

Принципът на фондовата организация се изразява в това, че паричните средства, които набира фонда, са от точно определени източници, основно от осигурителни вноски, и се разходват за точно определени плащания при настъпил осигурен социален риск предвиден от съответния фонд. Основна роля на осигурителната система е да поддържа баланса между приходите и разходите по отделните фондове.

Осигурителен социален риск

Когато се говори за осигурен социален риск трябва да се има предвид, че риска е явление, настъпването на което води до имуществени или неимуществени вреди за човека. В повечето случаи това са предвидими събития, които имат случаен, несигурен характер. Точно това е и основната причина някои рискове да бъдат предвидени, осигурени, в осигурителните системи. За да бъде един риск осигурен, той трябва да бъде предвиден в нормативните разпоредби касаещи общественото осигуряване. Осигурените рискове пък са социални, поради осъзнаването на тяхната обществена значимост. За разлика от осигурения социален риск, който е едно бъдещо, в повечето случаи несигурно събитие, осигурителният случай е вече настъпило такова. Осигурителен случай може да има само ако преди това е бил налице осигурен социален риск. За да може едно осигурено лице да ползва осигурителни права е необходимо да имаме настъпило събитие, което наричаме осигурителен случай. Оттогава започва изпълнението на осигурителните задължения на осигурителния орган за изплащане на пенсии, помощи или обезщетения спрямо осигуреното лице, за което е налице осигурителен случай. Осигурителния случай е събитието, което поражда правото на осигуреното лице да иска, а на осигурителния орган да му заплати предвиденото за съответния риск осигурително плащане.Коментари

Свързани документи със ЗБДОО

-->