Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Коефициент за преизчисляване на нощни часове в дневниКак се формира коефициентът за преизчисляване на нощните часове в дневни при сумирано работно време? Ако работният процес е непрекъсваем, нощната смяна е от 20.00часа до 08.00часа с почивка от 1 час, с какъв коефициент се преизчисляват нощните часове към дневни?Отговори

 • Здравейте. Коефицентът се формира като се раздели продължителността на нормалното работно време - 8 часа - на това за нощни смени - 7 часа - 1.143. С него се умножава продължителността на нощните часове - например 7х1.143-8 часа + 4 часа дневен труд. Резултатът е сбор-12 часа обща продължителност на работната смяна. Върху общата продължителност на така изчисленото работно време за месеца се изчислява трудовото възнаграждение.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Искам да допълня, че преизчисляването на часовете е регламентирано в чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, където е казано, че при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, който е равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.

  За повече информация по казуса вижте чл. 142 от КТ.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Здравейте,

  Преизчисляването на нощните часове в дневни свързано ли е с остойностяване на: отработени нощни часове, отработените часове на официални празници, извънреден труд? Коефициентът по чл.9, ал.2 от НСОРЗ има ли отношение при сумиране на отработените часове за периода? Ако вземем предвид чл.151, ал.3 КТ и непрекъснатият характер на раб. процес, нормалната продължителност на нощните часове в нощната смяна 8-часови ли са? Ако нормалната продължителност на нощните часове е 8 часа, тогава К равен ли е на 8:8?
 • Здравейте.
  Когато се формира трудово възнаграждение, то се изчислява върху:
  1.Общата продължителност в часове/след като се преизчисли нощния труд в дневен/и се прибави към продължителността на останалото дневното работно време съобразно договорената РЗ.
  2.Продължителността на нощните часове при часова ставка минимум 0.25 лв., което е доплащане
  3.Отработени дни в официални празници/доплащането е 100% от полагаемата надница.
  4.Наличието на извънреден труд, което е надвишението от часове над месечната продължителност на нормалното работно време за работа при дневен труд, което също е доплащане !
  5.В КТ изрично е посочено в Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.
  Да се твърди, че нощния труд има продължителност от 8 часа е.....неграмотно!
  Нека не се поставя равенство между нощна смяна за времето от 22 до 6 часа с почивка от 1 час !и продължителност на същата от 8 часа. А къде остана 1-часовата почивка, която е напълно реална ?!
  Поне към момента трудовото законодателство дава изрични отговори на зададените по-горе въпроси ??? Четете ги и уразумявайте !
  kazimirc4
 • ЗДРАВЕЙТЕ,

  Г-н Халачев, моля, отговорете, има ли отражение чл.151, ал.3 КТ при непрекъсваем работен процес. Имаме предписания от инспектиращ орган, че
  при такъв процес единият час почивка влиза в работното време и е за сметка на работодателя. Благодаря предварително.
 • Здравейте. Ще Ви помоля да цитирате дословно въпросното предписание, за да се ориентирам по-добре в обстановката.
  kazimirc4


 • За да Ви ориентирам в обстановката, ще цитирам предписанията: "Работният процес е непрекъсваем. Работодателят да включи единия час почивка в работното време, на основание чл.151, ал.3 КТ".
  До този момент отчитахме 11часа дневни часове от дневни смени( от 08.00 до 20.00часа) и 4часа- дневни часове от нощни смени +7 часа- нощни часове от нощни смени( от 20.00 до 08.00часа). Нощните часове преизчислявахме с К=8/7=1,143 или 7*1,143=8 . Трябваше да изменя графиците с включени 12часа часа - дневна смяна и 4дневни часа от нощна смяна +8 н.часа от нощна смяна. Следствие на това се появи извънреден труд , който доначислих.
  При това положение К=? ТМоля, за АРГУМЕНТИРАНО становище по случая.
  Поздрави, М. Костова.
 • Здравейте. Според мен основен момент тук е изясняване на понятието "непрекъсваем процес"!Мисля, че става дума за производствен процес, който продължава 24 часа в денонощието.Не, че при неговото осъществяване лицата нямат прекъсвания за почивка.
  Чл.151,ал.3 от КТ разглежда наличието на прекъсвания за хранене.Само този текст прави предписанието на съответната Инспекция по труда незаконосъобразно !и по тази причина не подлежащо на изпълнение.
  Моят съвет е :
  1.Да обжалвате даденото предписание пред Директора на ИТ.Основание Ви дава Административно процесуалния кодекс - Глава шеста.
  ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД !
  чл. 81 и следващи.Съобразете се със законовите срокове, които в момента текат! В жалбата следва да се цитира:
  - анализиране текста на чл.151,ал.3 от КТ;
  - установения в Правилника за вътрешен трудов ред режим на работа и почивка на работещите в условията на непрекъсваем режим на работа;
  - ако счетете за необходимо индивидуални декларации от работещите лица в тази насока;
  - други доказателства, че РЕАЛНО съществува прекъсване за хранене, което няма как да бъде работно време !;
  Изходете от принципа "Опорочен административен акт не поражда никакви правни последици ?!
  Иначе коефициентът-предмет на коментар си е 1.143 !
  Дано да сте в състояние да го направите както трябва !

  kazimirc4
 • Здравейте,

  В чл.151 ал.3 от КТ се предвижда, че производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.

  Инспекцията по труда ви е издала предписание, за да изчислявате нощната смяна
  от 20.00 до 08.00 часа не по 7 часа нощен труд, както сте описали по- горе а по 8 часа. Единият час почивка през нощта се плаща от работодателя и влиза в работното време на служителите, въпреки че те го ползват като почивка за хранене.

  Коефициентът за изчисляване си е същия, както са го описали колегите.

  Поздрави !
  Адриана Ноева
 • Здравейте.
  Проблемът тук е при тълкуването на чл.151, ал.3 от КТ.Текстът не е изричен ! Затова е редно да се проследи съдебната практика в страната. Обобщаващ материал може да се види на адрес:http://www.vks.bg/Dela/2013-08-02-ГК-Предложение%20за%20образуване.pdf-ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Красимир Влахов – заместник на председателя и ръководител на Гражданска колегия на Върховния касационен съд/за уеднаквяване решенията на съдебната институция !/.
  След прегледа на десетина съдебни решения на втора инстанция оформих следното становище: В случаите, когато работещите се намират на работните си места в очакване да им бъде възложено съответното изпълнение/частична почивка/, въпросното време се отчита като работно... В обратните случаи, когато лицата реално се хранят и почиват, извън работните си места, това време не се отчита като работно и допълнителни възнаграждения не са дължими ! Лично поддържам второто мнение!
  Бих посъветвал следното:
  Обжалване по реда на АПК-чл.81 и следващи -предписанието на съответната Инспекция по труда. Аргументиране на тезата с всички доказателствени средства - писмени. Допустими са и декларации от страна на работещите/стига да не изопачават реалността!/.При непостигане на разбирателство-и по съдебен ред. Вероятно ще Ви е необходим адвокат!и прецизна защита на тезата.Успех!
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Ако се нуждаете от прецизна констатация професионална или правна ще е нужно детайлно разглеждане на вашия случай! Може да се обърнете към нас!

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->