Михо Михайлов Михо Михайлов служител

ТРЗ проблем с работникЗдравейте,

Назначен е работник на 25.04.2014 г. и постъпил на работа. Подадено е уведомление в НАП, съставено му е трудово досие с необходимите документи. Работи до 30.04.2014 включително. През този период поради несериозно отношение от негова страна не е подписал нито един документ /тр. договор, молба, длъжностна характ., инстр. книги/. От 01.05.2015 до сега-23.05.2014 г. не се появава на работа, не отговаря на обажданията, нямаме никаква връзка с него. Управителят реши да го уволним дисциплинарно, като за целта му изпратихме документ за искане на обяснения по чл.193 ал.1 от КТ по пощата.

Молбата ми е за съдействие как да постъпим в тази ситуация и какви ще са евентуално негативните последствията за фирмата, най-вече като не е подписал нито един документ.

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Според текста на Кодекса на труда работодател, който допусне работник или служител на работа, без да са съставени и подписани трудов договор и съпътстващите го допълнителни документи, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При установяване на това обстоятелство от компетентните органи е много вероятно да бъдат наложени описаните санкции.

  Когато от страна на работодателя са направени необходимите и разумни усилия за получаване на обяснения от работника и това може да бъде документално доказано – например чрез изпратена нотариална покана, писмо с обратна разписка или удостоверен с подписи на свидетели отказ за даване на обяснения, то сте в правото си да пристъпите към прекратяване на правоотношенията си с този работник или служител.

  В случай че и самото основание за налагане на мярката дисциплинарно уволнение (неявяването на работа) е документирано по установения в нормативните актове и практиката ред, не би следвало работодателят да понесе каквито и да е неблагоприятни последици от прекратяването или при разглеждане в съда то да бъде отменено. Разбира се следва да се съблюдава и седемдневният срок за подаване на уведомление в НАП за прекратяването на договора.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 61, ал. 1, чл. 62, чл. 193, ал. 3 и чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте.
  Може ли да посочите точното правно основание на сключения ТД ?

  kazimirc4
 • Здравейте,
  договорът е сключен по чл.67,защото постъпва за втори път.
 • Здравейте.
  Нещата са 50/50.
  Според написаното работникът е нарушил ТД, напуснал е самоволно работното място. След съответните процедури същият може да бъде дисциплинарно уволнен! Но....
  От юридическа гледна точка сключен ТД няма ! Изготвената бланка не е подписана, вероятно също и отрязъкът от НОИ, също и длъжностната характеристика. Работникът е допуснат до работа в нарушение на чл.63,ал-2 от КТ.(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.
  Като бивш работодател мога да Ви посъветвам следното :Вината основно е в екипа на работодателя и лично на него!, и чак след това на работника !
  Гледате филм със заглавие "Следствието приключи, забравете !"

  kazimirc4
 • Здравейте

  Един важен момент за вашия случай !!!
  Имате ли подписано уведомление-справка от НАП, че работника е започнал работа?
 • Здравейте

  и уведомлението не е подписано от негова страна за съжаление.
 • Здравейте

  След като няма подписан нито един документ може да заличите уведомлението в НАП, тъй като след като не идва на работа няма реално трудово правоотношение.


  Поздрави!

  Адриана Ноева
 • Здравейте.
  Много добра идея ! А нещо за отработените 3-4 дни...... Тука има, тука нема..?

  kazimirc4
 • За м.април са съставени заплати,внесени осигуровки,подадени Д1 и Д6.
 • Здравейте,

  Има клауза в трудовия договор, че лицето ще бъде в срок на изпитване по чл. 70 от КТ?

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • Първият път преди 2 години е назначен по чл.67 във връзка с чл.70.Тази година постъпва за втори път и е назначен само по чл.67 ,тъй като нямаме право да го назначим отново и по чл.70 за една и съща работа,в една и съща фирма.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->