Атанас Атанасов Атанас Атанасов Пенсионер

Добавки за нощен и извънреден трудРаботех като охранител по срочен трудов договор до завършване на определен обект, но поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение подадох заявление за прекратяване на ТД по чл. 327 ал.1. т.2. от КТ преди завършването на обекта. Когато си получих фиша установих, че не са ми начислени добавки за нощен, извънреден и труд в пранични и почивни дни. Смените бяха с продължителност 15ч. през работните дни (от тях 8 нощни и 7 дневни) и 12ч. през почивните и празничните дни.

Моля обяснете ми правилно ли е да не ми се начисляват тези добавки?Отговори

 • Здравейте.
  Моля за данни:
  1.За колко месеца е сключен ТД, колко месеца остават от срока му към момента на прекратяване на ТД ?
  2.Какъв режим на работа е записан в ТД и дали той не е с продължителност от 40 часа ?
  3.Фишът Ви по първо плащане ли е ?
  4.Какви осигуровки са Ви начислени/може да се проверят в сайтовете на НАП/ ?
  5.Каква основна месечна РЗ е посочена в ТД ?
  Ситуацията ще стане по-ясна при наличието на тези данни !

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Ще може ли да ми кажете на база какво, са определени тези 15 часови работни смени? Има ли предприятието график за дежурствата или правилник за вътрешния трудов ред, където това е официално оповестено? С каква продължителност е работната Ви седмица, според трудовия договор?

  Поздрави,
  Вера Русинова

 • 15-часовите работни смени се определиха от р-ля на обекта, а график за дежурствата всеки месец изготвяше пак той. В трудовия договор не е определена продължителността на работната седмица, записано е само "За пълно работно време 8.00 ч." ТД е сключен "До завършване на определена работа", фишът който получих е за първия пълен месец след започване на работа, преди това имам още половин месец на същата работа. Основната месечна заплата е 340 лв. и клас за прослужено време.
  Благодаря!
 • Здравейте,

  Ще започна с това, че работно време със смени от по 15 часа, си е направо незаконно.
  Чл. 152 от Кодекса на труда (КТ), регламентира правата на работника относно междудневната почивка, а чл. 153 – Седмичната почивка.

  Междудневна почивка
  Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
  Седмична почивка
  Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа.

  Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет (чл. 261 от КТ). Всеки работодател е длъжен да спазва правилата за увеличено заплащане на нощния труд и за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд, независимо от неговата конкретна продължителност и разпределение в посочената времева граница от 22.00 до 06.00 часа (20.00 до 06.00 часа). За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв., независимо от:
  ∙ вида на трудовия договор (само дневни, нощни или смесена работа);
  ∙ начина на отчитане на работното време (подневно или сумирано);
  ∙ системата на заплащане на труда или вида на работните смени (смесени с дневна и нощна продължителност или само нощна).

  Съгласно чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Ако работникът се труди по график на официален празник, трябва да получи поне двойна надница.
  - 50 на сто - за работа през работните дни;
  - 75 на сто - за работа през почивните дни;
  - 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
  - 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
  Когато не е уговорено друго, посоченото увеличение се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

  В случай че не се договорите с Вашия работодател и той не изплати полагащото Ви се, можете да сезирате Инспекцията по труда.

  За повече информация по казуса: чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОПЗ), чл. 16 от НСОПЗ; чл. 139, чл. 139а и чл. 140 от КТ;

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->