Светлана Цикалова Светлана Цикалова Потребител

Изчисляване на осигурителен стаж на външен лектор в училищеЗдравейте,

Срещам затруднения при начина на изчисляване на работното време за деня на външен лектор. Пълния норматив по предмета е 720 часа, а той има 345 часа.

Съобразно пълния норматив за съответния предмет ли трябва да се стъпи при съотнасяне на норматива на лектора?Отговори

 • Здравейте. Консултация на МТСП - 13-01-2010 г.
  Уважаема г-жо Маринова,
  Правилата за зачитане на трудов стаж на лекторите преподаватели, в случай че работят по трудово правоотношение, са определени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, като за времето до 31 декември 2008 г. признатият трудов стаж е поставен в зависимост от броя на изработените часове, а след 1 януари 2009 г. съобразно работното време, определено с трудовия договор.
  Съгласно чл. 10 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж:
  (1) Трудовият стаж за времето до 31 декември 2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, се определя, като:
  1. за 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 75, а във висшите учебни заведения - 50 часа;
  2. при по-малко от 75, съответно от 50 часа месечно, трудовият стаж се определя в дни, като общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) За времето от 1 януари 2009 г. трудовият стаж на лицата по ал. 1 се зачита съобразно работното време, определено с трудовия договор.
  От цитираната разпоредба е видно, до 31 декември 2008 г. трудовият стаж на работещите по трудово правоотношение лектори преподаватели се зачита в зависимост от изработените от тях часове. За времето от 1 януари 2009 г. трудовият стаж на тези лица се определя единствено в зависимост от работното време, определено с трудовия договор.
  С оглед на гореизложеното, ако продължителността на работното време, определено с трудов договор, е 4 или над 4 часа, се зачита пълен трудов стаж (чл. 355, ал. 2 КТ). Ако продължителността на работното време, определено с трудов договор, е по-малко от 4 часа, то времето, което се признава за трудов стаж по такъв договор, се изчислява и набира по часове, дни и месеци.
  Зачитането на осигурителния стаж е регламентирано в чл. 38, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Осигурителният стаж за времето до 31 декември 2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, се определя, като за един месец осигурителен стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 75 часа, а във висшите училища - 50 часа, и са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато са изработени по-малко от 75, съответно 50, часа, общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2, и осигурителният стаж се зачита в дни, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съобразно зачетеното за осигурителен стаж време. За времето след 1 януари 2009 г. осигурителният стаж се зачита по чл. 9 КСО съобразно сключения договор, което означава че когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. ЛТ/

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->