Цветомира Дочовска Цветомира Дочовска Потребител

Право на отпуск след стаж в ЕСЗдравейте!

Съпругът ми има натрупан стаж в чужбина. От около 6 месеца работи в България. Има ли право да ползва платен годишен отпуск, след като трудовия му стаж е натрупан в страна членка на ЕС?

Благодаря предварително за отделеното време :)Отговори

 • Здравейте. Консултацията е на МТСП -20-04-2011!
  Съгласно чл. 351, ал. 2 от КТ трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.
  В чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че трудовият стаж на лицата по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от КТ придобит в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение.
  Лицата по ал. 1 подават заявление до работодателя, към което прилагат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж.
  Документите в зависимост от страната на произход трябва да са оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.).
  Въз основа на предоставените документи по ал. 2, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж.
  Представените документи по ал. 2 се връщат на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие.
  В случай, че трудовият стаж на лицето е признато от работодателя по посочения ред мнението ни е, че същото има право на платен годишен отпуск. МВ/

  kazimirc4
 • Благодаря Красимир Халачев за отговора, наистина ми бяхте много полезен, тъй като счетоводителя на съответната фирма ни беше дал друг отговор. Още веднъж-Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->