Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Граждански договор – предмет и разлики с трудовия договор

Публикувано на: 20.06.2014Известните под името „граждански договори” са договори за предоставяне на определен резултат от извършена трудова дейност от едно физическо лице, по поръчка на друго физическо или юридическо лице. Гражданския договор попада в обхвата на облигационното а не на трудовото право и се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите - ЗЗД. По тази причина за него не важат разпоредбите на Кодекса на труда и затова се наричат още - извънтрудови правоотношения. Гражданските договори могат да бъдат различни и разнообразни – договор за изработка, договор за поръчка, комисионен договор, договор с търговски управител или пълномощник и др. Тук ще разгледаме най-често срещаните граждански договори а именно договорите за изработка и договорите за поръчка.

Договора за изработка се сключва между две страни наричани „възложител” и „изпълнител”. Този тип договор се сключва по реда на чл. 258 до чл. 269 от ЗЗД, като особеното при него е, че предмет на договарянето е постигането на определен трудов резултат – произвеждане на нови вещи, ремонтиране на стари, създаване на произведение на науката или изкуството, извършване на консултация и т.н. Изпълнителя по договора е длъжен да предостави на възложителя крайния продукт от своята трудова дейност а последния е длъжен да заплати възнаграждение, в случай че изработеното е годно за употреба и отговаря на предвиденото в договора предназначение. Обикновено изпълнителя извършва работата на свой риск и със свои материални, освен когато в договора не са изрично уговорени други условия. Когато изпълнителят по договора е физическо лице договора се сключва с оглед неговите личностни качества – художник, който да нарисува картина, дърводелец, който да изработи мебели, външен експерт счетоводител, който да състави финансов отчет и т.н. Обикновено при такъв тип договори само възложителя може да постигне договорения резултат и той няма право да превъзлага работата. Това е и причината, договора да се прекратява със смъртта на изпълнителя. Възможно е договора за изработка да бъде сключен с повече от едно лице, като в този случай, ако не е уговорено друго,  всички изпълнители носят солидарно правата и отговорността по договора.

Договорът за поръчка се сключва между две страни наричани „доверител” и „довереник”. Този тип договори се сключват по реда на чл. 280 до чл. 292 от ЗЗД, като особеното при тях е, че предмет на договарянето е изпълнение на поръчка срещу възнаграждение. Довереникът извършва поръчката за сметка на доверителя. Действията, които възлага доверителя обикновено са правни действия – сключване на сделки, процесуално представителство и др. В голяма част от случаите този договор се съчетава с упълномощаване на довереника, като по този начин действията се извършват от името на доверителя и за негова сметка. Това означава, че когато довереника сключи договор с трето лице правата и задълженията по този договор възникват директно за доверителя.

И при двата вида граждански договори за изпълнителите възниква задължение за изпълнение на определена работа съгласно указанията на другата страна. Работата трябва да е свършена така, че да отговаря на предвидения в договора резултат от нея. В случай че свършеното е негодно за обикновеното му предназначение, възложителя може да развали договора. Когато работата е приключена, но с отклонения от предварително зададените, възложителя може да иска безплатно отстраняване на недостатъците или намаляване на договореното възнаграждение. В случай, че произвеждането на негодна продукция се дължи на некачествен материал, който е предоставен от възложителя на работата, изпълнителя може да бъде освободен от отговорност само ако е предупредил своевременно възложителя и е поискал негодните материали да бъдат заменени с подходящи такива. След приключване на работата изпълнителят следва да я предаде а възложителят да я приеме, като има право да извърши оглед и да направи всички възражения за неправилно изпълнение. Когато изработеното има недостатъци, които не могат да бъдат открити при обикновен оглед, възложителят на работата може да направи възражение незабавно след откриването им. В случай, че възлагащата страна не направи възражения счита се, че работата е приета а възложителя трябва да заплати договореното възнаграждение.

Основна разлика между трудовото и извънтрудовото правоотношение е, че предмет на трудовия договор е самото престиране на работната сила през определено време от деня, седмицата и месеца, което се нарича работно време. В гражданския договор следва да е посочено какъв резултат се очаква от извършената трудова дейност. Това може да бъде производствен резултат – да се изготви писмено становище, да се изработят 10 стола и т.н. Договорът задължително трябва да съдържа срока, в който следва да се предостави резултата от възложената работа. В тази връзка възложителят не може да изисква от изпълнителя спазването на определено работно време. При гражданските договори няма понятие платен годишен отпуск. Това е така тъй като, както вече споменахме, те се сключват за еднократни дейности. Няма пречка обаче страните да уговорят, че през периода на договора изпълнителят ще има право да не извършва труд по този договор в определени дни. Основен принцип при договорите е, че не е от значение какво е тяхното наименование, а какво е тяхното съдържание, както и какви са произтичащите от договора правни последици за страните. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 20 от ЗЗД съгласно която, при тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка от тях да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.Коментари

 • Разбрах какво е естеството на гражданския договор, но мене ме интересува имам ли право на преизчисляване на пенсията след работа на гражданския договор в продължение на 4 месеца?
 • Здравейте,

  Моето мнение е, че ще имате право в случай че сте била осигурена за пенсия върху полученото възнаграждение по гражданския договор. Дали сте осигурена за фонд "Пенсии" можете да проверите в сметката за изплатени суми. Ако на ред 6.1 от сметката имате удържани осигурителни вноски, значи сте осигурена за пенсия и ще имате право на преразглеждане на размера на пенсията.
  Друг е въпроса обаче, че за да преразгледате размера на пенсията си трябва да имате и натрупан стаж, но за това е най-добре да попитате НОИ тъй като те са компетентни за условията при преразглеждане на пенсиите.
 • Благодаря за бързия и подробен отговор.
  Ако може да доуточня моя случай - бяха ми удържани само съответните здравноосигурителни вноски, не съм правила вноски за държавното обществено осигуряване тъй като доходът ми не е надвишавал максималния размер на месечния осигурителен доход и освен това ползвам данъчни облегчения като инвалид III група със 70% намалена работоспособност – пожизнено. При това положение длъжна ли съм да плащап ДОО?
 • Здравейте,

  Вероятно имате предвид "минималната работна заплата" вместо "максималния размер на осигурителния доход".
  Когато сумата по сметката, след приспадането на нормативно признатите разходи за дейността, е по-малка от минималната работна заплата за страната и за лицето това е единствения доход за съответния месец, осигурителни вноски не се дължат. Имам предвид нито социални нито здравни осигуровки. Платеца на дохода удържа и внася единствено данък.

  Във вашия случай, щом не са ви удържани и внесени осигурителни вноски за пенсия, няма да можете да ползвате тези доходи за преразглеждане на пенсията.
  На въпроса дали сте длъжна да плащате ДОО - Работещите по граждански договори пенсионери имат право да избират дали да се осигуряват за пенсия или не. В случай, че посочите пред платеца на дохода, че искате да ви бъдат удържани и внесени осигуровки за пенсия той е длъжен да се съобрази с вашето желание. Тоест това е ваше право а не задължение.

 • Здравейте !Искам да попитам следното:

  Кога едно лице се смята за пенсионер - от датата на освобождаване, поради пенсия или от датата на решението?

  Лице , родено преди 60 г е освободено от трудов д-р поради настъпили обстоятелства за пенсиониране.Подало е заявление преди 1 седмица в НОИ, но все още разпореждането от там не е излязло.Това лице предстои да бъде назначено на граждански д - р и с оглед на това какви осигуровки ще се дължат е важно да се знае обстоятелството дали лицето се води вече пенсионер ? От НОИ ми казаха ,че решението излиза със задна дата, т.е. дата на заявление.
  И още нещо:
  За лицата ,които са с осиг. д-д по -малък от МРЗ следва ли да ги включвам в Декл. обр.1 / без обр.6 / тъй като съм чела ,че същите трябва сами да си внесат ЗО по чл.40 от ЗЗО като си подадат сами съответната декларация за това.Така ли е?
 • Здравейте,

  Моето мнение е, че лицето се счита за пенсионер от датата на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Все пак искам да ви напомня, че НОИ са компетентни по отношение на правото на придобиване на пенсия и определянето на пенсиите.

  По отношение на Д1 за лица, чиито доходи по граждански договори за месеца са единствени и след приспадане на нормативните разходи сумата е по-малка от минималната работна заплата за страната, за тези лица Д1 не се подава от платеца на доходите тъй като за лицата не са удържани и внесени осигурителни вноски. Данъка на лицата по граждански договори не се посочва в Д1. От това следва, че Д1 за такива лица ще бъде празна.

  По отношение на здравните вноски - Лицата, които са получили възнаграждение по граждански договор по-малко от минималната работна заплата за страната след приспадане на нормативните разходи и това е единствения им доход за месеца - следва да се осигуряват здравно за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от закона за здравното осигуряване.
 • Да,благодаря!
 • Здравейте,
  Започнах работа на Граждански договор през 2010 година в Община Пазарджик да водя Постоянните комисии-административна работа с възнаграждение 350 лева и понеже тогава минималната работна заплата беше 240 лева.След приспадането с 25% нормативно признати разходи, се получава 262,50 осигурителен доход, върху който ми удържаха вноски за "фонд "Пенсии" и фонд "ДЗПО" и Здравни осигуровки както следва:

  фонд "Пенсии" -14,96 лв.
  ДЗПО в универсален пенсионен фонд 5,78 лв.
  Здравно осигуряване 8,40 лв.
  Удържан данък 23.34 лв.


  НАКРАЯ ПОЛУЧАВАМ НЕТНО 296.52 лв. на касата на Общината.Разбрах, че тогава ми се е зачитал осигурителен стаж, тъй като осигурителният ми доход е бил над минималния за страната в момента /240лв./.
  Но през 2011 г. минималната заплата за страната се повишава на 270 лв., но на мен никой не ми актуализира минималния осигурителен доход и продължат да ми спират същите вноски.Но страшното е, че аз разбрах това наскоро и им казах, но никой не разбира как така ми внасяли парите, пък съм нямала осигурителен стаж.Ходих в НОИ и НАП и от там ми казаха, че сумите са недостатъчни за осигурителен стаж и стояли " във въздуха" и не се намират в партидата ми и категорично нямам стаж.Искам да Ви кажа, че счетоводителката продължава да ми спира същите суми и договорът ми е същият както отпреди 4 години.Била съм спокойна за вноската ми за пенсия, защото на Служебната бележка ми пише, че ми я внасят и не съм се усъмнявала, че има нередност и не съм знаела до около месец, когато си изкарах ПИК код и ми прилоша.Това са толкова години, през които съм работила постоянно, макар и на Граждански договор, защото ми се казваше, че е криза и няма пари за щат.Но аз бях доволна, защото си мислех, че поне ще ми върви осигурителен стаж за пенсия и здравните осигуровки.Помогнете ми как да стане така, че работодателят ми да ми довнесе сумите назад и да ми се зачетат годините за осигурителен стаж за пенсия! От НАП ми казаха, че може, но аз искам да знам как става всичко, защото никой не иска да си размърда мозъка и да си оправи грешката и да помогне на една българка да не ми се нарушават правата.
  Благодаря Ви.
 • Здравейте,
  Благодаря за статията с подробното разясняване на видовете граждански договори.
  Аз получавам пенсия за прослужено време и съм инвалид III група. В продължение на 4 месеца работих на граждански договор по реда на чл. 258 до чл. 269 от ЗЗД в държавно ведомство. През това време ми бяха удържани съответните здравноосигурителни вноски.

  Длъжна ли съм да плащам здравноосигурителни вноски?

  Предварително Ви благодаря за отговора.
 • До Катерина Нешева:

  Във вашия случай процедурата не е много сложна, но не мога да кажа, че е лека, и не бих могъл да я опиша точно и конкретно без да съм се запознал със същината на казуса. Счетоводителя, който е изготвял сметките за изплатени суми би трябвало да е наясно с начина на изчисляване на осигурителните вноски за лицата работещи без трудово правоотношение, но стават и грешки, които могат да бъдат коригирани. Разбира се, за такъв период назад корекции се правят трудно, в някои случаи се иска разрешение от НАП за да се подадат корекции на декларирания
 • доход. Освен това корекциите ще се отразят и на финансовите отчети на предприятието а от това следва, че трябва да се направят корекции на много неща.
 • До Павлина Данаилова:

  Да, длъжна сте да внасяте здравноосигурителни вноски за полученото от вас възнаграждение по извънтрудово правоотношение. Внасянето им се извършва от платеца на дохода, в случая това е държавното ведомство, което ви е изплащало дохода.
 • Здравейте!
  Аз работя като техниески сътрудник по проект "Подкрепа за достоен живот", който е към самата община и съм на граждански договор. Въпреки това работя като всички общинари с тяхното работно време. Другото което е, че колежката ми си е на трудов договор в общината и допълнително с това си има граждански договор като администратор към проекта. Като цяло аз получавам 400 лв чисто, нищо, че ме водят брутно на 925 лв. .. Та искам да попитам как мога да изчисля колко пари трябва да внеса на края на годината за декларация по чл. 55 ?
 • Здравейте г-жо Илиева,

  Изчисляването на данъка за 4-то тримесечие на календарната година се прави в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В нея се вписват всички получени доходи, всички удържани осигурителни вноски, както и авансово удържания данък.
  В общия случай изчислението е по следния ред:
  БТВ - Брутно трудово възнаграждение
  НПР - Нормативно признати разходи
  ОД - Облагаем доход
  ДО - Данъчна основа

  БТВ - НПР = ОД
  ОД - Осигуровки за сметка на лицето = ДО
  ДО * 10% = Данък
 • Здравейте имам въпрос относно тези договори "Договор за приемане на нареждания за търговия с договор за разлика върху валутни двойки, акции, индекси, фючърси и стоки".
  1.Те спадат към трудовите или гражданските?
  2.Полицаите имат ли право да подписват и търгуват с валути,акции и т.н. ?
 • Здравейте.
  Въпросът ми към Вас е следният : Имам издадено разпореждане от НОИ за изплащане на обезщетение за безработица.Ще продължа ли да го получавам ако съм на Граждански договор.от който респективно ще получавам веднъж-два пъти месечно хонорар за извършени услуги ?!
  Благодаря Ви предварително :)
 • Здравейте г-жо Йорданова,

  Моето мнение е, че при започване на осигуряване, дори и по граждански договор, обезщетението ви за безработица ще бъде спряно.

  Поздрави,
 • Здравейте!
  Имам следния въпрос, трябва да пусна граждански договор за извършване на преводаческа услуга, колко трябва да са нормативно признатите разходи, мога ли да удържам вноски за "фонд "Пенсии" и фонд "ДЗПО" и Здравни осигуровки ?
 • Здравейте,

  Всичко зависи от декларираните от лицето обстоятелства. В случай че лицето е декларирало пред вас, че е самоосигуряващо се лице, то не трябва да удържате никакви осигуровки, нито данък. В случай че лицето не е декларирало писмено такива обстоятелства, то следва да го разглеждате като стандартен граждански договор и да удържите необходимите осигуровки и данък.
  Нормативно признатите разходи, в общия случай, по граждански договор са 25%. Все пак, необходимо е да проверите в ЗДДФЛ, какъв трябва да бъде процента за преводачески услуги.

  Успех!
 • Благодаря Ви
  • 03 Nov 2016 10:06
  • (Потребител)
  • 6
  Здрвейте,
  на граждански договор съм от 01.11.2016 със срок на изпълнение 31.12.2016, плащането ще е през декември 2016, трябва ли да ми се удържат и внасят осигуровки и ДОД за 11м.
 • Здравейте,

  Граждански договор може ли да се сключва след извършена вече работа?
  Например има концерт на 17.11 и на хората, които са извършили техническа организация да се пусне ГД на 28.11.2016, т.е след вече извършена работа.

  Благодаря предварително
 • Здравейте,

  как се отразява Сметка за изплатени суми по чл 45 ал.4 от ЗДДФЛ образец 3а в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? Кое приложение се попълва?

  Благодаря!
 • здравейте, искам да попитам при сключен граждански договор,след напсукането ми работодателя може ли да ми забрани да работя в друга конкурентна фирма също на гражданси договор в срок от две години и неустойка от 10 000 лв
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->