Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Новият трудов договор - за стажуване

Публикувано на: 11.07.2014С последните промени в Кодекса на труда, от Март 2014 година, се въведе ново, самостоятелно основание за сключване на трудов договор – с условие за стажуване. Чл. 233а от КТ дава легалното определение на понятието стажуване а именно – Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобитата професия или специалност. Основанието за сключване на такива трудови договори е чл. 233б от КТ, където са посочени и законовите изисквания за сключването им. Условията, които трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да може да се сключи трудов договор с условие за стажуване, са следните:

 • Стажантът по договора да е завършил средно или висше образование с придобита специалност или професия. Това се доказва с документ за завършената образователна степен по съответната професия.
 • Длъжността, както и работата, която стажуващия ще извършва по договора, трябва да съответстват на придобитата от него квалификация. Това означава, че изискванията за заемане на длъжността в длъжностната характеристика, трябва да съвпадат с образователно квалификационната степен на стажуващия.
 • Стажуващия не трябва да има трудов стаж от други работодатели, по специалността за която ще стажува. Това означава, че не трябва да е упражнявал професията, която е предмет на стажа. Моето мнение е, че трудов стаж по друга специалност, няма да бъде проблем за сключване на трудов договор с условие за стажуване.
 • Tрудов договор с условие за стажуване може да се сключва само с лица до 29 годишна възраст.

Форма и съдържание

Както и за останалите трудови договори, за договора с условие за стажуване е в сила изискването за писмена форма както и да съдържа всички реквизити на трудовия договор. Трудовия договор задължително съдържа данни за страните и определя – място на работата, наименование на длъжността, както и характера на работата, датата на сключване на договора и началото на неговото изпълнение, времетраенето на договора, размера на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск, еднакъв срок за предизвестие за двете страни, възнаграждението и периодичността на изплащането му, продължителността на работния ден или седмица. С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с престирането на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Освен задължителните за всички трудови договори реквизити, в договора за стажуване се определят също - начина и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, както и други условия свързани със стажуването. Другите условия могат да бъдат най-разнообразни стига да не противоречат на повелителните разпоредби на трудовия закон. По отношение на времетраенето трябва да поясня, че трудовия договор с условие за стажуване, макар да е регламентиран като самостоятелен вид трудов договор, е причислен към срочните трудови правоотношения тъй като трудовия закон установява както минимален така и максимален срок. Договор за стажуване може да се сключва за не по-малко от 6 месеца и за не повече от 12 месеца. Освен това условията за прекратяване на този вид трудов договор са приравнени с правилата за прекратяване на договорите за допълнителен труд. Договора за стажуване може да бъде прекратен от една от страните по него с предизвестие от 15 дни. Още един важен момент е, че при прекратяване на договор за стажуване не се прилага закрилата при уволнение по реда на чл. 333 от КТ.

Определяне на наставник

Освен поставянето на условия за сключване на договор за стажуване, трудовия закон се стреми да гарантира качественото провеждане на стажа за да може стажуващия да натрупа важни знания и умения в процеса на работата. В тази връзка са поставени условия, на които трябва да отговарят и наставниците. На първо място наставника трябва да притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се осъществява стажуването. Освен това, той трябва да бъде работник или служител в същото предприятие и да има най-малко 3 години стаж по професията или специалността, по която ще се провежда стажа. Отношенията между предприятието работодател и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.

Удостоверяване на резултатите

Трудовия закон предвижда удостоверяването на постигнатите резултати от стажуването да става чрез издаване на препоръка от работодателя, която да послужи на стажуващия при кандидатстване за работа при други работодатели. Издаването на препоръката е задължително и работодателят трябва да направи това в 14 дневен срок от прекратяването на договора за стажуване. По отношение на съдържанието на препоръката обаче, законодателя не поставя ясни правила за удостоверяване на резултатите от обучението, което, според мен, може да доведе до злоупотреби от страна на работодателите спрямо стажуващите.

Уведомяване на НАП

От казаното до тук следва, че договора за стажуване е трудов договор и като такъв сключването му подлежи на деклариране пред НАП. За целта бяха инициирани и промени в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. В основанията за сключване на трудовия договор е добавен нов код – „16” специално за договора с условие за стажуване. Срока за подаване на уведомлението е както и при останалите трудови договори – 3 дни от сключването и 7 дни от прекратяването на договора. Тъй като това основание е ново, в § 9 от ПЗР на наредбата, беше поставен срок за подаване на уведомленията, за сключени до 30.04.2014 г. трудови договори на основание чл. 233б от КТ, а именно - от 7 май до 15 май 2014 г.

В заключение ще обърна внимание, че договор за стажуване с едно и също лице може да се сключва само веднъж. Това произхожда най-вече от факта, че периода на стажуването се зачита за трудов стаж, и при следващо сключване на такъв договор няма да бъде изпълнено условието – стажуващия да няма трудов стаж по придобитата от него специалност или професия. В случай че лицето има и друга придобита квалификация или професия, аз съм на мнение, че няма да има пречка същото лице да сключи трудов договор за стажуване и по другата професия било то при същия или при друг работодател.Коментари

 • Здравейте! Задължително ли е стажанта да има диплома за висше образование за да го назначим? Примерно с взети държавни изпити и документ, удостоверяващ, че ги е взел, който не е диплома, може ли да го назначим? Може ли с диплома за средно или зависи за каква длъжност и професия ще го назначаваме? Благодаря за отговорите.
 • Здравейте,

  Едно от изискванията за сключване на договор за стажуване е придобита от стажанта квалификация или професия, по която ще трупа стаж. В тази връзка съм на мнение, че да, трябва да има завършена образователна или квалификационна степен, която да удостовери с надлежен документ.
 • Благодаря за вниманието!
  Този документ, с който се удостоверява тази образователна степен, може ли да не е диплома, а удостоверение да кажем? Стажантта сега си взе изпитите и ще чака за диплома, която после ще легализира, тъй като не учи в България. Но сега ще получи удостоверение, което ще доказва, че е взел изпитите и има завършено висше образование.
  Някъде в сайта има ли новото удостоверение по чл.62? В сайта на НАП го няма.
 • Здравейте отново,

  Във вашия случай мисля, че дипломата може да бъде заместена от удостоверение, поне докато не бъде получена самата диплома.
  В бланката на уведомлението по чл. 62 от КТ няма промяна, има промяна само в кодовете на основанията за сключване на трудов договор. В нашия сайт не сме качили бланката на уведомлението, но ако ползвате някакъв софтуерен продукт в него промяната би трябвало да е отразена.
 • Здравейте,

  Бих искала да попитам, как се тълкува понятието "сходна професия или специалност" относно наставника /от същото професионално направление или от същата област на висшето образование или някакъв трети вариант/ ? Също така възможно ли е наставникът да е лице на граждански, а не не трудов договор към фирмата работодател ?

  Надявам се да ми дадете своето експертно мнение г-н Димитров, тъй като след като подготвихме изрядни всички документи, от регионалното бюро по труда отказаха да ги придвижат до София на основание, че за наставник е посочен управителя с трудов стаж като такъв над 8г. (с длъжностна характеристика сходна с тази на Мениджър Проекти) и ОКС Бакалавър и Магистър по Инженерен дизайн, а длъжността, по която ще се провежда стажа е "Мениджър проекти" с изискване за ОКС Бакалавър по Мениджмънт на стажанта. Към момента всички служители на фирмата са дизайнери с ОКС по технически науки и в тази връзка фирмата се нуждае от някой с икономически профил, които успешно да менажира проектите, с които се занимават дизайнерите и да подпомага управителя в ръководството им. Проведени са интервюта и дори е намерен подходящ за позицията млад и амбициозен човек без стаж, които чака вече втори месец процедурата да се осъществи.

  Та допустимо ли е според Вас за наставник да бъде определен управителя или наистина трябва да се търси друг вариант като напр. сключване на граждански договор с лице с ОКС по икономически науки, което да бъде посочено за наставник и възможно ли е това ?

  Благодаря Ви предварително и извинете за дългото обяснение на казуса.

  Поздрави!
 • Здравейте,

  Не случайно закона предвижда условия, на които трябва да отговаря наставника.
  Както е описано по-горе - наставника трябва да бъде служител при същия работодател, с което според мен, се изключва възможността да бъде лице, работещо по граждански договор. Също така, закона предвижда отношенията с наставника да се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор.
  Освен това, наставника трябва да има най-малко 3 години трудов стаж по същата професия или специалност. Тоест, ако наставника е на длъжност управител, няма да може да наставлява мениджър проекти въпреки, че двете длъжности може да са сходни до някаква степен.

  На практика всички тези изисквания целят да се предотврати обучението по специалност на стажанта от лица, които нямат необходимата квалификация по професията, за която ще го обучават.

  Поздрави,
 • Здравейте,

  Благодаря Ви за експедитивния отговор.
  Все пак във връзка със справянето с проблемите на младежката безработица, се надявахме критериите по Процедура „Младежка заетост”, направление Стажуване (а не направление Обучение по време на работа) да бъдат по-демократични и европейски, за да бъде възможно осигуряването на работа по специалността и полезен практически опит на завършили студенти от български коректни работодатели, а не да им се налага да емигрират в наистина европейските държави.
  Просто още един пореден сблъсък с българската действителност, където парадоксално, но факт държавата няма как да е в състояние да реши демографските си проблеми, издържайки финансово доживотно необразовани, неграмотни и мързеливи обществени прослойки и същевременно не осигуряваща достъп на малките и средни предприятия и образованите и амбициозни млади хора до целево отпуснати европейски средства.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->