Наредба за Дългосрочните Командировки в Чужбина
В сила от 01.01.2001 г.

Приложение към ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 8 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., попр. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.50 от 11 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.55 от 5 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 17 Април 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.82 от 20 Септември 2013г.Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) С наредбата се уреждат специфичните условия и редът за дългосрочно командироване в чужбина на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и/или органи на международни организации или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи; на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети; на служители в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка, както и на служители в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация.


     чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Служителите се командироват по реда на наредбата за срок не по-малък от една година и с тяхното предварително писмено съгласие.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Когато интересите на работата налагат това, ръководителят на изпращащата администрация може да прекрати едностранно дългосрочната командировка и преди изтичането на една година.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) В случаите, когато служителите не изпълняват задълженията си, произтичащи от дългосрочното им командироване, ръководителят на изпращащата администрация предсрочно прекратява дългосрочната командировка по своя преценка.


     чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Наредбата не се прилага за местни лица, сключили договор за работа в българско държавно средно училище в чужбина или в български културен институт в чужбина на бюджетна издръжка и Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Тяхното правно положение се регламентира от законодателството на приемащата държава, освен ако то допуска прилагане на българското законодателство.

          (2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Договорите за работа с лицата по ал. 1 се сключват след писмено разрешение на ръководителя на изпращащата администрация, дадено въз основа на мотивиран доклад.


     чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)Глава втора.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДЪЛГОСРОЧНОТО КОМАНДИРОВАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 44 ОТ 2001 Г., ИЗМ - ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)

     чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Командированите служители и членовете на техните семейства, пребиваващи в приемащата държава, са длъжни:

               1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) да съдействат за утвърждаване авторитета на Република България;

               2. да спазват законите и да уважават нравите и обичаите на приемащата държава;

               3. да не извършват действия, които биха накърнили доброто име на Република България;

               4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               5. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               6. да пазят и поддържат с грижата на добър стопанин имотите на Република България в приемащата държава.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) В своята дейност и при изпълнение на задълженията, произтичащи от дългосрочното командироване, служителите изпълняват указанията на ръководителя на изпращащата администрация.Раздел II.
Ред и начин за командироване на служителите (Предишна глава II - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

     чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

          (2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

          (3) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

          (4) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

          (5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заповед за командироване или за продължаване срока на командировката на служители от министерства или административни структури без ранг на министерство се издава от ръководителя на изпращащата администрация.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

          (7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заповедта за прекратяване на командировката на лицата по ал. 5 се издава от съответния министър или ръководител.

          (8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Средствата, полагащи се на командирования по реда на глава трета, както и за цялостната му издръжка в чужбина за времето на командировката са за сметка на изпращащата администрация.


     чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Командированите по реда на тази глава от наредбата трябва да отговарят на следните условия:

               1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., в сила от 14.09.2004 г.) да са български граждани;

               2. да притежават необходимите професионални умения, езикова квалификация и други, свързани със спецификата на приемащата държава и с характера на изпълняваните задачи;

               3. здравословното им състояние, установено по надлежния ред, да позволява изпълняването на задачите в приемащата държава.


     чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заповедта за командировка определя всички съществени условия, свързани с изпълняването на задачите на командировката, и задължително съдържа:

               1. собствено, бащино и фамилно име на командированото лице, длъжност и месторабота;

               2. страна и град, в които се командирова;

               3. задачата, за изпълнението на която служителят се командирова в чужбина;

               4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               5. датата, от която започва командировката, както и крайния й срок;

               6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) брой на дните, осигурени за пътуване до и от местоназначението, но не повече от два дни;

               7. финансови условия: размер на командировъчните пари, условия за пътуване, вид на транспортното средство и маршрут;

               8. специфични права и задължения на командирования, както и други условия, свързани с изпълнението на службата в чужбина.


     чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Общите разпоредби в тази глава се прилагат, доколкото в глава трета не е предвидено друго.Раздел III.
Финансови условия (Предишна глава III - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)

     чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) За времето на командировка служителят получава освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение и командировъчни пари в чужда валута.


     чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Командировъчните пари се определят от базисен размер за съответната държава съгласно приложение № 1 в зависимост от характера на възлаганите задачи и категорията съгласно приложение № 2.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на командировъчните пари по ал. 1 се увеличава, както следва:

               1. за всяко дете до 18-годишна възраст, пребиваващо в страната заедно с командирования - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;

               2. за неработещ съпруг, пребиваващ в страната заедно с командирования - 16 на сто от базисния размер за съответната страна.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Командировъчните пари се изплащат ежемесечно, считано от датата на започване на командировката, до деня, в който изтича крайният й срок, включително дните за пътуване на базата на календарните дни за месеца, включително почивните и празничните дни.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Командировъчните пари по чл. 15, ал. 1 и 2 не се изплащат при отсъствие на служителя от приемащата държава в работните дни, освен когато е командирован по реда на чл. 20.

          (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Размерът на сумите, полагащи се за непълен месец, се изчислява в зависимост от календарните дни за съответния месец, като при окончателно завръщане се включват и дните за пътуване. За дните на пътуване квартирни пари не се изплащат.

          (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) В началото на командировката служителят има право на авансово изплащане на не повече от 50 на сто от командировъчните пари за един месец.

          (5) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Ръководителят на изпращащата администрация определя реда и начина на отчитане и контрол на изплащаните командировъчни пари.


     чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) При заболяване, препятстващо изпълнението на служебните задължения, командировъчните пари се изплащат за срок до 90 календарни дни в размер 80 на сто - когато отпускът поради временна неработоспособност се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто - при ползване на отпуск поради временна неработоспособност в Република България.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) След изтичане на срока по ал. 1 командировката се прекратява. Дългосрочната командировка се прекратява и при отпуск поради бременност и раждане считано от датата, от която започва да се ползва отпускът.


     чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Командированият е длъжен да уведоми предварително ръководителя на изпращащата администрация дали членове на семейството му ще живеят заедно с него в приемащата държава по време на командировката, както и да уведомява незабавно за всяка промяна, настъпила по време на командировката.

          (2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)


     чл. 19. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в следните случаи:

               1. при първото пътуване до местоназначението и при окончателното завръщане;

               2. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               3. при смъртен случай на съпруг/съпруга, на негови или на съпруга/съпругата му родители, деца, брат, сестра;

               4. при служебно пътуване до Република България и обратно;

               5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) при евакуация, когато разходите не се поемат от Министерския съвет;

               6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) еднократно в рамките на една календарна година при ползване на платен годишен отпуск до Република България и обратно; пътните разходи по тази точка не се изплащат в годината на заминаване и при окончателно завръщане.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Пътуването се извършва със самолет икономична класа по финансово изгоден маршрут. При доказана икономическа изгода и със съгласието на командирования пътуването може да се извърши и с автобус, влак първа класа със спално място, кораб, със служебно или лично превозно средство.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

          (4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Пътните разходи на членовете на семейството на командирования служител, които пребивават с него в приемащата държава не по-малко от 2/3 от периода, за който той е командирован, се поемат от изпращащата администрация в случаите по ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6. При неизпълнение на изискването за срока на пребиваване командированият служител възстановява пътните разходи за членовете на семейството си с изключение на случаите по ал. 1, т. 1 и 5 и в случаите, при които пребиваването на член на семейството е прекратено поради здравословни причини.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При пътуване с лично превозно средство командированият служител има право на пътни пари в левове в размер 50 на сто от стойността на самолетен билет - икономична класа, по най-изгодната тарифа, включително таксите. При липса на директни полети до съответното населено място, в което е командирован служителят, пътните пари се определят на базата на стойността на самолетен билет за директен полет до друго населено място, отстоящо приблизително на същото разстояние, както населеното място.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


     чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При командировка в приемащата държава извън населеното място, в което е командирован служителят, служителят има право на пътни и квартирни, както и на допълнителни дневни пари в размер 50 на сто от определените за съответната държава съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г. и бр. 36 от 2005 г.).

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

          (3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

          (4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При командировка в трета държава служителят има право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за съответната държава, в която се командирова.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Командироването се извършва от ръководителя на изпращащата администрация.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) При служебно пътуване до Република България за период до 14 дни на служителите се изплащат командировъчни пари по чл. 15, а в случаите, когато командировката е до населено място извън столицата - и пътни и квартирни съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г. и бр. 40 от 1999 г.).


     чл. 21. (1) При ползване на отпуск се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

          (2) През време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат, с изключение на случаите по чл. 17.


     чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) (1) За времето на командировката изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство и местните условия съгласно приложение № 3.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) За наемането на жилище, както и при настаняване в жилище - собственост на Република България се назначава комисия, която преценява условията, норматива за жилищна площ и обзавеждане съгласно приложение № 3 и изготвя протокол с предложение.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Договорът за наемане на жилище се сключва след съгласието на изпращащата администрация. Копие от всеки протокол и сключен договор се изпраща в изпращащата администрация. Не се допуска сключване на договори за наем с включени комунално-битови разходи в наемната цена. Ако по обективни причини това е наложително и няма или не могат да бъдат инсталирани измервателни уреди, служителят заплаща разходите за комунално-битови услуги по реда на ал. 9.

          (4) В срок 6 месеца от настаняването в жилище - собственост на Република България, служителят внася за своя сметка гаранция в размер 50 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, в полза на Министерството на външните работи за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота.

          (5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Когато в договора за наем не е изрично включена клаузата за депозит (гаранция), внасяна от служителя (наемателя) в полза на наемодателя, служителят в срок 6 месеца от датата на сключване на договора внася в съответното задгранично представителство сума в размер на месечния наем за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота.

          (6) Гаранцията по ал. 4 и 5 се възстановява на служителя в 30-дневен срок след приключване на командировката и приспадане на всички комунално-битови разходи, такси и щети в случай на възникнали такива.

          (7) При първоначално пристигане до наемането на жилище или настаняването в жилище - собственост на Република България, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на командирования служител и на членовете на семейството му в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 3.

          (8) Изпращащата администрация заплаща разходите за наем на жилище, инсталационните такси за телефон, както и таксите за монтиране на необходимите измервателни уреди за комунално-битови услуги.

          (9) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Сметките за ползваните телефонни и комунално-битови услуги с включени всички данъци и такси за тези услуги се заплащат от командирования. Когато няма отделни измервателни уреди, служителят, живеещ в сграда - собственост на Република България, заплаща всеки месец сума в касата на съответното задгранично представителство на базата на разпределителни протоколи, изготвени от комисията по ал. 2.

          (10) Преди приключване на командировката служителят е длъжен да осигури заплащането на всички телефонни и комунално-битови разходи за времето на командировката, чийто падеж ще настъпи след окончателното му завръщане.

          (11) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

          (12) Жилището и обзавеждането (ако е мебелирано) се предават на командирования служител и се приемат от него с инвентарен опис от комисията по ал. 2.

          (13) Всички щети, свързани с ползването на жилището и обзавеждането, възникнали вследствие на лошо стопанисване по вина на командирования или на членовете на семейството му, се заплащат от него.

          (14) При прекратяване на договора за наем и напускане на наетото жилище служителят изисква документ от наемодателя, че няма никакви претенции, свързани с освободеното жилище.

          (15) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При освобождаване на жилище - собственост на Република България, на служителя се издава документ от длъжностното лице, изпълняващо финансово-отчетнически функции в съответното задгранично представителство, за наличието или за липсата на задължения във връзка с ползваното от него жилище.

          (16) Разходите, свързани с ползването и подобренията в жилище - собственост на Република България, предоставено за безвъзмездно ползване на командированите служители при спазване на нормативните изисквания съгласно приложение № 3, които са искани или са извършвани от тях, са за сметка на служителите, след като са съгласувани и разрешени от ръководителя на представителството и не водят до нанасяне на щети на жилището и обзавеждането.

          (17) Разходите за освежаване и боядисване на жилищата - собственост на Република България, при първоначалното настаняване на дългосрочно командирован служител през минимум 3-годишен период, както и разходите по текущото поддържане са за сметка на изпращащата администрация.


     чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Изпращащата администрация заплаща на командирования по чл. 10 разходи по пренасянето на личен непридружаван багаж - въздушно карго, до 100 кг в началото и в края на командировката срещу представени разходооправдателни документи.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разходите за пренасяне на личен непридружаван багаж при ползване на карго извън случаите по ал. 1 се заплащат срещу представени разходооправдателни документи до размера на цената на 100 кг въздушно карго.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разходи, свързани с транспорт до и от карго терминала, опаковка, оформяне на документи, такси за обработка и освобождаване, складови разноски и други подобни се заплащат от командирования.


     чл. 24. При смъртен случай всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране до Република България на командирования, както и на живеещите дотогава с него в чужбина членове на семейството се поемат от изпращащата администрация.


     чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) На командирования служител и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване за една календарна година в размер не повече от 50 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, срещу представяне на разходооправдателни документи, освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.

          (2) Предвидените по ал. 1 средства за командирования служител и за членовете на неговото семейство могат да се кумулират като общ лимит в рамките на едно семейство и да се разходват в зависимост от нуждите на отделните членове на това семейство.

          (3) Лицата по ал. 1 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие в приемащата държава.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Може да се сключи и групова медицинска осигуровка в размерите по ал. 1.

          (5) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата за медицинско обслужване за членовете на семейството могат да се разходват и без да се спазват изискванията на чл. 25в.


     чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При първоначално заминаване и завръщане, както и в случаите по чл. 20, ал. 1 изпращащата администрация поема задължителната медицинска застраховка за дните на пътуване в полза на командирования служител.


     чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) За покриване на разходи за основно/средно образование на всяко дете на командирован служител, за всяка учебна година изпращащата администрация изплаща на служителя допълнителни командировъчни пари в размер до 150 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава. Изплащането на допълнителните пари за всяко дете се извършва срещу представяне на разходооправдателни документи за заплатени такси и документ, удостоверяващ записването в съответния клас. При повтаряне на годината средствата са за сметка на командирования служител.


     чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С правата по тази глава се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок не по-малък от 2/3 от срока на командировката. В противен случай командированият служител възстановява средствата, изплатени от изпращащата администрация.


     чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Когато в приемащата държава възникне и продължи повече от месец заплаха за живота и сигурността на служителите, министърът на външните работи съгласувано с министъра на финансите предлага на Министерския съвет да разреши временно изплащане на служителите на сума не по-малка от 15 на сто от базисния размер на командировъчните пари за съответната държава.Глава трета.
ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ В ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НОВА - ДВ, БР. 44 ОТ 2001 Г.)Раздел I.
Дългосрочно командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи на международни организации и/или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)

     чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се командироват дългосрочно на длъжности в щабове и/или органи на международни организации или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи.


     чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Статутът на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи на международни организации и/или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи, се урежда за всеки конкретен случай въз основа на съществуващите международноправни договорености между Република България, приемащата организация и държавата домакин.

          (2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 изпълняват служебните си задължения в съответствие със съществуващите правилници за вътрешния ред в приемащата организация.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Военнослужещите по ал. 1 за времето на командировката запазват правата и задълженията си, произтичащи от сключения договор за военна служба съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

          (5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се освобождават от изпълнението на своите национални служебни задължения за срока на командировката.


     чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се командироват дългосрочно за изпълнение на длъжности в щабове и/или органи на международни организации или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи със заповед на министъра на отбраната.

          (2) В заповедта за командировка се определят всички съществени условия, свързани с изпълняването на задачите от командирования, включително:

               1. име и длъжност на командирования;

               2. държава, град и щаб или орган на международната организация, в която се командирова;

               3. длъжност, на която се командирова;

               4. срок на командировката;

               5. финансови условия;

               6. начин на пътуване;

               7. други условия.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) За срока на командировката военнослужещите се назначават със заповед на министъра на временен задграничен щат на министерството.


     чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) За срока на командировката военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия получават освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение и командировъчни пари във валута.

          (2) Командировъчните пари се определят по базисен размер за съответната държава съгласно приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1.

          (3) Командировъчните пари се изплащат при условията и по реда на чл. 16.


     чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) За срока на командировката определеният финансов орган на Министерството на отбраната изплаща пряко на:

               1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) военнослужещите:

                    а) (отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

                    б) заплатата за звание;

                    в) допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение;

                    г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.

               2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) цивилните служители - държавни служители:

                    а) заплатата за длъжност;

                    б) (отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

                    в) (отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

                    г) (отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

                    д) (отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

               3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) цивилните служители, които работят по трудово правоотношение:

                    а) заплатата за длъжност;

                    б) добавката за работа в Министерството на отбраната;

                    в) допълнително възнаграждение за продължителна работа върху основното месечно възнаграждение.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) За времето на участие в операции и мисии на НАТО във или извън териториите на нейните държави членки военнослужещите, назначени на длъжности в щабове и органи на НАТО, получават:

               1. допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение в левове в съответствие с присвоеното им военно звание;

               2. командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание съгласно приложение № 2а в случаите, когато НАТО не поема финансовото осигуряване на военнослужещите.


     чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) При пътуване по служба в приемащата държава извън населеното място, в което е установен щабът или органът на международната организация, и при пътуване по служба в трета държава военнослужещите и цивилните служители имат право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари срещу представен документ за разходи и в размер, определен по реда на чл. 20.


     чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Изпращащата администрация сключва за своя сметка в полза на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, дългосрочно командировани на длъжности в щабове и/или органи на международни организации или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи, договори за застраховки срещу злополука, военен риск и/или други съответни на конкретния случай рискове.


     чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Средствата за финансово осигуряване на военнослужещите и цивилните служители, дългосрочно командировани в щабове и/или органи на международни организации или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи, се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.


     чл. 35. Разпоредбите на раздел III от глава втора се прилагат, доколкото не е предвидено друго в този раздел.Раздел II.
Дългосрочно командироване на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети

     чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Служителите в българските държавни средни училища и българските преподаватели в чуждестранни училища и университети в чужбина се командироват от министъра на образованието и науката.

          (2) Командироването на служителите по ал. 1 и осъществяването на дейността им се извършват в съответствие с българското законодателство и със сключените спогодби с приемащите страни.


     чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) При необходимост министърът на образованието и науката може:

               1. да сключи срочен трудов договор с член на семейството на командирован в българско държавно училище в чужбина служител, живеещ заедно с него в приемащата държава, и да го командирова в същото училище по предложение на директора на училището;

               2. да командирова член на семейството на командирован български преподавател в чуждестранно средно или висше училище по предложение на приемащата страна при наличието на свободни места.

          (2) При прекратяване на командировката на служителя по чл. 36, ал. 1 се прекратява и командировката на командирования по реда на ал. 1.


     чл. 38. Заповедта за командировка съдържа данните по чл. 12.


     чл. 39. (1) Командировъчните пари се определят от базисния размер за съответната държава съгласно приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) На командирования по реда на чл. 37, ал. 1, се определят командировъчни пари в размер до 15 на сто от базисния размер, определен за приемащата държава.

          (3) Изплащането на командировъчните пари се извършва при условията и по реда на чл. 16.

          (4) По време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) При служебно пътуване до Република България до 14 дни в рамките на една календарна година на командированите служители по чл. 36, ал. 1 се заплащат командировъчни пари по реда на чл. 20, ал. 6.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Удостоверяването на служебното пътуване по ал. 5 се извършва със заповед за командировка на ръководителя на образователната институция, в която преподавателят е командирован.


     чл. 40. Разходите за издръжка, медицинско обслужване и обучение на живеещите заедно с командирования членове на семейството му са за негова сметка.


     чл. 41. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) При пътуване с лично превозно средство в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1 командированият има право на пътни пари в левове в размер 50 на сто от стойността на самолетен билет - икономична класа, по най-изгодната тарифа.


     чл. 42. Изпращащата администрация няма задължения за осигуряване на жилище или средства за наем на жилище на командирования за времето на командировката.


     чл. 43. При смъртен случай всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране до Република България на командирования, както и на живеещите дотогава с него в чужбина членове на семейството му се поемат от изпращащата администрация.


     чл. 44. (1) За срока на командировката изпращащата администрация сключва договор с официално лицензирана застрахователна компания за медицинска застраховка на командирования служител по чл. 36, ал. 1 в приемащата държава, осигуряваща прегледи, болничен престой и лечение в приемащата държава за възникнали заболявания от злополуки, акутни и инфекциозни заболявания, разходи за репатриране по болест и за стоматологично лечение, с изключение на изработването на зъбни протези и влагането на благородни и металокерамични материали.

          (2) На командирован служител по чл. 37, ал. 1 изпращащата администрация възстановява извършените разходи за медицинска застраховка за времето на командировката.


     чл. 45. Служителите в българските държавни средни училища в чужбина имат право да получават допълнителна сума в случаите, при условията и по реда на чл. 26.


     чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разпоредбите на този раздел, с изключение на чл. 42, се прилагат за българските преподаватели в чуждестранни училища и университети, доколкото друго не е договорено с приемащата страна.

          (2) На служителите по ал. 1 изпращащата администрация изплаща разликата до размера на командировъчните пари, определен съгласно чл. 39, ал. 1, когато възнаграждението и средствата за наем на жилище, договорени с приемащата страна, са по-ниски от този размер.

          (3) Размерът на средствата за наем по ал. 2 не може да бъде по-висок от определения в т. 4 от приложение № 3 към чл. 22, ал. 1.Раздел III.
Дългосрочно командироване на служители в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка

     чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Служителите в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка се командироват от министъра на културата.

          (2) Командироването на служителите по ал. 1 и осъществяването на дейността им се извършват в съответствие с българското законодателство и сключените спогодби със съответните държави.


     чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) При необходимост министърът на културата може да сключи срочен трудов договор с член на семейството на командирован служител, живеещ заедно с него в приемащата държава, и да го командирова в същия културен институт.

          (2) При прекратяване на командировката на служителя по чл. 47, ал. 1 се прекратява и командировката на командирования по реда на ал. 1.


     чл. 49. (1) За времето на командировката изпращащата администрация е задължена да осигури на командирования служител подходящо жилище.

          (2) Размерът на средствата за наем се определя в съответствие с т. 4 от приложение № 3 към чл. 22, ал. 1.

          (3) Сметките за ползваните телефон и комунално-битови услуги се заплащат от командирования. Когато няма отделни измервателни уреди, служителят, живеещ в сграда - собственост на Република България, заплаща ежемесечно сума в касата на представителството, определена от комисията по чл. 22, ал. 2.

          (4) Жилището и обзавеждането (ако е мебелирано) се предават на командирования служител и се приемат от него с инвентарен опис.

          (5) Всички щети, свързани с ползването на жилището и обзавеждането, възникнали вследствие на лошо стопанисване по вина на командирования или на членовете на семейството му, се заплащат от него.

          (6) При прекратяване на договора за наем и напускане на наетото жилище служителят изисква документ от наемодателя, че няма никакви претенции, свързани с освободеното жилище.

          (7) При освобождаване на жилище - собственост на българската държава, на служителя се издава документ от длъжностното лице, изпълняващо финансово-отчетнически функции в българския културен институт или в българското дипломатическо или консулско представителство, за наличието или липсата на задължения във връзка с ползваното от него жилище.


     чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При командироването на служители в българските културни институти в чужбина се прилагат и чл. 12, 15, 16, 19, 20, чл. 22, ал. 4, 5 и 6, 24, 25, 25а, 25б, 25в и 26.Раздел IV.
Дългосрочно командироване на служители в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация (Попр. - ДВ, бр. 51 от 2001 г.)

     чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Служителите, изпращани на работа в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация, се командироват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при условията и по реда на глава втора.

          (2) Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно приложение № 1, т. 28 - Русия, и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.


Допълнителни разпоредби

     § 1. По смисъла на наредбата:

               1. "Местни лица" са както граждани на приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани на трети страни.

               2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               3. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) "Изпращаща администрация" е администрацията, която командирова.

               6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) "Членове на семейството" на командирован служител са:

                    а) съпруг/съпруга;

                    б) деца до навършване на 18-годишна възраст, ако не са сключили брак;

                    в) деца над 18-годишна възраст, ако са трайно нетрудоспособни, което обстоятелство е установено от ТЕЛК в Република България, и ако не са сключили брак;

                    г) деца до навършване на 25-годишна възраст, включително децата от предходен брак на другия съпруг, ако учат в средно или висше учебно заведение в приемащата държава и не са сключили брак.

               7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Не са членове на семейството на командирован служител децата, сключили брак, както и децата, чийто брак е прекратен.


Преходни и заключителни разпоредби

     § 2. За неуредените случаи се прилага действащото българско законодателство и международните договори, по които Република България е страна.


     § 3. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната, министъра на образованието и науката, министъра на културата и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

          (2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

          (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2004 Г.)

     § 3. Параграф 1 влиза в сила от 1 септември 2004 г., а § 2 - от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

          (ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2004 Г.)

     § 7. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2004 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА СЛУЖИТЕЛИ В ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

          (ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)

     § 32. Навсякъде в наредбата думите "министърът на културата" и "министъра на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма".


     § 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 12, 13, 17 и 18, които влизат в сила от 1 януари 2006 г., и § 9, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.


     § 34. Министерствата и другите ведомства на бюджетна издръжка, които командироват служители по реда на наредбата, следва да предвидят по бюджетите си за съответните години необходимите средства, произтичащи от изменението на наредбата, съгласно изискванията и сроковете за бюджетната процедура за съответната година.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

          (ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2005 Г.)

     § 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

          (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

     § 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

........................................................................................................................


     § 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

........................................................................................................................


     § 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

          (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

     § 7. Навсякъде в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г. и бр. 43, 55 и 78 от 2005 г.), думите "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата" и "министъра на културата".

................................


     § 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

     § 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

           (ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)

     § 2. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

          (ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

     § 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

          (ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

     § 23. Навсякъде в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г. и бр. 29 и 43 от 2009 г.), думите "министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката" и "министъра на образованието, младежта и науката".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

          (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

     § 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 22 МАРТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          (ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

     § 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 31 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

     § 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

          (ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

     § 50. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 13 от 2013 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


     § 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2013 Г.)

     § 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1

          (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


ТАБЛИЦА
на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване в чужбина

Държава

Валута

Дневни
пари

1

2

3

4

 

Европа

   

1.

Австрия

евро

85

2.

Азербайджан

щатски долари

75

3.

Албания

евро

77

4.

Армения

щатски долари

72

5.

Беларус

щатски долари

80

6.

Белгия

евро

85

7.

Босна и Херцеговина

евро

77

8.

Великобритания

английски лири

55

9.

Германия

евро

87

10.

Грузия

щатски долари

77

11.

Гърция

евро

82

12.

Дания

евро

85

13.

Естония

евро

77

14.

Ирландия

евро

88

15.

Исландия

щатски долари

70

16.

Испания

евро

85

17.

Италия

евро

85

18.

Латвия

евро

77

19.

Литва

евро

77

20.

Люксембург

евро

85

21.

Македония

евро

77

22.

Малта

евро

85

23.

Молдова

евро

70

24.

Норвегия

евро

85

25.

Полша

евро

82

26.

Португалия

евро

85

27.

Румъния

евро

77

28.

Русия

евро

80

29.

Словакия

евро

77

30.

Словения

евро

77

31.

Турция

евро

75

32.

Украйна

евро

75

33.

Унгария

евро

82

34.

Финландия

евро

85

35.

Франция

евро

85

36.

Холандия

евро

85

37.

Хърватска

евро

77

38.

Чехия

евро

82

39.

Швейцария

швейцарски

 
   

франкове

154

40.

Швеция

евро

85

41.

Югославия

евро

77

 

Азия

   

42.

Афганистан

щатски долари

85

43.

Бангладеш

щатски долари

85

44.

Бирма

щатски долари

70

45.

Виетнам

щатски долари

87

46.

Индия

щатски долари

85

47.

Индонезия

щатски долари

82

48.

Ирак

щатски долари

75

49.

Иран

щатски долари

75

50.

Израел

щатски долари

90

51.

Йемен

щатски долари

75

52.

Йордания

щатски долари

81

53.

Казахстан

щатски долари

92

54.

Камбоджа

щатски долари

87

55.

Кипър

евро

82

56.

Киргизстан

щатски долари

80

57.

Китай

щатски долари

85

58.

КНДР

щатски долари

85

59.

Корея

щатски долари

94

60.

Кувейт

щатски долари

87

61.

Лаос

щатски долари

87

62.

Ливан

щатски долари

84

63.

Малайзия

щатски долари

85

64.

Монголия

щатски долари

85

65.

Обединени

   
 

арабски емирства

щатски долари

80

66.

Пакистан

щатски долари

80

67.

Сингапур

щатски долари

85

68.

Сирия

щатски долари

77

69.

Таджикистан

щатски долари

80

70.

Тайланд

щатски долари

85

71.

Тайван

щатски долари

80

72.

Туркменистан

щатски долари

85

73.

Узбекистан

щатски долари

85

74.

Филипини

щатски долари

80

75.

Хонконг

щатски долари

80

76.

Шри Ланка

щатски долари

85

77.

Япония

японски йени

15 000

 

Африка

   

78.

Алжир

щатски долари

72

79.

Ангола

щатски долари

77

80.

Бенин

щатски долари

90

81.

Ботсвана

щатски долари

82

82.

Габон

щатски долари

90

83.

Гана

щатски долари

89

84.

Гвинея

щатски долари

90

85.

Гвинея Бисау

щатски долари

77

86.

Горна Волта

щатски долари

77

87.

Египет

щатски долари

75

88.

Етиопия

щатски долари

77

89.

Заир

щатски долари

78

90.

Замбия

щатски долари

82

91.

Зимбабве

щатски долари

78

92.

Кения

щатски долари

84

93.

Конго

щатски долари

82

94.

Кот Д'Ивоар

щатски долари

84

95.

Либерия

щатски долари

82

96.

Либия

щатски долари

72

97.

Мавритания

щатски долари

87

98.

Мали

щатски долари

89

99.

Мароко

щатски долари

72

100.

Мозамбик

щатски долари

84

101.

Нигер

щатски долари

87

102.

Нигерия

щатски долари

87

103.

Руанда

щатски долари

85

104.

Сенегал

щатски долари

87

105.

Сомалия

щатски долари

77

106.

Судан

щатски долари

80

107.

Танзания

щатски долари

87

108.

Того

щатски долари

85

109.

Тунис

щатски долари

73

110.

Уганда

щатски долари

85

111.

ЮАР

щатски долари

81

 

Америка

   

112.

Аржентина

щатски долари

93

113.

Боливия

щатски долари

90

114.

Бразилия

щатски долари

93

115.

Венецуела

щатски долари

90

116.

Гвиана

щатски долари

90

117.

Еквадор

щатски долари

90

118.

Канада

щатски долари

90

119.

Колумбия

щатски долари

90

120.

Коста Рика

щатски долари

90

121.

Куба

евро

70

122.

Мексико

щатски долари

90

123.

Никарагуа

щатски долари

90

124.

Перу

щатски долари

90

125.

САЩ

щатски долари

90

126.

Уругвай

щатски долари

90

127.

Чили

щатски долари

90

 

Австралия

   

128.

Австралия

щатски долари

86


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1

          (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., в сила от 05.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при условията и по реда на наредбата

№ по ред

Процент от базисния размер на дневните командировъчни пари

Служители

Образование

1

2

3

4

1.

116

Военнослужещ с висше офицерско звание/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

висше - магистър

2.

95

Военнослужещ с военно звание "полковник/капитан І ранг"/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

висше

3.

90

Военнослужещ с военно звание "подполковник/капитан ІІ ранг"/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

висше

   

Директор на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

4.

80

Военнослужещ с военно звание "майор/капитан ІІІ ранг"/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

висше

5.

75

Главен секретар на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

6.

70

Военнослужещ с младше военно звание/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

висше

   

Началник на отдел в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

   

Главен юрисконсулт на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

   

Главен счетоводител в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

7.

66

Професор; ст.н.с. I степен

висше

   

Директор на културен институт

висше

   

Главен експерт в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - бакалавър

8.

62

Военнослужещ с военно звание "офицерски кандидат"/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

средно

   

Доцент; ст.н.с. II степен

висше

   

Заместник-директор на културен институт

висше - бакалавър

   

Старши експерт в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - бакалавър

   

Младши експерт в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - бакалавър

9.

58

Военнослужещ със сержантско звание/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

средно

   

Главен асистент; н.с. I степен

висше

   

Старши асистент, н.с. II степен

висше

   

Асистент; н.с. III степен

висше

   

Преподавател

висше

   

Директор на българско държавно училище в чужбина

висше - бакалавър

   

Завеждащ "Финансово-административна служба" в културен институт

висше

   

Главен специалист в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

средно специално

10.

54

Телепист-телефонист

средно

   

Технически секретар

средно

   

Учител I - XII клас

висше - бакалавър

   

Възпитател

висше - бакалавър

   

Детски учител

висше - бакалавър

   

Помощник-директор в българско държавно училище в чужбина

висше - бакалавър

   

Главен счетоводител в българско държавно училище в чужбина

висше - бакалавър

   

Сътрудник в културен институт

висше

   

Счетоводител в културен институт

висше

   

Управител в културен институт

висше

   

Изпълнител - главен готвач в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

средно специално

   

Военнослужещ с войнишко звание/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/орган на международна организация

средно

11.

50

Цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА на работа в щаб/орган на международна организация

средно

   

Технически изпълнител

средно

   

Деловодител

средно

   

Библиотекар

средно

   

Телефонист

средно

   

Информатор

средно

   

Шофьор-снабдител

средно

   

Шофьор-портиер

средно

   

Шофьор

средно

   

Готвач-портиер

средно професионално

   

Готвач

средно професионално

   

Учител/възпитател

висше - специалист

   

Счетоводител в културен институт

средно

   

Управител в културен институт

средно

   

Касиер-домакин в културен институт

средно

   

Домакин-шофьор в културен институт

средно

12.

44

Техник

средно

   

Чистач

средно

   

Чистач-пазач

средно

   

Пазач

основно

   

Градинар

основно

   

Градинар-пазач

основно

   

Готвач в българско държавно училище в чужбина

средно

   

Шофьор-закупчик в българско държавно училище в чужбина

средно

   

Работник в кухня в българско държавно училище в чужбина

основно

   

Прислужник-чистач в българско държавно училище в чужбина

основно

   

Пазач в българско държавно училище в чужбина

основно


Приложение № 2а към чл. 31, ал. 2, т. 2

          (Ново - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното военно звание


Войнишки звания: редник (матрос), ефрейтор (старши матрос)

13 евро

Сержантски звания: младши сержант (старшина ІІ степен), сержант (старшина І степен), старши сержант (главен старшина), старшина (мичман)

14 евро

Звания за офицерски кандидати

 

офицерски кандидат - 1 клас, офицерски кандидат - 2 клас

14 евро

Младши офицерски звания: лейтенант, старши лейтенант, капитан (капитан-лейтенант)

15 евро

Старши офицерски звания: майор (капитан ІІІ ранг), подполковник (капитан ІІ ранг), полковник (капитан І ранг)

16 евро

Висши офицерски звания: бригаден генерал (комодор), генерал-майор (контраадмирал), генерал-лейтенант (вицеадмирал), генерал (адмирал)

17 евро


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1

          (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.)

Нормативи за наемане на жилища и за обзавеждането им

I. Жилищна площ

               1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Определят се следните минимални нормативи за броя и вида на помещенията:

                    а) за сам служител и за двучленно семейство - стая, хол, кухня и сервизни помещения;

                    б) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) за тричленно семейство - две стаи, хол, кухня и сервизни помещения;

                    в) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) за четири и повече членно семейство - три стаи, хол, кухня и сервизни помещения;

                    г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               2. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               3. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


               4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.) Определят се следните пределни размери на наема при наемане на жилища:


№ по ред

Страни

Вид на мебелировката и максимален размер на наема, определен в процент от размера на командировъчните пари във валута, съгласно НДКЧ по държави

   

чужда мебелировка

смесена мебелировка

наша мебелировка

1

2

3

4

5

1.

Нигерия

200

180

150

2.

Сингапур,

     
 

Филипини,

     
 

ОАЕ, САЩ

110

100

90

3.

Китай,

     
 

Кувейт, Ко-

     
 

рея (Сеул),

     
 

Италия

100

90

80

3а.

Великобритания

90

80

70

4.

Австралия,

     
 

Франция,

     
 

Ливан,

     
 

Тайланд,

     
 

Белгия

80

70

60

5.

Финландия,

     
 

Сърбия и Черна

     
 

гора,

     
 

Словения,

     
 

Словакия,

     
 

Хърватска,

     
 

Босна и Хер-

     
 

цеговина,

     
 

Македония,

     
 

Либия,

     
 

Аржентина,

     
 

Венецуела,

     
 

Канада

70

60

50

6.

Швейцария,

     
 

Египет,

     
 

Мароко,

     
 

Сирия,

     
 

Израел

60

50

40

7.

Всички

     
 

останали

     
 

страни

до 40

   

II. Обзавеждане

               5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Определя се следното минимално обзавеждане на отделните помещения:

                    а) за една стая - две легла, две нощни шкафчета, гардероб и полилей;

                    б) за втората и третата стая - легла, според броя на членовете на семейството, работно бюро с два стола, гардероб и полилей;

                    в) хол - салонна гарнитура, канапе, два фотьойла, масичка, две табуретки, салонен бюфет, маса за хранене със столове, килим (фабрична изработка) или мокет и полилей;

                    г) кухня - готварска печка, кухненски шкафове, маса с 6 стола, хладилник, осветителен глобус;

                    д) антре - закачалка и осветителен глобус;

                    е) пердета и завеси за всяко помещение;

                    ж) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) за страните с горещ климат - по един климатизатор за хол и всяка спалня;

               6. В жилищата, в които има вградена мебел, не се полага съответното обзавеждане по норматива.

               7. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               8. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

               9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разходите за жилищна площ и обзавеждане извън нормативите са за сметка на служителя. При доказана необходимост изпращащата администрация може да разреши закупуване на обзавеждане над определеното в раздел II за своя сметка.Свързани с Кодекса на труда

-->