Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Признаване на разходи за Застраховка "Живот"

Публикувано на: 12.08.2014Много често в практиката се налага работодателите да сключват Застраховка „Живот”, която е за тяхна сметка, но е в полза на служителите. По този начин се стимулират служителите, а ако работодателят спази всички изисквания на законодателството по този въпрос, би могъл и да намали данъчните си задължения.

Тук възникват и множество въпроси относно данъчното третиране на тези застраховки: Как ще се отчитат при работодателя тези разходи?  Ще дължат ли служителите някакви данъци за това? За кой и в какви размери да се сключват тези застраховки?

За да бъдат данъчно признати разходите за сключените застраховки „Живот” трябва да отговарят на изискванията за определянето им като социални разходи, съгласно Закона за Корпоративно и Подоходно Облагане (ЗКПО), или да са определени като задължителни с нормативен акт.

Какво представляват „социалните разходи”

Съгласно ЗКПО, това са отчетени като разходи социални придобивки, като например - организирано хранене, търговско и битово обслужване, транспортно обслужване, бази за отдих и културни занимания, задоволяване на други социално-битови и културни  потребности, които са предоставени от ръководството на предприятието. Социалните придобивки е задължително да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

Отчитане на разходите

За да се отчитат като социални разходи за данъчни цели трябва да са извършени едновременно всички тези изисквания:

  • Социалните придобивки да са отчетени като разход за счетоводни цели в счетоводните книги на предприятието, за чиято сметка са сключени застраховките „Живот”
  • Разходите да са документално обосновани. Да са сключени съответните писмени договори и полици за застраховките „Живот”;
  • Социалните придобивки да са предоставени в натура;
  • Да са предоставени на работници, служители и лица, наети по ДУК;
  • Да са достъпни за всички работници, служители и лица, наети по ДУК, така че всички да могат да се възползват от социалните придобивки. Това означава, че за всички тези придобивки се предоставят в равен размер. Не би могло да се прилагат различни вноски за различните служители, с цел да се стимулират или оценяват. В този случай разходите няма да се третират като социални;
  • Да се предоставят с решение на Общото събрание на работниците и служителите или от ръководството на предприятието.
  • Много съществено изискване за признаване на даден разход като социален е да не съществуват парични взаимоотношения под каквато и да е форма между работодателя, предоставящ тази социална придобивка и неговите служители, които ще я получат.

Облагане на разходите

Съгласно изискванията на ЗКПО, с данък върху разходите се облагат социалните разходи, които включват и вноските /премиите/ за застраховки Живот. Законодателят е направил изключение, като допуска да не се облагат с данък върху разходите вноските до 60 лева месечно за всяко наето лице. Това условие може да се приложи, само ако данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.

Когато разходите за застраховки „Живот” не са социални разходи и не са определени като задължителни с нормативен акт, то тези разходи следва да се признаят за счетоводни цели, но не и за данъчни, като с тях ще трябва да се преобразува (увеличи) счетоводният финансов резултат по реда на ЗКПО в годината на неговото отчитане.

Ако работодателят е сключил застраховка „Живот” в полза на своите служители, която отговаря на изискването за социален разход, но за сума над 60 лв. за всяко лице месечно, то в този случай ще се облага са данък върху разходите сумата на превишението за всяко лице над 60 лв.

Когато начислените и внесени премии по застраховки „Живот” в полза на служителите не могат да се третират като социален разход, тогава тези премии следва да се считат за облагаем доход на съответните физически лица по предвидените в нормативната уредба правила за доходите от трудови правоотношения.

За внесените суми по застраховка „Живот” за сметка на работодателя, застрахованото лице (работник или служител) няма право да ползва данъчно облекчение за доходите на физическите лица, това би могло да се ползва само когато застраховката е за сметка на съответното физическо лице.

Когато застрахованите лица получават обратно внесените суми за застраховки „Живот” и договорът е за 15 или повече години, законодателят е определил да се начислява данък в размер на 7%. Допуска се да не се облагат с този окончателен данък доходите, които съответстват на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на ЗДДФЛ.

В случаите, в които внесените суми за застраховка „Живот” са за сметка на работодателя, застрахованото лице няма право да ползва облекчението, следователно след изтичане на срока на застраховката изплатените суми няма да подлежат на данъчно облагане.

В заключение

Възможностите, които е предвидил законодателят са достатъчно добре дефинирани и ако се следват изискванията и се спазват предвидените мерки, застраховката „Живот” би била добра възможност за стимулиране на персонала при предоставянето й, както и възможност за данъчното признаване на тези разходи от работодателите.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->