Ванеса Драгомирова Ванеса Драгомирова счетоводител

Недостатъци от прилагането на диференцирано облагане с ДДС ставка в ЕС

Публикувано на: 09.09.2014Идеята за прилагане на унифицирани ДДС ставки и замяната на диференцираното облагане е изключително актуална и поражда противоречиви коментари във връзка с ефективността и ефикасността на данъчното законодателство в страните от ЕС. От всички 28 страни членки, Дания е единствената страна, прилагаща унифицирана ДДС ставка – 25%. Към края на 2013г стандартната данъчна ставка е малко над 21% като страните с най-ниска и най-висока ставка са съответно Люксембург/15%/ и Унгария /27%/.

Какви мерки бяха взети за уеднаквяване на ДДС ставката

С цел постигане по-високо ниво на конвергенция във връзка с ДДС ставките през последните 20 години бяха въведени следните мерки:

  • действия, насочени към ограничаване обхвата на доставките, за които се прилага нулева ставка;
  • предписание за максимален брой редуцирани ставки – 2;
  • определяне на минималната стандартна данъчна ставка – 15%, а минималният размер на редуцираната ставка е 5%;
  • подробен списък на стоките и услугите, за които да се прилага
  • определяне на времеви лимити по отношение продължителността на прилагане на нулевата и редуцирана ставки.

Всички те са подробно описани в Анекс 3 към Директива 2006/112. ДДС е един от основните източници на държавни приходи, осигуряващ около 21% от общия размер на приходите, постъпващи в бюджета на страните членки или около 8% от БВП .

Недостатъци от прилагането на различни ДДС ставки

Основните недостатъци от прилагането на диференцирана ДДС ставка могат да се обособят в три групи.

  • Идеята за облагане на различните доставки с различни ставки противоречи на приетия принцип за неутралитет, съгласно който всички лица трябва да бъдат облагани по един и същ начин. Едни от основните привърженици на диференцираната ставка твърдят, че по този начин се цели подпомагане на по-слабите, облагайки стоките, които те потребяват, с по-ниски ставки – това би повишило техния разполагаем доход. Погледнато по-отдалече обаче, стоките на останалата част от населението бидейки облагани с по-високи ставки ще бъдат по-малко атрактивни и населението ще ограничат своето потребление, което ще окаже въздействие върху свиване на съвкупното търсене, а от там и на икономическия растеж. Оказва се, че това социално подпомагане е много по-скъпо, отколкото някое конкретно насочено към населението с ниски доходи.
  • От гледна точка на производството - диференцираната ставка изкуствено ще направи едни сектори по-благоприятни от други. Това ще доведе до пренасочването на инвестиции и неефективно разпределение на ресурси. По този начин неефективното производство също ще предизвика намаляване на икономическия растеж и благосъстоянието. Не бива да се пренебрегва и фактът, че ако диференцирана ставка бъде приложена за някои сектори, то други сектори също биха настоявали за преференциално облагане. Като цяло приходите в държавната хазна ще бъдат ограничени, което е и вторият аргумент.
  • Прилагането да диференцирано облагане ще повиши значително административните разходи по отношение правилното третиране на доставките и прилагането на необходимата ставка. Докладът на Европейската комисия за борба срещу данъчните измами разкрива, че сложната данъчна система и диференцираните ставки са двата основни фактора, които благоприятстват неизпълнението/ неприлагането на ДДС законодателството – показател за това е и прогресивното нарастване на т.нар. ДДС разлика (тя изразява разликата между теоретичния размер на ДДС, което следва да се събере и тава което действително е събрано). Поради тази причина Европейската комисия апелира за разширяване на данъчната основа и ограничаване на изключенията и стоките и услугите със специални режими на облагане. Това не само би опростило данъчната система, но и ще намали злоупотребите с приложимата ставка.

Стремят ли се държавите членки към изравняване на ставките

Макар изброените по-горе твърдения, които разкриват недостатъците на диференцирането ДДС облагане, факт е, че всички държави членки се придържат към прилагане на различни ставки за различните видове доставки. В допълнение финансовата криза от 2008г, която имаше крайно негативно влияние върху приходите в държавните хазни, накара страните членки на ЕС да предприемат обща стратегия, насочена към нарастване размера на стандартните или редуцирани ставки, вместо да се стремят към разширяване на облагаемата основа, намаляване на стандартната ДДС ставки и ограничаване приложението на редуцираната.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->