Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Какви възможности има управителят на дружество за получаване на доходи?

Публикувано на: 09.09.2014Често дискутирана тема е какви възможности съществуват пред управителите на дружества за получаване на парични средства под различна форма и дали тези възнаграждения са признати разходи за дружествата.

Какво означава Управител на дружество?

По смисъла на Търговския закон управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, като представлява дружеството заедно или поотделно. Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с Дружествен договор управлението не е възложено на един конкретен или на няколко съдружника или на друго лице, което може да не е съдружник.

Съдружникът не винаги е управител, както и Управителят може да не е съдружник.

Едно лице се счита, че е Управител, когато е на лице сключен Договор за управление и контрол и този договор бъде вписан в Търговския регистър. Датата на вписването на този договор се счита за дата на встъпване на Управителя в своите права и задължения като такъв.

Задължително сключване на ДУК

За да бъде едно лице вписано като управител е необходимо да бъде сключен Договор за Управление и Контрол. Това е специфичен облигационен договор, който се сключва по решение на Съвета на директорите, Общото събрание или по решение на едноличния собственик. В този договор се регламентират отношенията между дружеството и физическото лице – Управител. Договорът за управление и контрол е задължително да бъде сключен в писмена форма. С този договор се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорен срок или безсрочно.

В договорът за управление и контрол може и да не е договорено възнаграждение, това не е задължително.

В случаите, когато Управител не получава възнаграждение за своето управление, то той е задължен поне да се самоосигурява през ръководеното дружество, освен ако не е достигнал максималния осигурителен доход (2400лв) по други свои трудови и извънтрудови правоотношения.

Управителят може да бъде освободен с решение на органа, който е взел решение за неговото назначаване – Съвет на директорите, Общо събрание или едноличен собственик, като за дата на освобождаването на Управителя се счита датата на вписването на това решение в Търговския регистър.

Възможности за управителя да получава доходи?

 • Договор за управление и контрол с договорено възнаграждение – Това е възнаграждение, което е свързано само и единствено с изпълняване на дейности по управлението и контрола на дружеството. Доходът по ДУК се облага с осигурителни вноски за „Общо заболяване и майчинство”, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, ТЗПБ и безработица, и здравни осигуровки. Времето, през което лицето е заето по този договор се зачита за осигурителен стаж, но не и за трудов. За данъчни цели получените доходи по ДУК са приравнени на доходи от трудов договор и се облагат по един и същ начин.
 • Възнаграждение за положен личен труд. – Това е възнаграждение, което може да се изплаща на управител по ДУК или на самоосигуряващо се лице, което е положило труд в дружеството, извън управлението. Например, ако управителят е зает в производствения процес. В този случай това възнаграждение не се облага с осигурителни вноски от платеца на дохода, а лицето е длъжно в края на годината да изравни осигурителните си вноски в годишната данъчна декларация, съобразно направените авансови вноски като самоосигуряващо се лице. За данъчни цели -  платецът на дохода го облага с авансов данък 10% по ЗДДФЛ .
 • Дивиденти – облагат се с данък при източника в размер на 5% върху разпределения дивидент, като данъкът се удържа и внася от платеца на дохода.
 • Тантиеми/премии – това са възнаграждения, получени от физическото лице като резултат от извършваната от него трудова дейност в дружеството. Този доход се включа в осигурителния доход на лицата за периода, за който се отнасят.

Възнагражденията и осигуровките на управителите разход ли са за дружеството?

Когато Управителят получава възнаграждение по ДУК цялата сума на разходите за това възнаграждение и дължимите осигурителни вноски се признава за разход на дружеството. За данъчни цели тези разходи се признават, тогава, когато възнаграждението бъде изплатено.

Признават се и разходите за изплатено възнаграждение за положен личен труд, при неговото изплащане.

Когато един Управител не получава възнаграждение по ДУК и е задължен да се самоосигурява, както се подразбира от задължението, разходите за осигурителни вноски са за негова сметка, независимо от това, че се внасят от дружеството. В този случай тези осигурителни вноски не се считат за разход на дружеството, нито за счетоводни, нито за данъчни цели.

Съществува и още една възможност за едноличните собственици за получаване на възнаграждение от собственото си дружество и това е по трудов договор! Да, възможно е, но само и единствено ако едноличният собственик ще упражнява трудова дейност, която не е свързана с дейността на управлението на дружеството и за управител е наето друго лице.


Още по темата

Още за възможностите за получаване на доходи от управители на дружества може да научите от видео семинара на Доника Маринова "Доходи на управител за положен труд в дружеството" в платформата Accounting Seminars.

Доника Маринова във видео семинара Доходи на управител за положен труд в дружествотоКоментари

 • Здравейте,

  Имам следните три въпроса:

  1.) При учредяване на ООД има три съдружника с дялове 40%, 40% и 20%. Вписания (и платен) капитал на Дружеството е 15 000 лв. При евентуално намаляване на капитала (със съответната процедура) до 100 лв. съдружниците дължат ли данък по ЗДДФЛ към края на годината?
  2.) Възможно ли е финансиране по член 134 от ТЗ от 10 000 лв. направено пропорционално на дяловете, без дружествотото да е било някога на загуба, с цел финансиране на разрастване на бизнеса и оборотни средства. Вноските по член 134 могат ли да бъдат безлихвени? Данък по ЗДДФЛ се дължи само при изплащане обратно от страна на Дружеството стойността от 10 000 лв. ли?
  3.) Съдружниците ще сключат договор за управление на Дружеството на принципа "двама от трима". Възможно ли е тези договори да са договори за управление без възнаграждение (има ли минимален праг или може да са безвъзмездни)? Има ли нещо общо за определянето на възнаграждението „Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии”. Допълнително, и тримата са на трудови договори на пълен работен ден с възнаграждение над максималния осигурителен праг в други компании. Това означава ли че не се дължат осигуровки от Дружеството или от тях самите като СОЛ? Дължат ли се осигуровки от Дружеството, ако всеки има брутно възнаграждение в договора за управление от 500 лв.?

  Благодаря предварително.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->