Ивелин Гочев Ивелин Гочев Потребител

Осигурителен стажРазликата след превръщане на нощните часове в дневни ( *8/7 ), зачита ли се за осигурителен стаж ?Отговори

 • Здравейте,

  Основната цел на преобразуване на нощният труд в дневен е той да бъде заплатен на по-висока цена. Нощният труд е по-скъп, защото се изискват допълнителни усилия за полагането му. Сам по себе си той е противоестествен с оглед биологичния часовник на човека, и изисква повече усилия, което мотивира законодателя да установи задължение към работодателите за по-високо заплащане на този труд.

  Но също така оказва влияние и при определянето на осигурителния стаж за лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време. Осигурителя е длъжен да преобразува нощните часове в дневни преди да определи размера на осигурителния стаж до законоустановеното работно време, както и за часовете извънреден труд. Като следва да отбележим, че осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време.

  С едно уточнение, че от 01.01.2005 г. за осигурителен стаж се зачита и времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време, като в удостоверението за осигуритилен доход (УП-3) се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • До момента съм изчислявал общото обтработено време като съм сумирал дневното, с пребобразуваното нощно (*8/7). След тези разясняващи писма на МТСП се двоумя по въпроса. Ето едното от тях:
  ПИСМО ИЗХ. № 94-НН-198 ОТ 29.08.2011 Г. НА МТСП ОТНОСНО: УВЕЛИЧЕНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕМЕСЕЧНО - МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  ПРЕВРЪЩАНЕТО НА НОЩНИТЕ ЧАСОВЕ В ДНЕВНИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (НСОРЗ), Е УСТАНОВЕНО С ЦЕЛ УВЕЛИЧЕНО ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД, А НЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД."
  В тази връзка беше и питането ми. Е ли осигурителен стаж разликата след преобразуването на нощното време в дневно или не е ? При седем часова нощна смяна, осмия час след преобразуването в дневна е ли осигурителен стаж ?
  Благодаря!
 • Здравейте отново,

  Споменатото писмо има за цел да отговори на въпроса дали се дължи ежемесечно изплащането на увеличението за нощен труд (виж последния абзац от писмото), затова и не бива да ви безпокои. А както вече стана въпрос, по-високото заплащане е основната цел на преобразуването на нощния труд в дневен.

  За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата работещи по трудов договор са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност. В този случай разликата от преобразуване на нощните часове в дневни няма да окаже никакво влияние на осигурителния стаж, тъй като за осигурителен стаж ще се зачете не повече от един месец.

  Осигурителният стаж на лицата, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време; при тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време. С изключение на случаите, в които за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. Тук вече самото включване на преобразуването косвено оказва влияние върху осигурителния стаж. А при самото вписване в удостоверението за осигурителен стаж УП-3 реално ще се посочат зачетените часове извънреден труд.

  ПП. А като аргумент относно притеснението ви дали трябва да преобразувате нощните часове в дневни може да разгледате разясненията за попълването на т.16.7 от Декларация образец №1 (Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час).

  Поздрави,
  Николай Иванов


 • Да разбирам, че въпросния час от примера ми е и стаж (и трудов и осигурителен) и отработено за месеца време, участващо в общата сума, при изчисляване на извънредния труд (за сумирано отчитане) ?
 • Здравейте,

  Да, отговора на въпроса ви е положителен, стига разбира се да използвате сумираното отчитане на работното време. Аргументите, за което може да откриете както следва:

  > за трудовия стаж - чл.9 ал.5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж;

  > за осигурителния стаж - чл. 38 ал.3 т.2 и ал.15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Ще си позволя една приятелска забележка -
  "Основната цел на преобразуване на нощният труд в дневен е той да бъде заплатен на по-висока цена. ....защото се изискват допълнителни усилия за полагането му.... той е противоестествен с оглед биологичния часовник на човека, и изисква повече усилия, което мотивира законодателя да установи задължение към работодателите за по-високо заплащане на този труд." Така е мотивирало законодателя, че ... да гледаш 'да не забелязваш'. Работил съм достатъчно нощен и не малко извънреден труд. И не само според мен, нощният труд е доста по-'усилен' и от извънредния в работен ден и от извънредния в почивен/вкл празничен ден и въпреки това е много по-слабо заплатен от тях. От първия - около 3 пъти, а от втория - 5 пъти. И това след явната,на думи, мотивировка. Може да се доразвие комбинацията между несвойствеността на нощните часове за работа и увеличената продължителност в рамките на астрономическия ден, но не мисля, че и тогава би натежала разликата извън рамките на редовния работен ден.
  Въпросът ми беше разликата след превръщането на нощните часове в дневни дали е осигурителен стаж. Твърдо е осигурителен стаж, въпреки, че цитирахте състояние на НПОС, което казва точно обратното, но за периоди преди 2005. Все пак въпросът е зададен в 2014 и всичко без изключение е в сегашно време. "Като следва да отбележим, че осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време." - абсолютно излишно отбелязване преди правилното 'уточнение', което не би трябвало в случая да се изказва само като 'едно уточнение', защото е същностния отговор на въпроса ми. - "С едно уточнение, че от 01.01.2005 г. за осигурителен стаж се зачита и времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време, като в удостоверението за осигуритилен доход (УП-3) се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд."
  Благодаря и спорна!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->