Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Авансови вноски за корпоративен данък

Публикувано на: 17.11.2014Данъчно задължените лица, които облагат положителния резултат от своята стопанска дейност с корпоративен данък следва да проверяват ежегодно дали са задължени да внасят авансови вноски, какви да бъдат и в какъв размер.

Авансовите вноски могат да бъдат месечни или тримесечни, в зависимост от  нетните приходи от продажби реализирани през предходната година. Размерът на авансовите вноски зависи от прогнозната данъчна печалба за текущата година,  заявена от данъчно задълженото лице в годишна данъчна декларация. От тук следва, че видът на авансовите вноски се определя от нетните приходи за предходната година, а пък размерът им от прогнозния данъчен резултат за текущата година.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните, чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък. Те могат да изберат да правят тримесечни авансови вноски, без да дължат лихва при неправилно определени тримесечни вноски.

Месечните и тримесечните авансови вноски се определят по следните формули:

АВ месечна = (ПДП / 12) х ДС                       АВ тримесечна = (ПДП / 4) х ДС
където:
АВ месечна – месечната авансова вноска;
АВ тримесечна – тримесечната авансова вноска;
ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година;
ДС – данъчната ставка на корпоративния данък.

Определените по горните формули авансови вноски за текущата година се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година. Новоучредните дружества в резултат на преобразуване декларират авансовите вноски със специална декларация в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Данъчно задължените лица могат да подават декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, винаги когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Така на практика целогодишно можем да променяме авансовите си вноски, в зависимост от реализираните положителни финансови резултати, като последната възможност  за корекция в авансовите вноски е 15 декември на текущата година, защото това е срокът, в който трябва да се внесе последната месечна или тримесечна авансова вноска.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски са следните:

Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

  • за месеците януари, февруари и март – до 15 април;
  • за месеците от април до декември – до 15 число на месеца, за който се отнасят.

Тримесечните авансови вноски се внасят, както следва:

  • за първо и второ тримесечие – до 15 число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят;
  • за третото тримесечие – до 15 декември;
  • за четвърто тримесечие – не се прави авансова вноска.

В случай, че данъчно задълженото лице не е прогнозирало достатъчно коректно положителния си данъчен резултат се дължи лихва в следните случаи:

  • дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски. В този случай лихва се дължи само върху сумата над превишението от 20%.
  • 75% от дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски. Тук законодателят е съобразил, че лицата правят 3, а не 4 авансови вноски и се сравнява 75% от дължимият корпоративен данък. Тук отново, в случай на превишение се облага сумата над превишението от 20%.

Лихвата върху това превишение се дължи за периода от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване от датата следваща датата, на която изтича срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември.

През оставащия един месец, до 15 декември всички данъчно задължени лица биха могли да преизчислят данъчния си резултат към момента, като предвидят и евентуални съществени операции през месец декември и ако се налага да се направи корекция на заявените авансови вноски.

В случай, че данъчно задължено лице декларира промяна в авансовите си вноски към 15 декември на текущата година, с която промяна се доближи до реалния финансов резултат, без да се дължи лихва за некоректно прогнозиране и лицето не успее да внесе тази последна авансова вноска в срок, то тогава лицето ще дължи лихва за забава за периода от 16 декември до плащането на авансовата вноска, но не по-късно от 31 декември, защото от 01 януари на следващата година започва срокът, в който се дължи корпоративният данък. Това означава, че е по-добре данъчно задължените лица да прогнозират коректно данъчния си финансов резултат и да извършат необходимите промени в авансовите си вноски, дори и да не успеят да ги внесат, защото ще се начисли законната лихва за период от половин месец, а не за осем месеца и половина при некоректно прогнозиране

Пример за проверка на коректното прогнозиране и внасяне на месечни авансови вноски


Вариант 1

Вариант 2

Реализирана Данъчна Пч

2100

2500

Дължим КД 10%

210

250

Корп. Данък за довнасяне

30 (210-180)

70 (250-180)

Направени Месечни АВ

180

180

Граница за сравнение

180+20%= 216

180+20%= 216

Сравняваме

210<216

250>216

Лихва 10%+ОЛП(16.04-31.12)

няма

върху 34. (250-216)Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->