Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.6.2. Продажба на Земеделска Земя

Публикувано на: 11.01.2011

НОТАРИАЛЕН АКТ


ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№174 Том ІI Рег. №4722

                Днес, 17.02.2010 год., пред мен Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:   

                1) ”АЛФА” ЕООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”АЛФА” ЕООД продава на ”ДЕЛТА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                НИВА, с площ 100 000 кв.м., пета категория, находяща се в землището на община Първомай.

                Данъчната оценка на имота е 350 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описания по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 500 000,00 лева, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”ДЕЛТА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат от купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.


№ 0000000040

ФАКТУРА

дата: 17.02.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД 

АЛФА ООД (нашият клиент) 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Продадена земеделска земя съгл. Нотариален акт №174 Том II Рег. №4722от 17.02.2010 г.

дек.

100

5000

500000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

17.02.2010

сума:

500 000

срок за плащане:

17.02.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:


основание за 0% ДДС:

чл. 45 ал. 1 от ЗДДС

сума  за плащане:

500 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Продаваме 100 декара земеделска земя на територията на община Първомай на стойност 5000 лв./дек. Плащането е извършено в деня на сделката по банков път. Земята е закупена за 250 000 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За продажбата на дълготраен материален актив – земеделска земя, който ще бъде платен по банков път са ни необходими:

- нотариален акт за покупко-продажба;

- фактура, която удостоверява извършената доставка.

(В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Продаденият дълготраен материален актив – земеделска земя, се осчетоводява аналитично към съответната приходна сметка.

Разчетът към клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактурата се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Със следваща статия се закрива вземането по фактурата, защото тя е платен в деня на сделката.

Отписването на актива се осчетоводява срещу дебитиране на сметката за прихода от неговата продажба.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на дълготрайни активи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

Съгласно чл. 45 ал. 1 от ЗДДС тази доставка е освободена, затова ДДС не се начислява.

Когато според Нотариалния Акт страните са се споразумели разноските по сделката (местен данък, нотариални такси и държавна такса) да се поемат от купувача, всички документи са на името на купувача. Той заплаща (съответно осчетоводява) таксата към Агенцията по Вписванията, местния данък към Общината, на чиято територията се намира недвижимия имот и нотариалните такси.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

705

Приход от продажба на активи

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4111

Клиенти в лева

500 000

705

Приход от продажба на активи

500 000

аналит.

Делта

500 000

аналит.

Земеделска земя в Първомай – 100 дек. 

500 000

парт.

Ф-ра 0000000040/17.02.2010

500 000
ОБЩО

500 000

ОБЩО

500 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка

500 000

411

Вземания от Клиенти

500 000
аналит.

Делта

500 000
парт.

Ф-ра 0000000040/17.02.2010

500 000

ОБЩО

500 000

ОБЩО

500 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

214

Отписване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приход от продажба на активи

250 000

2011

Земи (терени)

250 000

аналит.

Земеделска земя в Първомай – 100 дек. 

250 000

аналит.

Земеделска земя в Първомай – 100 дек. 

250 000ОБЩО

250 000

ОБЩО

250 000


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

250 000

123

Печалби и Загуби от текущата година

250 000ОБЩО

250 000

ОБЩО

250 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените активи

250 000

Други приходи от продажби

500 000

Земи и сгради

-250 000

Текуща печалба

250 000

Текуща печалба

250 000Парични средства

500 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

500 000

Финансов резултат за текущия период

250 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->