Waeger EOOD Waeger EOOD

Договор за управление и контролРегистрирах фирма на мое име и съм сам в дружеството. Искам да се регистрирам по ДДС. Четох, че трябва да подпиша договор за управление с дружеството или по-точно със себе си.

Това за определяне на сумата за осигуряване ли е? Каква сума е редно да определя? 420-2400 ли е границата? Мога ли сам да правя преводи към НАП или съм длъжен да подпиша договор със счетоводна фирма?Отговори

 • Здравейте,

  Търговския закон изисква отношенията между дружеството и управителя да се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик. Няма обаче изрично изискване договорът да е възмезден – тоест ако в него не сте определили размер на възнаграждение то не биха могли да ви търсят и осигурителни вноски. В този случай обаче ще изискват от вас минимум да се самоосигяравате върху 420 лв. в качеството ви на собственик на ЕООД.

  Ако въпреки това сте решили да се осигурявате като управител назначен по ДУК, то за вас ще важат минималните осигурителни прагове, като за всички останали трудови договори, определени в приложение 1 към чл.8 ал.1 т.1 от Закона за бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2014 г. Като във вертикалните колони на таблицата (приложение 1) ще попаднете във първата, тъй като осемцифрения код за професията на управителя започва с единица. А що се касае до хоризонталните редове, то тук определящ е четирицифрения код на икономическа дейност (КИД-2008), в която ще се класифицира фирмата ви, в зависимост от икономическата дейност, с която ще се занимава.

  Правилно сте определили границите на осигуряване от 240-2400. Под и над тези стойности не могат да се внасят осигурителни вноски при нормален размер на работното време от 8 часа на ден.

  Преводи към НАП можете да правите и самостоятелно – помощ за което можете да намерите в сайта на агенцията – в рубриката „плащане” от основното меню. Стига разбира се да успеете да се справите сами с изчислението на осигурителните вноски. А след внасянето им следва и да ги декларирате – което също можете да се опитате да направите сами. Но към края на годината със сигурност ще имате нужда от счетоводител, който има нужната квалификация и правоспособност да ви подпише годишните отчети за дейността.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте г-н Иванов,
  Благодарим за бързият отговор. Много професионално и обикновено обяснение.

  Поздрави

  Евгени
 • Г-н Иванов, този Договор за управление и контрол - декларира ли се в НАП, както трудовите договори?
 • Здравейте,

  Не, тези договори не се декларират в НАП. Те са приравнени на трудовите договори само за целите на облагане с данък общ доход по смисъла на ЗДДФЛ и минималните осигурителни прагове, които всяка година се приемат със Закона за бюджета на ДОО. Въпреки многото прилики с трудовите договори, като ползването на командировъчни разходи (дневни, пътни и квартирни пари), социалните разходи предоставени в натура, включително за застраховки „Живот” и ваучери за храна, тези правоотношения не са уредени в Кодекса на труда и за тях неговите разпоредби са неприложими.

  Договорите за управление и контрол пораждат гражданско правни, облигационни отношения между страните, наричани най-често Възложител и Изпълнител. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Конкретно основание за сключването на тези договори можем да намерим в чл.141 ал.7 от Търговския закон, в който се казва, че отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

  А що се отнася до подаването на уведомление, следва да имате предвид, че то се подава само при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори и то сключени на следните основания:

  01 - безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 от КТ;
  02 - срочен трудов договор по чл.68, ал.1,т. 1 от КТ;
  03 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 от КТ;
  04 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ;
  05 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.4 от КТ;
  06 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.5 от КТ;
  08 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.83 от КТ;
  09 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.89 от КТ;
  10 - допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ;
  11 - допълнителен трудов договор по чл.111 от КТ;
  12 - трудов договор по чл.114 от КТ;
  13 - постановление по чл.405а от КТ;
  14 - трудов договор за ученичество по чл.230 от КТ;
  15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ;
  16 - трудов договор с условие за стажуване по чл. 233б от КТ.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->