СКК Данити ООД СКК Данити ООД

Продажба на имот и ДДС от физическо лицеЗдравейте!

Физическо лице продава къща (единствен имот) в която живее от 2009г., но въвеждането в експлоатация на имота е от 10.10.2014г. По адресна регистрация лицето е регистрирано на адреса на този имот от 2010г. Сделката ще се осъществи с два договора - един за покупка на имот за 110 000 лв., а втория за покупка на имущество (като втория договор няма нотариален акт) за същата стойност.

Трябва ли физическото лице да декларира с годишна декларация сумата от втория договор и съответно да се регистрира по ЗДДС?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  За да възникне за Вас задължение за подаване на годишна данъчна декларация, следва през изминалата календарна година да сте придобили доходи попадащи в обхвата на облагане по смисъла на ЗДДФЛ. Всички доходи посочени от Закона като необлагаеми не следва да се декларират в годишната Ви декларация.

  Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от посочения закон, не подлежат на облагане доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на: един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

  Видно от цитираната разпоредба, за целите на данъчния закон, следва да се прави разлика между понятията "недвижим жилищен имот" и "недвижим имот". Предвид нормата на § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, "недвижим жилищен имот" във връзка с прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1 е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.

  Понятието "дата на придобиване" няма собствена дефиниция в ЗДДФЛ или в друг данъчен закон. Предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.

  В разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗДДФЛ законодателят е указал, че доходът от продажбата/замяната на "един недвижим жилищен имот" е необлагаем само ако между датата на придобиването на този жилищен имот и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. Предвид на това, изискването имотът да служи за задоволяване на жилищни нужди трябва да е било изпълнено в рамките на поне три години преди продажбата му. В този смисъл за дата на придобиване на недвижимия жилищен имот (новопостроената къща) в конкретния случай следва да се приеме датата на въвеждането му в експлоатация, съобразно действащото законодателство, тъй като от тази дата се счита, че той може да служи за задоволяване на жилищни нужди.

  С оглед на казаното до тук следва да приемем, че доходите Ви от първия договор за продажбата на имота следва да включите в годишната си данъчна декларация, тъй като не се изминали три години от датата на придобиването на имота и не можете да се възползвате от данъчното облекчение.

  Не така обаче стоят нещата с втория Ви договор. До колкото се подразбира от запитването Ви с него ще придобиете доходи от продажбата на движимо имущество, които по силата на чл. 13 ал. 1 т. 2 от ЗДДФЛ са необлагаеми, с изключение на изрично изброените в четирите подточки (букви) на посочената правна норма. Тоест облагаеми биха били само тези доходи от продажбата на движимите вещи, в случай, че в състава им попаднат: пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута; движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

  По приложението на ЗДДС следва да имате предвид, че данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение на резултатите от нея. Легално определение на понятието "независима икономическа дейност" е дадено в чл. 3 ал. 2 от ЗДДС, според което това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

  Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти (в т. ч. и еднократната доставка на движимото имущество и имота) няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, само ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. Сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС. В случаите, когато физическо лице, макар, че не е регистрирано по ЗДДС, извършва множество подобни сделки за получаване на редовен доход, считаме че е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • БЛАГОДАРЯ МНОГО ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНИЯ ОТГОВОР
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->