Ваня Тодорова Ваня Тодорова Потребител

Лихви по заемНе сме начислявали разходи за лихви от 2009 до 2013 г. за заем от свързано лице. Лихвата е около 300 хиляди лв. Какъв метод трябва да използваме за коригиране на счетоводната грешка и какви са счетоводните операции?Отговори

 • Неначисленият разход за лихви се третира като счетоводна грешка, за осчетоводяването на която следва да се прилагат правилата на СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика или съответно МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.
  Във въпроса Ви не е посочено приложимата счетоводна база, по която работите. За целите на отговора приемам, че прилагате НСФОМСП.
  Имате два възможни подхода за действие: препоръчителен (параграф 7.1.1. от СС 8) и алтернативен (параграф 7.2.1. от СС 8).
  Предлагам използването на препоръчителния подход по НСФОМСП, който е и единствения предвидения подход по МСС. На практика грешката от минали периоди следва да се отрази през 2014 г., чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. Счетоводната операция е: Дт Неразпределена печалба от минали години/ Кт Разчети за лихви.
  Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години.
  Обръщам внимание, че на ниво финансов отчет се изисква:
  - сравнителната информация от предходния отчетен период да се преизчисли;
  - да се направят конкретни оповестявания.
  На ниво годишна данъчна декларация /чл. 92 от ЗКПО/ този разход няма да намери отражение в декларацията за 2014 год. и следва да коригирате декларациите от предходните години, което следва да се случи след уведомяване на НАП.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->