Darina Stefanova Darina Stefanova Потребител

Счетоводство на конна базаКакъв е принципа на счетоводство на конна база? Ще отдаваме коне под наем за исторически възстановки и терапия на деца с увреждания.Отговори

 • Здравейте,

  Конете са ваш биологичен актив по МСС/НСС 41.

  Биологичните активи се оценяват при първоначалното признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.
  Промените в справедливата стойност се отчита директно в печалби/загуби.

  При невъзможност за надеждно оценяване на справедливата стойност на биологичните активи, те се оценяват по цена на придобиване (себестойност) и се амортизират по реда на СС 16 - Дълготрайни материални активи.

  Когато справедливата стойност на тези активи стане надеждно оценима, предприятието следва да ги оцени по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба.

  Биологични активи, включени в състава на дълготрайните материални активи и оценявани по справедлива стойност, не се амортизират.

  Приходите от наема на конете се отчита пропорционално на периода, за който те са предоставени под наем.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->