Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Дерегистрация по ЗДДСЗдравейте,

Дължи ли се ДДС за активи закупени преди 7 години (с ползван дан. кредит тогава) при дерегистрация по ЗДДС?Отговори

 • Общото правило /съгласно чл.111, ал.1 от ЗДДС/ е, че към датата на дерегистрацията се счита, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане или по смисъла на Закона за счетоводството.
  Ако придобитите от Вас активи отговарят на тези критерии, то към датата на дерегистрация следва да начислите ДДС, независимо от момента на закупуването им и продължителността на използването им.
  Съгласно чл.27, ал.5 от ЗДДС данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС при дерегистрация се определя към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията и представлява данъчната основа при придобиването на стоката или нейната себестойност, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата.
  Когато данъчната основа не може да се определи, по-описания по-горе ред, данъчната основа е пазарната цена.
  В чл.111, ал.2 от ЗДДС са посочени изключения, при които ал. 1 от същия член не се прилага в общия й текст и са регламентирани специфики, относно облагането. Проверете дали не сте в някоя от описаните в ал.2 особени хипотези на дерегистрация. В запитването Ви не е посочено основанието за дерегистрация.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->