Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.8. Внесени Пари по Банкова Сметка на Доставчик

Публикувано на: 12.01.2011

До

УниКредит Булбанк АД


12.05.2010, София


Банка

място и дата на подаване

Клон

ЦентраленАдрес

София


подпис на вносителя

В полза на – име

Д

е

л

т

а


О

О

Д


IBAN на получателя


B

G

5

1

U

N

C

R

5

4

5

6

2

1

4

5

6

4

5

5

6

9

При банка – банка, клон

У

н

и

К

р

е

д

и

т


Б

у

л

б

а

н

к


А

ДВНОСНА БЕЛЕЖКА

Внесохме в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

1

5

0

0

0

0

С думи

х

и

л

я

д

а


и


п

е

т

с

т

о

т

и

н


л

в.


Вносител – име

А

л

ф

а


Е

О

О

Д


Основание за внасяне

Ф

-

р

а


1

5

5

4

5

8

9

/

1

0.

0

4.

2

0

1

0


Банков служител

Касиер
ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Внесени са на каса в банката на наш доставчик (Делта ООД) 1 500,00 лв. по фактура за доставка на стоки.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

Вносна бележка от банката на доставчика, която удостоверява плащането по фактурата.

• Начин на осчетоводяване:

Задължението към доставчика се закрива срещу кредитиране на сметка Каса в лева.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

310

Вносна бележка (към контрагент и бюджет)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 500

501

Каса в лева

1 500

аналит. 

Делта ООД

1 500
парт. 

Ф-ра 1554589/10.04.2010

1 500
ОБЩО

1 500

ОБЩО

1 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства в брой

- 1 500

Задълж. към доставчици

-1 500

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 500от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->