Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.10.1. Договор за Банков Кредит

Публикувано на: 12.01.2011

ДОГОВОР за Банков Кредит


                Днес, 01 октомври 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

ОББ АД

АЛФА ЕООД (ние)

адрес:

София 1000, ул. Света София 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

Наричан:

Банка

Кредитополучател

                се подписа настоящият Договор за Банков Кредит, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Банката предоставя на Кредитополучателя банков кредит в размер на 48 000 лева за срок от 24 месеца.

чл.2. Банковият кредит се обезпечава чрез договорна ипотека върху административният офис на Кредитополучателя.

чл.3. Кредитополучателят се задължава да изплаща на Банката отпуснатия кредит, на равни месечни вноски от по 2 000 лева плюс дължимите за всеки месец лихви върху непогасената част от кредита.

чл.4. Банката събира лихва за предоставения банков кредит в размер на 12% годишно.

чл.5. При отпускане на банковия кредит, Банката събира такса за неговото управление в размер на 500 лева.

чл.6. Банката събира наказателна лихва за всяко забавено плащане по банковия кредит в размер на 18% годишно.

чл.7. Когато кредитът или някоя от погасителните вноски не бъде издължен в срок, и това забавяне продължи повече от 30 календарни дни, Банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем и да предприеме мерки за принудително събиране на вземането си, в т.ч. и продажба на ипотекирания имот.

чл.8. Кредитополучателят се задължава да заплаща погасителните вноски на Банката, на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен План.

чл.9. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.10. Договорът се прекратява с цялостното погасяване на банковия кредит от страна на Кредитополучателя.

чл.11. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.12. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Банков Кредит от 01 октомври 2010 год. 

мес.

главница

остатък за олихвяване

лихва

погасителна вноска

мес.

главница

остатък за олихвяване

лихва

погасителна вноска

1

2 000

48 000

480

2480

14

2 000

22 000

220

2220

2

2 000

46 000

460

2460

15

2 000

20 000

200

2200

2

2 000

44 000

440

2440

16

2 000

18 000

180

2180

4

2 000

42 000

420

2420

17

2 000

16 000

160

2160

5

2 000

40 000

400

2400

18

2 000

14 000

140

2140

6

2 000

38 000

380

2380

19

2 000

12 000

120

2120

7

2 000

36 000

360

2360

20

2 000

10 000

100

2100

8

2 000

34 000

340

2340

21

2 000

8 000

80

2080

9

2 000

32 000

320

2320

22

2 000

6 000

60

2060

10

2 000

30 000

300

2300

23

2 000

4 000

40

2040

11

2 000

28 000

280

2280

24

2 000

2 000

20

2020

12

2 000

26 000

260

2260


13

2 000

24 000

240

2240

сума

48 000


6 000

54 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01 октомври 2010 г. по разплащателната ни сметка в лева получаваме кредит съгласно договор и погасителен план към него. На 01 ноември 2010 г. плащаме първата вноска съгласно погасителния план.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                • Необходими документи:

- договор за банков кредит с погасителен план;

- банково извлечение, от което да е видно че банковият кредит е усвоен и/или че дължимите лихви и главници по него се погасяват.

                (В примера, банковите извлечения за плащанията не са показани, но се приема, че са направени.)

• Начин на осчетоводяване:

Полученият заем се осчетоводява аналитично по сметките за заеми срещу получена сума в банковата ни сметка.

                Погасяването на вноските по главницата се осчетоводява аналитично по сметките за заеми срещу сума от банковата ни сметка.

Разходите за лихви се осчетоводяват аналитично по сметките за лихви.

Разходите за такси (за управление на кредита и/или за банковите операции) се осчетоводяват по сметката за финансови разходи.

Крайното салдо по сметка Разходи за лихви и Други финансови разходи, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


Получаване на банковия кредит:


• Счетоводна статия 1:

стопанска oперация:

151

Получаване на кредит

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в левове

48 000

152

Получени дългосрочни заеми

48 000
аналит.

Договор от 01.10.2010

48 000ОБЩО

48 000

ОБЩО

48 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска oперация:

621

Финансов разход

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

629

Други финансови разходи

500

503

Разплащателна сметка в лв.

500

аналит.
Договор от 01.10.2010
500

 


 

ОБЩО

500

ОБЩО

500


• Счетоводна статия 3:

стопанска oперация:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

500

629

Други финансови разходи

500
аналит.

Договор от 01.10.2010

500

ОБЩО

500

ОБЩО

500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Финансови разходи

500

Текуща загуба

500

Парични средства

47 500

Задълж. към банки

48 000Текуща печалба

-500

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

47 500

Финансов резултат за текущия период

-500

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Плащане на първата вноска по главницата и лихвата по остатъка от кредита:


• Счетоводна статия 1:

стопанска oперация:

152

Погасяване на кредит

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

152

Получени дългосрочни заеми

2 000

503

Разплащателна сметка в левове

2 482

аналит.

Договор от 01.10.2010 (погасяване на главница)

2 000
621

Разходи за лихви

480
аналит.

Договор от 01.10.2010 (плащане на лихва)

480
629

Други финансови разходи

2
ОБЩО

2 482

ОБЩО

2 482


• Счетоводна статия 2:

стопанска oперация:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

482

621

Разходи за лихви

480
аналит.

Договор от 01.10.2010

480
629

Други финансови разходи

2
аналит.

Договор от 01.10.2010

2

ОБЩО

482

ОБЩО

482


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Финансови разходи

482

Текуща загуба

482

Парични средства

-2 482

Текуща печалба

-482Задълж. към банки

-2 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-2 482

Финансов резултат за текущия период

-482

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Здравейте, искам да попитам как се осчетоводява предоставен краткосрочен безлихвен заем от Общината на НПО без стопанска дейност ?
    Благодаря предварително !
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->