Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.10.3. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Услуга

Публикувано на: 12.01.2011

ДОГОВОР за Безвъзмездно Финансиране на Услуга


                Днес, 01 май 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

Оперативна Програма Конкурентоспособност

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, пл. Св. Неделя 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Финансиращ Орган

Бенефициент

                се подписа настоящият Договор за Банков Кредит, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Финансиращият Орган предоставя безвъзмездна финансова помощ на Бенефициента за изпълнение на проект „Сертификация по международния стандарт за качество ISO 9001:2008”.

чл.2. Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 3 месеца от датата на подписването на Договора.

чл.3. Общия размер на допустимите разходи за изпълнение на проекта е в размер на 50 000 лева.

чл.4. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е в максимален размер на 25 000 лева, което представлява 50% от общия размер на допустимите разходи.

чл.5. Отчитането на изпълнението на проекта ще се извърши с представянето на фактурата за сертификационен одит, банков документ за извършеното плащане към доставчика и документацията за надлежно изпълнена тръжна процедура за избор на акредитиран сертифициращ орган.

чл.6. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ от страна на Финансиращия Орган към Бенефициента ще се извърши в 10 дневен срок от представянето на документите по предходния член.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 3 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


№ 0000001270

ФАКТУРА

дата: 20.05.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние) 

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

Общо

1

Сертификационен одит по проект „Сертификация по международния стандарт за качество ISO 9001:2008”.

бр.

1

50 000

50 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

20.05.2010

сума:

50 000

срок за плащане:

25.05.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

50 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

10 000

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

60 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.05.2010 г. сключваме договор за безвъзмездно финансиране на услуга с Оперативна програма конкурентоспособност за извършването на сертификационен одит. На 20.05.2010 год. Делта ООД извършва сертификацията за 50 000 лв., без включен ДДС. Задължението към Делта ООД е изплатено по банкова сметка на същия ден. На 29.05.2010 г. ни превеждат по банковата сметка договорената финансова помощ за 50% от стойността на сертификационната услуга.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

- Договор за безвъзмездно финансиране на сертификация;

- Фактура, удостоверяваща извършената сертификация (в т.ч. сертификата и документация за проведената тръжна процедура);

-  Банково извлечение, от което да е видно, че услугата е заплатена и че безвъзмездната помощ е получена.

(В примера, банковите извлечения за плащанията не са показани, но се приема, че са направени.)


• Начин на осчетоводяване:

Разходите за външни услуги се осчетоводяват аналитично по сметка Разходи за външни услуги.

Задължението към доставчика се осчетоводява аналитично по сметката Задължения към доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Тъй като доставката е платена в същия ден, със следваща счетоводна статия се закрива задължението към доставчика.

Получената услуга се отчита като текущ разход, а полученото финансиране като текущ приход.

Крайното салдо по сметки Разходи за външни услуги и Приходи от финансирания, от тези стопански операции, се закриват (приключват) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от тях.


Получаване на услугата:


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

602

Разход за външни услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

50 000

401

Задължения към доставчици

60 000

аналит. 

Сертификационен одит по ISO 9001:2008

50 000

аналит.

Делта ООД

60 000

4531

Начислен ДДС върху покупките

10 000

парт.

Ф-ра 0000001270/20.05.2010

60 000

ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

60 000

503

Разплащателна сметка в левове

60 000

аналит.

Делта

60 000
парт.

Ф-ра 0000001270/20.05.2010

60 000
ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

50 000

602

Разходи за външни услуги

50 000
аналит. 

Сертификационен одит по ISO 9001:2008

50 000ОБЩО

60 000

ОБЩО

50 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разх. за външни услуги

50 000

Текуща загуба

50 000

Парични средства

-60 000

Текуща печалба

-50 000

ДДС за възстановяване

10 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-60 000

Финансов резултат за текущия период 

-50 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Получаване на безвъзмездната финансова помощ и отчитане на финансовия резултат:


• Счетоводна статия 1:

стопанска oперация:

751

Начислен приход за бъдещ период

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

Сума

с-ка

наименование

Сума

503

Разплащателна сметка в левове

25 000

754

Финансиране за текуща дейност

25 000
аналит.

Договор от 01.05.2010 с ОПК

25 000ОБЩО

25 000

ОБЩО

25 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска oперация:

707

Приход от финансиране

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

Сума

с-ка

наименование

Сума

754

Финансиране за текуща дейност

25 000

708

Приходи от финансирания

25 000

аналит.

Договор от 01.05.2010 с ОПК

25 000


ОБЩО

25 000

ОБЩО

25 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска oперация:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

708

Приходи от финансиране

25 000

123

Текуща печалба/загуба

25 000

ОБЩО

25 000

ОБЩО

25 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

25 000

Приходи от финансирания

25 000

Парични средства

25 000

Текуща печалба

25 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

25 000

Финансов резултат за текущия период

25 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->