Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.11.1. Бартер на Услуги

Публикувано на: 13.01.2011

№ 0025632555

ФАКТУРА

дата: 31.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Счетоводно обслужване за месец Март 2010 г.

бр.

1

1 000

1 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

31.03.2010

сума:

1 000

срок за плащане:

-


с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

1 200


№ 000255541

ФАКТУРА

дата: 01.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД 

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Наем за месец Март 2010 на офис в гр. Пловдив

бр.

1

1 000

1 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2010

сума:

1 000

срок за плащане:

-


с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

1 200


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: С Делта ООД сме се споразумели за бартер – ние им предоставяме офис под наем, а те ни предоставят счетоводно обслужване. Споразумели сме се и двете услуги да струват по 1 000 лева, без включен ДДС. На 01.03.2010 год. двете страни си разменяме фактури за счетоводно обслужване и наем за месец Март.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

- Договор за бартер;

- Фактура за наем;

- Фактура за счетоводно обслужване.

• Начин на осчетоводяване:

Разхода за счетоводно обслужване се осчетоводява аналитично по сметка Разходи за външни услуги.

Приходът от наем се осчетоводява аналитично по сметка Приходи от наеми.

Разчетите по вземания от клиенти и задължения към доставчици се отчитат по сметки Задължения към доставчици / Вземания от клиенти при специални условия и се закриват насрещно, съгласно договора за бартер.

Крайното салдо по сметки Разходи за външни услуги и Приходи от услуги, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операциите.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

602

Разход за външни услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

1 000

404

Задължения към доставчици по доставки при определени условия

1 200

аналит.

Счетоводно обслужване

1 000

аналит.

Делта ООД

1 200

4531

Начислен ДДС върху покупките

200

парт.

Ф-ра 0025632555/31.03.2010

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

704

Приходи от наем

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

414

Вземания от клиенти по продажби при определени условия

1 200

704

Приход от наем

1 000

аналит.

Делта ООД

1 200

аналит.

Офис в гр. Пловдив

1 000

парт. 

Ф-ра 000255541/01.03.2010

1 200

4532

Начислен ДДС върху продажбите

200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

840

Прихващане на насрещни задължения

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

404

Задължения към доставчици по доставки при определени условия

1 200

414

Вземания от клиенти по продажби при определени условия

1 200

аналит.

Делта ООД

1 200

аналит.

Делта ООД

1 200

парт.

Ф-ра 0025632555/31.03.2010

1 200

парт. 

Ф-ра 000255541/01.03.2010

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

1 000

602

Разходи за външни услуги

1 000
аналит.

Счетоводно обслужване

1 000ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


• Счетоводна статия 5:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

704

Приход от наем

1 000

123

Текуща печалба/загуба

1 000

аналит.

Офис в гр. Пловдив

1 000


ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за външни услуги

1 000

Приходи от наем

1 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->