Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.11.2. Насрещно Прихващане на Вземания

Публикувано на: 13.01.2011

ДОГОВОР за Насрещно Прихващане на Вземания


                Днес, 01 ноември 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Първа Страна

Втора Страна

                се подписа настоящият Договор за Насрещно Прихващане на Вземания, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Страните констатират, че:

                               • Първата Страна има вземане от Втората Страна по фактура 12345 от 15.04.2010 год. в размер на 6 000 лева;

                               • Втората Страна има вземане от Първата Страна по фактура 23456 от 20.06.2010 год. в размер на 9 000 лева.

чл.2. Страните се споразумяват, че погасяването на посочените взаимни задължения ще се извърши в чрез:

                               • прихващане съгласно изискванията на чл.103 и следващите от Закона за Задълженията на взаимно дължимите суми; и

                               • доплащане от Първата Страна на Втората Страна в размер на 3 000, направено в деня на Договора.

чл.3. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Сключваме договор за насрещно прихващане на вземания с Делта ООД за 6 000 лв. Остатъкът по фактурата на стойност 3 000 лв. ще ни бъде изплатен по банковата сметка в срок от 5 работни дни.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

Договор за насрещно прихващане на вземания.


• Начин на осчетоводяване:

Прихващаме задължението на Делта ООД и вземането от Делта съгласно договора за насрещно прихващане. Така двете партиди се закриват, като по вземането от Делта остават 3 000 лв. за доплащане по банковата сметка.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

840

Прихващане на насрещни задължения

вид документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

Наименование

Сума

401

Задължения към доставчици

6 000

411

Вземания от клиенти

6 000

аналит.

Делта ООД

6 000

аналит.

Делта ООД

6 000

парт. 

Ф-ра 12345/15.04.2010

6 000

парт.

Ф-ра 23456/20.06.2010

6 000

ОБЩО

6 000

ОБЩО

6 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

411

Плащане от клиенти

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

Наименование

сума

503

Разплащателна сметка в левове

3 000

411

Вземания от клиенти

3 000
аналит.

Делта ООД

3 000
парт.

Ф-ра 12345/15.04.2010

3 000

ОБЩО

3 000

ОБЩО

3 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Вземания от клиенти

-9 000

Задълж. към доставчици

-6 000

Парични средства

3 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

3 000от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

 • Счетоводна статия 2:

  стопанска операция:

  411

  Плащане от клиенти

  вид документ:

  200

  Банково извлечение в лева

  ДЕБИТ

  КРЕДИТ

  с-ка

  наименование

  сума

  с-ка

  Наименование

  сума

  503

  Разплащателна сметка в левове

  3 000

  411

  Вземания от клиенти

  3 000
  аналит.

  Делта ООД

  3 000
  парт.

  Ф-ра 12345/15.04.2010

  3 000

  ОБЩО

  3 000

  ОБЩО

  3 000


  Ф-ра 12345/15.04.2010""???? може би е "Ф-ра 23456/20.06.2010"


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->