Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.11.3. Цесия – Продажба на Вземане

Публикувано на: 13.01.2011

ДОГОВОР за Продажба на Вземане (Цесия)


                Днес, 01 октомври 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД 

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Цедент

Цесионер

                се подписа настоящият Договор за Продажба на Вземане, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Цедентът прехвърля възмездно на Цесионера вземането си от ГАМА ООД в размер на 12 000 лева, наричан по-долу за краткост Длъжник, формирало се от доставка по ф-ра 13579 от 15.07.2008 год., а Цесионерът се съгласява да придобие вземането срещу заплащането на сума в размер на 9 000 лева. 

чл.2. Цесионерът заплати сумата по чл.1 на Цедента в деня на подписването на Договора, с което придоби вземането от Длъжника.

чл.3. Цедентът предаде на Цесионера, в момента на подписване на Договора, всички документи във връзка с документиране на правата му по вземането от Длъжника. 

чл.4. Цедентът се задължава писмено да уведоми Длъжника за прехвърленото вземане в срок до три работни дни от подписването на Договора.

чл.5. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.6. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01 октомври 2010 г. сключваме договор за покупка на вземане на стойност 12 000 лв. за сумата от 9 000 лв., които плащаме в деня на договора по банков път. Три месеца по-късно успяваме да съберем от Гама ООД сумата от 12 000 лева.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

Договор за продажба на вземане (цесия).

• Начин на осчетоводяване:

Покупката на вземането се осчетоводява аналитично по сметката за други вземания. Задължението към цедента се осчетоводява аналитично към сметка за други задължения, а разликата между двете стойности се отразява като приход за бъдещи периоди. Той ще бъде признат за текущ, когато ни бъде изплатено вземането от третата страна (Гама ООД).


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

495

Продажба/покупка на вземане (цесия)

вид документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

498

Други вземания

12 000

499

Други задължения

9 000

аналит.

Гама ООД


аналит.

Делта ООД

9 000
751

Нефинансови приходи за бъдещ период

3 000
аналит.

Цесия – вземане от Гама

3 000

ОБЩО

12 000

ОБЩО

12 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

497

Платено задължение към кредитор

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

499

Други задължения

9 000

503

Разплащателна сметка в левове

9 000

аналит.

Делта ООД

9 000


ОБЩО

9 000

ОБЩО

9 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други  вземания

12 000

Приход за бъдещ период

3 000

Парични средства

-9 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-9 000от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато Гама ООД изплати задължението си към нас, се реализира приход срещу закриване на прихода за бъдещ период.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

499

Получени парични средства от дебитор/кредитор

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Банкова сметка в лева

12 000

498

Други вземания

12 000
аналит.

Гама ООД
ОБЩО

12 000

ОБЩО

12 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

752

Признаване на приход за бъдещ период като текущ

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

751

Нефинансови приходи за бъдещ период

3 000

709

Други приходи

3 000

аналит.

Цесия – вземане от Гама

3 000

аналит.

Цесия

3 000ОБЩО

3 000

ОБЩО

3 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

709

Други приходи

3 000

123

Текуща печалба/загуба

3 000

аналит.

Цесия

3 000


ОБЩО

3 000

ОБЩО

3 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

3 000

Други приходи

3 000

Други вземания

-12 000

Текуща печалба

3 000

Парични средства

12 000

Приход за бъдещ период

-3 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

12 000

Финансов резултат за текущия период 

3 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Ако събираме вземанията си от Гама на части напр. 6000лв. как е редно първо да се погаси 498 цялата сума, а последно 709 или право пропорционални части?
  • КАК ЩЕ ОСЧЕТОВОДИТИ ТАКСИТЕ ЗА ЧСИ ,КОИТО ПЛАЩАТ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ИСКОВЕ ПРИ ЦЕСИЯ,КАКТО И ПРИСЪДЕНИТЕ АДВОКАТСКИ ТАКСИ
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->