Светлана Димитрова Светлана Димитрова Счетоводител

Актуални промени свързани с прилагането на чл. 42Здравейте,
Моля да внесете малко яснота относно приложението на чл. 42, т.2 и т.3 от ЗКПО за 2014 година, относно това - ще се разбира ли под определени като "задължителни с нормативен акт" както основанието, така и размерът на допълнителните трудови възнаграждения? Съгласно нашите Вътрешно-фирмени правила за работна заплата, брутната заплата включва:

1. основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;

2. възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв и той се заплаща на база брутно възнагарждение по предходен месец, в който има отработени поне 10 дни

3. полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно Кодекса на труда и/или регламентирани в нормативни актове, и/или в тези Правила;

Допълнителните възнаграждения включват:
Чл. 8. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва:

1. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0.60 % от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година трудов стаж при настоящия работодател или на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2. За всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 6.00 ч. на служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.25 лева.

3. Други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове – размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в съответния нормативен акт или в Кодекса на труда.

4.За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на лечебното заведение, на предварително определено място, уговорено между тях, се заплаща трудово възнаграждение за всеки час или час от него в размер на 0.10 лева.

5.Положеният извънреден труд се заплаща на 50% от часовата ставка за работа в работни дни, 75% за работа в почивни дни и 100% за работа в дежурство по график на национален празник.
Положеният извънреден труд се декларира в Регионална инспекция по труда, съгласно чл.149, ал.2 от КТ.

6.При работа на официални празнични дни, които не са по графика на работното време, се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 200% от определената с трудовия договор часова работна заплата и 100%, когато са в графика на работното време.

7.В зависимост от размера на заработените приходи от всяко едно зваено и степента на неговото участие в общата заработка на фирмата се изплаща допълнително възнаграждение, заработка, което е със стимулиращ характер, а не възнаградателен за работещите в него.

8. Управителят на фирмата има право да определи индивидуални суми за допълнително стимулиране на персонала под формата на: ДМС, Бонус, Бонус 1.

10.Служителите и работниците получават ваучери за храна за Великденските и Коледни празници,съгласно Наредба №7 за безплатна храна на МТСП и чл.204 т.2б,чл.209 ал.1 от ЗКПО.

Допълнителните възнаграждения по чл.8, т.7 са с постоянен характер и се включват в брутното трудово възнаграждение при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл.177, съответно общзещетението по чл.224 от КТ за неползван платен годишен отпуск.Гореспоменатите допълнителни възнаграждения със стимулиращ характер не са включени в индивидуалните трудови договори на служителите.

Въпросът ми е трябва ли с начисленото и неизплатеното допълнително възнаграждение по чл.8 т.7 от Вътрешните правила за работна заплата да се увеличи финансовият резултата за 2014 година и попадат ли те в обхвата на чл.42, ал.2, т.3 или се класифицират към чл.42, ал.1?

Отговори

  • Здравейте,

    С начислените и неизплатени доходи по точки 7 и 8 трябва да преобразувате счетоводния финансов резултат.

    Поздрави,

    Самуил Димитров
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->