Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗДДС от 01.07.2011 год.

Публикувано на: 18.01.2011

Редакционни поправки в ЗДДС (Закона за Данъка върху добавената стойност), в сила от 01.07.2011 год., въведени със Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 год.)


С преходни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП) е направена редакционна поправка в Закона за Данъка върху Добавената Стойност (ЗДДС).


С терминологичната промяна в чл.114, ал.6, т.1 от ЗДДС, третиращ изискванията към фактурите, думата „усъвършенстван“ подпис се заменя с „квалифициран“.


След промените, текста на чл.114 гласи: Издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път. Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието чрез квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис;


Промяната на ЗДДС е в сила от 01.07.2011 год.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->