Мая Митева Мая Митева одитор

Деклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.

Публикувано на: 10.03.2015годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПООбразецът на новата годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, касаеща 2014 год., бе утвърден със заповед № ЗМФ-1607 от 19.14.2014 год. и обнародван в ДВ, бр. 1 от 06.01.2015 год.

С новият образец бе въведена част VI „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица”, която замени приложимото, при декларирането за 2013 год., приложение №4 към годишната данъчна декларация.

Съгласно текста на утвърдената част VI, за 2014 год., ще подлежат на деклариране: приходите и разходите по взаимоотношенията със свързани лица, както и вземанията и задълженията към тях. Това е и основната разлика спрямо декларирането за 2013 год., когато се боравеше с термина „сделки”, който термин бе възможно да не бъде свързан с възникване на приход и/или разход, а само с движение на паричен ресурс (например при наличие на парични транзакции във връзка с усвоявания и погасявания по същестуващи договори за кредит).

Важно е да се обърне внимание, на указанията към част VI, третиращи въпроса за установяване на момента/периода на свързаност.

 • Приходите и разходите се посочват в таблицата на част VI от декларацията (ред 1 и ред 2), когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода, съответно разхода съгласно действащото счетоводно законодателство.  
 • Вземанията от свързани лица и съответно задълженията към свързани лица, следва да намерят отражение в данъчната декларация, в случаите когато лицата имат статут на свързани към 31-ви декември на съответната година. На редове 3 и 4 в таблицата на част VI от декларацията се посочва салдото (остатъка) на всички вземания и/или задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързаните лица.

Част VІ - Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

През призмата на казаното по-горе ще посочим примери за начина на отразяване, в част VI „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица”, на различни видове приходи/разходи и съответно вземания/задължения, породени от взаимоотношенията между свързаните лица:

 • Декларират се разходите за възнаграждения, във връзка с правоотношенията със свързани лица, приравнени на трудови по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредни на ЗДДФЛ. Такива са: разходите за възнаграждения по договори за управление и контрол, сключени със собственици и разходите за възнаграждения във връзка с полагане на личен труд от собственици /съдружници, акционери и др./. При наличие на сключен договор за управление и контрол с лица, който управляват дружеството, но не са собственици на същото, то разходите по такива договори не следва да бъдат декларирани в част VI от годишната данъчна декларация.
 • При наличие на сключен трудов договор по Кодекса на труда със съдружник, разходът и разчета следва да бъдат декларирани. Независимо, че взаимоотношенията между работодател и работник са изрично изключени, съгласно забележката в част VI „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица”, то между тези лица е налична и друг вид свързаност, а именно по реда на точка 3 от § 1 на допълнителните разпоредби на ДОПК.
 • Декларират се задълженията/вземанията във връзка с допълните парични вноски по чл. 134 от Търговския закон. Не следва да се декларират самите парични транзакции във връзка с предоставянето и съответно връщането на тези парични вноски.
 • Декларират се разходите за амортизации на активи, закупени от свързани лица. Внимание: отразяват се начислените амортизациите само за периода, през който лицата са били свързани. Пример: ако при закупуването на даден актив лицата не са свързани, то начислените амортизации до момента на възникването на свързаност не следва да се вземат предвид при декларирането. Ако при сключването на договор за покупко-продажба, както и при фактическото й реализиране, лицата са свързани, но в последствие към момента на стартиране начисляването на амортизацията, свързаността отпадне – то следователно разходите за амортизация не следва да намерят отражение в данъчната декларация.
 • Декларират се разходи/приходи за лихви по заемни договори със свързани лица. В декларацията следва да намерят отражение съответните приходи и разходи за лихви за периода, през който е налична свързаност между лицата. Без значение е статута на лицата към момента на сключване на договора или към момента на ефективното усвояване/погасяване на заема.
 • Декларират се разходи за отписване на материални запаси (включително част от себестойност на продадена готова продукция и/или директната им продажба). В декларацията следва да намери отражение съответният материален разход за периода, през който е налична свързаност с лицето, доставчик на съответния материален запас. Без значение е статута на лицата към момента на сключване на договора за доставка или към момента на самата доставка на материалния запас.
 • Декларират се приходите от дивиденти. В случай, когато към края на съответната календарна година има неизплатен остатък по гласувано решение за разпределяне на дивидент, то този остатък следва да бъде деклариран, като вземане от свързано лице, в част VI от годишната данъчна декларация.
 • Не се декларират изплатени дивиденти съгласно решения за разпределянето им. Разпределеният дивидент не представлява счетоводен разход. В случай, когато към края на съответната календарна година има неизплатен остатък по гласувано решение за разпределяне на дивидент, то този остатък следва да бъде деклариран, като задължение към свързано лице, в част VI от годишната данъчна декларация.
 • Отчетените разходи за дейността по взаимоотношения със свързани лица, следва да се декларират, като такива в част VI от годишната данъчна декларация, в момента на отчитането им като разходи, съобразно действащото счетоводно законодателство. Следва да се обърне внимание на предплатените разходи или така наречените разходи за бъдещи периоди, при които изходящият паричен поток не е от значение за данъчното им деклариране. За целите на данъчната декларация не следва да се взема предвид онази част от разхода, която е отложена за следващ период. Декларат се само разходите, който са отчетени и съотнесени като такива през текущия данъчен период.
 • Декларират се провизираните разходи. В случаите, когато са налице разходи, които касаят текущия отчетен период /2014 год./, но за същите фактури са издадени в следващата година /2015 год./, то тези разходи следва да се начислят текущо през 2014 год. Така отразени тези разходи следва да намерят отражение в част VI от годишната данъчна декларация за 2014 год.
 • Декларарат се вземанията и задълженията към края на 2014 год., в пълния им размер, независимо от датата на тяхното възникване и независимо от статута на лицата по време на възникване на съотвения разчет. Необходимо условие за декларирането е  лицата да са свързани към 31-ви декември на 2014 год. В случаите, когато лицата не са били свързани към датата на сделката, но към края на годината има наличие на свързаност, то вземанията/задълженията подлежат на деклариране. В случаит, когато лицата са били свързани към датата на сделката, но към края на годината няма наличие на свързаност, то вземанията/задълженията не подлежат на деклариране в част VI от годишната данъчна декларация.
 • Декларират се разчетите във връзка с участия в капиталовите дружества, като например вземанията по невнесени парични вноски.
 • Не се декларират в част VI за 2014 год. паричните потоци, породени от: погасяване и усвояване на кредитите; отпускане и възстановяване на допълнителни парични вноски; увеличения и намаления на капитала на дружеството; изплащането/получаването на дивиденти; плащания/постъпления от различни видове сделки с дълготрайни активи, материални запаси, услуги и други;

На практика се оказва, че при попълване на част VI „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица” от годишната данъчна декларация следва да се направи обстоен преглед и анализ на всички разчетни сметки, използвани от дружеството.Коментари

 • Здравейте,
  По ясно пояснение за попълване на приложение 6 не видях на други места, но все пак си позволявам да помоля за още малко пояснения.
  -Дружество има отпуснат кредит на ЮЛ в което кредитодателя има дялово участие
  1V На ред 1-ви ли следва да запиша лихвите който са платени от заемоискателя през 2014 г.
  - Общ размер на счетоводни разходи:
  Тук ли отразявам разхода за начислени и изплатени заплати по ДУК плюс осигуровките за сметка на дружеството за цялата 2014 г.Няма неизплатена заплата към 31.12
  - Вземания - отразявам салдото към 31.12.2014 г. по отпуснат кредит
  - Задължения: отразавям салдото към 31.12.204 остатък от начислен , но неизплатен дивидент на собственика.
 • Пропуснах нещо. През 2014 г. има погашение на кредит и отново с анекс отпуснат друг. Тези погашения посочват ли се като приходи или само лихвите .
  Може би само лихвите тъй като само те са счетоводен приход , а частичните погасителни вноски са парични потоци.
 • Здравейте колега,
  относно погасяванията по кредити - както отбелязахте, това са парични потоци - следователно не намират отражение в таблицата по част VI. В приход отразявате лихвите. На ред 3 отразявате вземането към края на годината.
  - Относно разходите по ДУК - моето мнение е, че в таблицата трябва да намери отражение само начисления разход за възнаграждение, но не и разхода за данък.
  - Относно кредита - отразявате като разход - начислените лихви.
  - Като задължения отразявате неизплатения дивидент.
 • Здравейте,
  Благодаря Зи за отговора, но ще Ви помоля за още молако пояснения. Въпросът ми е :
  В приложение 6 попървам брутно възнаграждение за цялата 2014 г. Осигурителните вноски начислени и изплатени за сметката на Дружеството ги прибавям и тях?. Нямах предвид ДОД.

  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Здравейте,
  относно въпроса Ви за декларирането на разходите по ДУК.
  Под разход за данък съм имала предвид счетоводния разход на дружеството, който се генерира във връзка с осигурителни вноски за сметка на работодател.
  По никакъв начин не съм визирала ДОД. Използвала съм термина разход за данък, като обобщаващ за задължения във връзка с данъчно облагане, а не конкретно данък върху доходите.
 • Благодаря Ви за отговора.
  Нещо се обърках, като свързвах разходи за възнаграждения -по ДУК в посока увеличение на финансовият резултат при изготвяне на ГДД - в предходните години при начислени възнаграждения и осигуровки , но не изплатени.
  Още Ви благодаря и моля да ме извините.

  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Разходите за придобиване на дълготраен актив /салдо по с-ка 613/ , като салда от платени суми по фактури м/у свързани лица, дали следва да се посочва в графата общия размер на счетоводните разходи в Справката за свързани лица? Благодаря!
 • Благодаря Ви, за професионализма, с който обяснихте на разбираем език, как би следвало да се попълни приложение 6.

  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Г-жо Митева, не знам да ли ще видите въпроса ми тъй като статията Ви е от преди вече 4 години, но все пак ще питам. Към днешна дата трябва да публикуваме в ГДД оборотните средства по чл.143 от ТЗ и ако да това означава ли , че трябва в т.3 да напишем сумата на вземането в началото или да попълня само остатъка от сумата в точка 4 , която ЮЛ дължи на съдружниците, защото при мен това са свързаните лица.Задължени ли сме да правим всичко това и какво става ако това не се случи, тъй като това са финансови средства , с който съдружниците временно подпомагат ЮЛ, за които е взето решение на ОС, т.е. не е кредит. И последно може ли пояснение какво точно е "лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим". Благодаря Ви предварително!
  С уважение Полина Тонева
 • Здравейте, г-жо Тонева, ако имате направени допълнителни парични вноски от съдружниците по чл. 134 от ТЗ, трябва да посочите размера на това задължение (салдото) към края на 2017 г. в т.4 от част VІ на ГДД. В случай, че имате вземане от свързаното лице, но на друго основание, то салдото за него ще посочите на ред 3. В ГДД се посочват състоянията (салдата) за вземания и задължения към края на годината, никъде не се посочва състояние в началото на периода или пък при възникване на разчета.
  Задължение сте да попълвате тази информация, както всичко останало в ГДД. В случай, че имате такива сделки/разчети и не сте ги попълнили ще се третира, че ГДД не е коректна.
  Юрисдикции с преференциален данъчен режим - дефиницията е дадена в §1, т.64 от ДР на ЗКПО. Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Добър ден. Имам фирма по ДДС за търговия на едро. Продавам на 9,10 фирми.

  една от фирмите на които продавам е на БРАТ ми и е ЕООД търговия на дребно.
  друга е на МАЙКА ми и е ЕТ за търговия на дребно.
  трета е на МАИКА ми и МЕН и е ООД за търговия на дребно.
  На тези 3 фирми продавам на СЪЩИТЕ цени като на останалите фирми.

  Питам в ГДД по чл 92/ част 6-деклариране на взаимоотношения със свързани лица.
  трябвали да попълвам данни за тези фирми?
  Ако да за кои от тях?
  С Уважение и надежда Сава Иванов.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->