Десислава Христова Десислава Христова директор счетоводство

Промените в ЗДДС за 2015 г.

Публикувано на: 18.03.2015Промени, свързани с облагането на доставките на електронни услуги в ЕС

Влязлата в сила от началото на годината промяна в ЗДДС третира облагането с ДДС на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги в ЕС, предоставяни от данъчно задължени лица, когато получателят на въпросните услуги е данъчно незадължено лице, установено в друга държава-членка.

Съгласно промените тези услуги ще се облагат в държавата-членка, в която е установено данъчно незадълженото лице - получател на услугата, а не както досега в държавата-членка на доставчика. Философията на промяната е в съответствие с основните принципи на облагането с ДДС (като данък на потреблението), с който се облагат крайните получатели на услугата и приходите от този данък следва да отиват в държавата-членка, в която се потребява услугата.

Облагането с данък добавена стойност, когато получател на услугата е регистрирано по ДДС лице, остава непроменено и както досега ще става в държавата-членка на получателя съгласно механизма на самоначисляването. Когато обаче получателят на електронните услуги - данъчно задължено лице, установено в друга държава-членка на ЕС - не предостави валиден VAT номер, доставчикът на услугите има право да третира получателя им като данъчно незадължено лице и да му начисли ДДС по ставката на държавата-членка, в която е установен получателят.

Кои са данъчно незадължени лица?

Това са физическите лица, които не извършват независима икономическа дейност и някои публични организации като фондации и други неправителствени организации.

Обхват на електронните услуги, засегнати от промените в ЗДДС

 • Далекосъобщителни услуги са фиксирани и мобилни телефонни услуги, достъп до интернет и др.;
 • Услуги за радио и телевизионно излъчване са програми, излъчвани по радио и телевизионни мрежи, както и предавания на живо по интернет, излъчвани едновременно с тяхното излъчване по радио или телевизия;
 • Услуги, предоставяни по електронен път са софтуер и актуализации, изграждане и поддръжка на уеб сайтове, покупка на електронни книги, онлайн абонамент за периодични издания, сваляне на приложения, игри, музика и филми, уеб хостинг, video on demand услуги, дистанционно обучение с минимална намеса на човешки фактор и др.

Промените в ЗДДС от 2015 г., свързани с далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги, са приложими само когато клиентът – данъчно незадължено лице е краен потребител и услугата се предоставя възмездно, т.е. срещу заплащане.

В обхвата на промените не попадат онлайн резервацията на транспортни услуги, хотелско настаняване, културни, спортни и образователни събития, консултантски услуги, предоставени по електронна поща, покупката на стоки чрез магазини за онлайн търговия в случаите, когато електронни системи се използват само за даване на поръчката и др.

Място, на което е установен получателят

В общия случай под ”място на изпълнение” се има предвид мястото (държавата), където данъчно незадължените лица – крайни потребители са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават.

Регистрация по ДДС в страната на получаване

Изискването от началото на тази година е ДДС върху доставката на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно излъчване и електронни услуги да се облага в държавата-членка по местоположение на крайния потребител, когато той е данъчно незадължено лице. Това на практика означава, че доставчиците на тези услуги ще трябва да се регистрират във всяка държава-членка от ЕС, в която извършват доставки на такива услуги, потребявани от крайни потребители физически лица и там да декларират и заплащат дължимия ДДС, съгласно изискванията на местното законодателство.

Електронната услуга МOSS

С оглед да се спести на доставчиците задължението да се регистрират за ДДС цели във всяка държава-членка на ЕС, където доставят цифрови услуги, е предвидена регистрацията по специалния ”Режим в Съюза” чрез използването на Mini-One-Stop-Shop онлайн услугата (MOSS), която е доброволна и представлява мярка за улеснение.

Данъчно задължено лице, което избере да прилага МОSS, се регистрира в държавата-членка, в която е установило стопанската си дейност, т.е. в държавата по идентификация.

Регистрация

За дата на регистрацията се счита първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението.

Внимание! Когато обаче първата доставка на услугите е извършена преди датата на подаване на заявлението, за дата на регистрация се смята датата на първата доставка, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-то число на месеца, следващ месеца на първата доставка.

Ако българско данъчно задължено лице не се е регистрирало в отделните държави членки, в които доставя електронни услуги на крайни потребители и не е предприело мерки в съответния срок да се регистрира по ”Режим в Съюза” в България, санкцията е в размер на определената от всяка отделна държава членка санкция за неизвършена задължителна регистрация на нейна територия (което може да надхвърли десетки хиляди евро) плюс данъка, който би трябвало да бъде начислен за всички продажби във всички държави членки от момента на възникване на задължението за регистрация по ЗДДС във всяка отделна държава, плюс лихвите за забава, съгласно правилата на всяка държава членка.

Подаване на справка декларация и корекции

Данъчно задължено лице, регистрирано по ”Режим в Съюза”, подава по електронен път справка декларация, описваща доставките към данъчно незадължени лица от друга държава-членка за всяко тримесечие, в срок до 20-то число на месеца, следващ данъчния период, без значение дали през периода е извършвало доставки. Стойностите в справка декларацията се посочват в евро.

Допуснати грешки в подадена справка декларация за прилагане на специален режим от регистрирано по ”Режим в Съюза” лице се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде изменената справка декларация за същия данъчен период.

Не се допуска корекциите да се отразяват в справка декларация за друг данъчен период. Сумата на ДДС, който е изискуем за съответния данъчен период, се внася по сметка на НАП в евро.

Санкцията за неподадена справка декларация и съпътстващите я регистри е в размер от 500 до 10 000 лв. Отделно се дължи недекларираният ДДС заедно със законовата лихва за забава.

Документиране на доставките и дата на данъчното събитие

За документирането на доставките на електронни услуги и определянето на датата на данъчното събитие се прилага законодателството на държавата членка по потребление. Доставчиците на електронни услуги трябва да издават фактури в съответствие с публикуваните изисквания на всяка държава членка, където се намира клиентът на услугата.

При неспазване на тези изисквания се прилагат санкциите, предвидени в съответните нормативни актове на държавата членка, в която се получава услугата.

Поддържане на електронен регистър

Лице, регистрирано за MOSS, е длъжно да води електронен регистър, за извършените от него доставки на електронни услуги, в който да отразява определени детайли за всяка извършена доставка. Информацията в регистъра се записва по начин, по който да може незабавно да се предостави по електронен път в структуриран формат при поискване от орган по приходите или от компетентните органи на държавите-членки по потребление. Информацията в електронния регистър се съхранява за срок не по-малък от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.

Санкцията при непредоставяне на регистъра за продажби е в размер от 500 до 10 000 лв., а при повторно нарушение от 1 000 до 20 000 лв.

Ако извършвани от вас доставки, попадат в обхвата на новата регулация, непременно се консултирайте с вашия счетоводител и данъчен консултант, за да предприемете своевременно всички необходими мерки по спазване на правилата и да избегнете огромните санкции. Другото предизвикателство при този нов режим е ценообразуването за крайни клиенти, тъй като включения в крайната цена ДДС за различните държави членки варира от 15 до 25%.

Нови условия по отношение на минималната помощ при реализирането на инвестиционни проекти

Другата промяна в ЗДДС се отнася до въведените от тази година изисквания, свързани с ползването на минимална помощ при реализирането на инвестиционни проекти на територията на България, за които се прилага специален ред за начисляване на ДДС при внос и ускорено възстановяване на данъка.

Новите условия засягат прага на размера на минималната помощ, получена за последните три данъчни години, включително текущата, натрупването й, независимо от формата и източника на предоставяне, въвеждането на понятието ”едно и също предприятие“, задължението за подаване на декларации за получените минимални помощи при определени обстоятелства, както и за предоставяне на информация на Министерство на финансите относно изпълнението на инвестиционния проект.Коментари

 • Здравейте,
  много хубава статия сте написали. От нея обаче не става ясно:

  - тази регистрация задължителна ли е за фирмите вече регистрирани по ЗДДС на основание чл. 96, 97, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗДДС ?

  - Фирмите вече регистрирани по чл. 96, 97, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗДДС, трябва ли задължително да подават такава декларация веднъж на всеки три месеца, ако са изпълнявали далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги в ЕС, когато получателят на въпросните услуги е данъчно незадължено лице,?
  Или ако тези фирми са избрали да не прилагат режима, могат да продължат да отчитат тези продажба с място на изпълнение съобразно чл. 21. ал. 6 и да продължат да отчита продажбите по стария начин?
 • Здравейте, господин Тодоров,

  Регистрацията по ЗДДС за специалния Режим в Съюза е частен случай и регистрацията на данъчно задълженото лице за него е независима от съществуващата вече регистрация по ЗДДС на друго основание.
  Като правило доставчици на електронни услуги с крайни потребители данъчно незадължени лица, установени в друга държава-членка в ЕС, са задължени да се регистрират по ДДС в съответната държава, в която са извършени или ще се извършват доставките на крайни потребители физически лица. Например, ако германско физическо лице си купува и сваля музика от български сайт, то българският сайт дори да е регистриран по ЗДДС в България, трябва да се регистрира по ДДС в Германия, където дължи ДДС-то за сделката и то по ставката приложима в съответната държава по потребление. Алтернативата е регистрацията за Режим в Съюза, по-известна като регистрация за електронната услуга MOSS. Тя е просто улеснение за всички тези данъчно задължени лица, които доставяйки услуги на данъчно незадължени лица от друга държава-членка, трябва да декларират и заплащат данъка в държави-членки по потребление. MOSS спестява на ДЗЛ тази необходимост. ДЗЛ, регистрирани за тази услуга, подават тримесечната Справка-декларация САМО за електронните услуги, предоставени на данъчно незадължени лица от друга държава-членка, заедно с Дневник САМО за тези продажби към НАП. Данъкът се заплаща тук по EUR сметка и е грижа на НАП да администрира разпределението на информацията и парите към съответните други държави.
  Чл. 21 ал. 6 регламентира начина, по който се третират такива сделки и е изменен съобразно изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета. Досега тези сделки са били третирани като останалите услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в друга държава-членка - мястото на облагане е било мястото, на което е установен доставчикът. От тази година мястото на облагане на този вид сделки е там, където е установен получателят и в случаите на потребители данъчно незадължени лица.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->