Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.16.2. Решение за Разпределение на Печалба – вариант 2

Публикувано на: 20.01.2011

ПРОТОКОЛ от Общо Събрание


               Днес, 01.05.2010 год. в град София, се проведе заседание на Общото Събрание на АЛФА ООД, на което бяха представени всички Съдружници или 100% (сто процента) от Капитала на Дружеството.

               Заседанието протече при следния дневен ред:

               1. Приемане на Годишния Финансов Отчет на АЛФА ООД за 2009 год.;

               2. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на АЛФА ООД за изминали години.


               По точка 1-ва, Общото Събрание единодушно РЕШИ: Приема Годишния Финансов Отчет на АЛФА ООД за 2009 год.


               По точка 2-ра, Общото Събрание като взе предвид, че са налице:


години

непокрита загуба (в лева)

неразпределена печалба (в лева)

2005

200 000

 

2006

100 000

 

2007

 

25 000

2008

 

 10 000

2009

 

12 000

ОБЩО

300 000

47 000


               единодушно РЕШИ: Натрупаната загуба да се покрие, чрез:

• 47 000,00 лева от неразпределената печалба, с което не остават повече средства под формата на неразпределена печалба;

• 100 000,00 лева от фонд ”Общи Резерви”, с което парите от фонда се изчерпват;

• 153 000,00 лева от Капитала на Дружеството, чрез неговото намаляване, с което той няма да спадне под законоустановения минимален капитал за дружество с ограничена отговорност.


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: С решение на общото събрание е покрита загубата от 2005 и 2006 год. в размер на 300 000,00 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

За да се покрие загуба от минали години е необходимо протоколирано решение на Общото Събрание.


• Начин на осчетоводяване:

Отнасяме аналитично неразпределената печалба от минали години, общите резерви и основния капитал по сметката за непокрита загуба от минали години, като така тя се покрива.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

121

Покриване на загуба

вид документ:

710

Протокол за решение на Общо събрание

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

122

Неразпределена печалба от минали години

47 000

121

Непокрита загуба от минали години

300 000

аналит.

2007

25 000

аналит.

2005

200 000

аналит.

2008

10 000

аналит.

2006

100 000

аналит.

2009

12 000

     

111

Общи резерви

100 000

     

101

Основен капитал

153 000

     

аналит.

Иван Иванов – 60%

91 800

     

аналит.

Петър Петров – 40%

61 200

     

ОБЩО

300 000

ОБЩО

300 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

           

Натрупана печалба

-47 000

           

Непокрита загуба

300 000

           

Целеви резерви

-100 000

           

Записан капитал

-153 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Покрита загуба

300 000

от инвестиционна дейност

 

Разпределена печалба

-47 000

от финансова дейност

 

Основен капитал

-100 000

   

Общи резерви

-153 000Коментари

-->