Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Годишната данъчна декларация за Физически лица се подава до края на април!

Публикувано на: 07.04.2015ГДД 201530 април е крайният срок за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица, които трябва да подават такава.

Кои са данъчнозадължените физически лица?

 • местните физически лица;
 • чуждестранни физически лица, които са придобили доходи от източник в България;
 • еднолични търговци;
 • местни и чуждестранни лица, които за задължени да удържат и внасят данъци върху доходите на физически лица.

Местните физически лица са данъчно задължени за световният си доход, т.е. трябва да облагат в България всичките си доходи от чужбина и доходи с източник в България.

Доходите, които се декларират в ГДД от физическите лица са:

 • Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • Доходи от друга стопанска дейност – като земеделски производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови правоотношения, от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др.
 • Доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • Доходи от прехвърляне на права или имущество;
 • Други доходи – обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, парични и предметни награди, лихви, дивиденти и др.
 • Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък;
 • Доходи от придобити от източник в чужбина от дивиденти, ликвидационни дялове и облагаеми доходи от допълнително осигуряване, застраховки „Живот” и доходи от лихви.

Всички посочени доходи, които се декларират в ГДД се смятат за придобити на датата на плащането на дохода или получаването на престацията, когато дохода е непаричен.

Декларират ли се в ГДД парични заеми?

Освен придобити доходи, физическите лица следва да подават ГДД и при наличие на получени или предоставени парични заеми. Задължението е на лице, когато общо непогасената част от получените или предоставените парични заеми през данъчната година надхвърля 10 000 лв. или общия размер на непогасените към края на данъчната година получени или предоставени парични заеми, предоставени през отчитаната година и през предходните 5 данъчни години надхвърля 40 000 лв. При декларирането на получени кредити от физическите лица не се включват такива, получени от кредитни институции.

Къде и кога се подава ГДД?

Данъчнозадължените лица подават своята ГДД в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

С ГДД за 2014г. физическите лица за пръв път ще могат да се възползват от новото облекчение при по-ранно деклариране. Тези ФЛ, които са подали своята ГДД в срок до 31 март 2015г. по електронен път, ще ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по ГДД, но ако нямат публични задължения, които подлежат на принудително събиране.

ГДД и всички приложения към нея се подава на място в съответната НАП или с електронен подпис от данъчнозадълженото лице или упълномощено от него, с препоръчана поща, а от тази година може да се подаде по електронен път чрез ПИК – персонален идентификационен код, който може да се издаде на физическото лице от НАП, без да е необходимо да се закупува електронен подпис.

Какви данъчни облекчения може да се ползват от физическите лица?

 • За лица с 50 и над 50% намалена работоспособност - данъчното облекчение е в размер на 7920лв. от годишната данъчна основа. (!) Това облекчение може да се ползва в пълен размер за годината през която е настъпила неработоспособността, както и за годината в която изтича. Това облекчение може да се ползва и текущо през годината, като тогава данъчната основа за месеца се намалява с 660лв. Ако лицето не е ползвало 12 месеца това облекчение има възможност с годишната си данъчна декларация да ползва пълния размер от 7920лв. на това данъчно облекчение.
 • Годишната данъчна основа се намаля с 10% за направени лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и с 10% за вноски за застраховки „Живот” и вноски за допълнително здравно осигуряване. Тези данъчни облекчения също могат да се ползват и текущо през годината на месечна база.
 • За направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – това са вноски, по т.нар. „закупуване на стаж” за времето на обучение, докторантура и др. подобни. В този случай годишната данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски. Това облекчение се ползва само при годишното деклариране, като се доказва с платежните документи за внесените осигурителни вноски.
 • За направени дарения в полза на определени институции и до определени размери – напр. здравни и лечебни заведения, БЧК, детски ясли и градини, учебни заведения, културни институти и др. Данъчните облекчения са в размер от 5 до 50%, като общият им размер не може да превишава 65% от годишната данъчна основа.
 • Облекчение за млади семейства – в размер на направените лихвени плащания по ипотечен кредит за жилище, когато кредитополучателят има сключен граждански брак, не е навършил 35години към датата на сключване на договора за кредит, ипотекираното жилище е единствено за семейството през годината. Облекчението се ползва за лихвите до размер на кредита от 100 000лв. и само от един от съпрузите.
 • Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата – това данъчно облекчение просъществува само един данъчен период – 2014г., от 2015г. вече е отменено и няма да се прилага. Това данъчно облекчение представлява възстановяване на платения данък, когато лицето е получило доходи от само трудово правоотношение, като възнаграждението за 12 месеца не превишава 4 080лв., в тази сума не се включва % за прослужено време. Тук следват и изключенията, при които не може да се ползва данъчното облекчение – когато лицето има доходи от извънтрудови правоотношения, земеделски производител, наем, продажба на имущество, дивиденти, доходи от лихви, болнични, пенсия, рента и предаване на вторични суровини, нощен и извънреден труд, ваучери, командировъчни пари, социални помощи за деца. Данъчното облекчение не може да се ползва през работодателя, а трябва ФЛ да подаде годишна данъчна декларация, за да се възползва от облекчението. Всички тези изключения правят почти неприложимо това данъчно облекчение.

Какви документи се прилагат към ГДД?

 • Служебни бележки за доходите от трудови и извънтрудови правоотношения;
 • Копие от валидно решение на ТЕЛК – когато лицето ще ползва това данъчно облекчение;
 • Копия от документи, доказващи направени лични вноски за осигурителен стаж;
 • Документи, доказващи направено дарение, за което ще се ползва облекчение;
 • Документи от банковата институция, удостоверяващи направени плащания и посочени размер на лихвата по ипотечен кредит, за който ще ползват облекчение;
 • Декларация от съпруга/та, че няма да ползва облекчението за млади семейства,
 • Удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните власти на другата държава,
 • Платежни документи за платените лични осигурителни вноски за пенсия.

Лицата, които извършват стопанска дейност като търговци, по смисъла на Търговския закон, в това число и Едноличните Търговци с годишната си данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността. Освобождават се само онези лица, които през годината не са извършвали стопанска дейност и не са отчели приходи и разходи, съгласно счетоводното законодателство.

Какво трябва да декларират местните лица, които имат доходи от чужбина?

Местните физически лица, които са получили доход, с източник в друга държава трябва да подават ГДД образец 2001а в случаите, когато няма подписана СИДДО и се ползва метода на „данъчен кредит” или има сключена СИДДО. В тази декларация има Приложение №9, в което се посочват методите за избягване на двойното данъчно облагане, които могат да се приложат от това лице, в зависимост от видовете доходи и държавите, източници на тези доходи.

НАП за поредна година предоставя на своя сайт ГДД с баркод, която е препоръчително да се използва от данъчнозадължените лица, защото свежда грешките при попълването й до минимум.Коментари

  • 04 Jun 2015 12:03
  • GALINA DIMOVA (Потребител)
  • Компания: Нова звезда
  • 0
  ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ПОДАЛА СЪМ СИ ГОД. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2013 И 2014 год. НО ТЪЙ КАТО СЪМ РАБОТИЛА НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА 6 МЕСЕЦА ТРЯБВА ДА МИ СЕ ВЪРНЕ ДАНЪКА.НЯМАМ ЧРЕЗ ПИК ИБАН НА НОМЕРА НА СМЕТКАТА СИ. КАК ДА СИ ВЪВЕДА ИБАНА. С УВАЖЕНИЕ : ГАЛЯ.
 • Здравейте, ако служителка, която е била в майчинство през 2015г, се е върнала на работа(2015г.), има ли право да ползва данъчно облекчение за деца по чл.22в от ДДФЛ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->