radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

Късно издадена фактураЗдравейте!
Два медицински центъра имат сключен договор за извършване на лабораторни изследвания. Доставките са периодични и се издава фактура по банков път за няколко изследвания.

Проблемът е следният: Изследвания за декември са фактурирани чак в март. Кога се води данъчното събитие? Според чл.25 от ЗДДС това е датата, на което плащането е станало изискуемо т.е. фактурата от март месец. И кога трябва да се отрази прихода/разхода по ЗКПО в такъв случай тъй като отчетите са вече предадени?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с посавения казус изразявам следното сатновище:

  На основание чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена, в случая датата, на която са извършени изследванията.
  Съгласно ал. 6 от същия член, на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4, данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.
  Ал. 7 от чл. 25 гласи, че когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането).
  На основание чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

  По отношение на ЗКПО този приход се отнася за 2014 г., но в тази ситуация най-добре да го оставите в 2015 г., тъй като евентуални промени на ГДД и отчетите са повод за възлагане на ревизия.

 • Данъчно третиране на отразен разход в 2015, отнасящ се за 2014 г.

  ЗКПО чл.75 (7) Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.

  В помощната справка към ГДД

  Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

  4. Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО
  А. УВЕЛИЧЕНИЯ
  11.Разходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка (чл.75, ал.7)
 • Приемам, че отговорът ми по отношение на третирането на този вид разход по ЗКПО е некоректен и оценявам Вашата аргументация.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->