Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.1. Начисляване на Корпоративен Данък

Публикувано на: 20.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР / СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т сметка

К-т сметка

сума

Приключвателни операции за годишно

приключване

1.

Статия 1

611

50 000

601

10 000

602

20 000

603

2 000

604

10 000

605

3 000

609

5 000

2.

Статия 2

123

55 000

611

50 000

624

1 000

629

4 000

3.

Статия 3

702

55 000

703

5 000

709

8 000

724

2 000

123

70 000

4.

Статия 4

123

452

1 500

да се осчетоводи с дата:

съставил:

Георги Георгиев

подпис

31.12.2010

длъжност:

Главен Счетоводител


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Натрупаните приходи и разходи, по съответните приходни и разходни сметки, в предприятието за 2010 год. са тези посочени в счетоводната справка. Резултатът е печалба в размер на 15 000 лв., за който е дължим корпоративен данък в размер на 1 500 лв. Извършват се съответните приключвателни операции за приспадане на разходите от приходите, за да се формира финансовият резултат и съответно да се начисли дължимият корпоративен данък.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За съставяне на приключвателните операции при годишно счетоводно приключване са нужни оборотна ведомост, данъчна декларация и мемориален ордер/счетоводна справка за приключвателните операции.

• Начин на осчетоводяване:

Отнасяме всички разходни сметки от група Разходи по икономически елементи към сметките за основна, спомагателна, административна или друга дейност в зависимост от естеството на дейността на фирмата.

Отнасяме всички сметки от групи Разходи за дейността, Финансови разходи и Извънредни разходи към сметка Текуща печалба (загуба).

Отнасяме всички сметки от групи Приходи от продажби, Приходи в предприятия с нестопанска дейност, Финансови приходи и Извънредни приходи към сметка Текуща печалба (загуба).

Начисляваме данък печалба като с него намаляваме текущата печалба срещу формиране на данъчно задължение към съответната сметка за разчети с корпоративен данък.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

611

Разходи за основна дейност

50 000

601

Разходи за материали

10 000

аналит.

Строителни материали

4 000

аналит.

Канцеларски материали

5 000

аналит.

Телефонен апарат

500

аналит.

Други

500

602

Разходи за външни услуги

20 000

аналит.

интернет

2 000

аналит.

телефон

5 000

аналит.

вода

1 000

аналит.

ел.енергия

6 000

аналит.

топлинна енергия

3 000

аналит.

охрана

2 000

аналит.

реклама

1 000

603

Разходи за амортизации

2 000

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

10 000

605

Разходи за осигуровки

3 000

609

Други разходи

5 000

аналит.

Командировки в страната

2 000

аналит.

Командировки в чужбина

3 000

ОБЩО

50 000

ОБЩО

50 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата година

55 000

611

Разходи за основна дейност

50 000

624

Разходи по валутни операции

1 000

629

Други финансови разходи

4 000

ОБЩО

55 000

ОБЩО

55 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

702

Приходи от продажба на стоки

55 000

123

Печалби и загуби от текущата година

70 000

703

Приходи от продажба на услуги

5 000

709

Други приходи

8 000

аналит.

Отписани вземания

8 000

724

Приходи от валутни операции

2 000

ОБЩО

70 000

ОБЩО

70 000


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

452

Начислен корпоративен данък

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата година

1 500

452

Разчети за годишен корпоративен данък

1 500

ОБЩО

1 500

ОБЩО

1 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Данъчни задължения

1 500

Текуща печалба

-1 500

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

- 1 500

от инвестиционна дейност

от финансова дейност


В допълнение: Когато задължението за корпоративния данък бъде изплатено в следващата календарна година, тогава ще се осчетоводи закриване на данъчното задължение срещу сума от банковата сметка на задълженото лице.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

452

Разчети за годишен корпоративен данък

1 500

503

Разплащателна сметка в лева

1 500

ОБЩО

1 500

ОБЩО

1 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-1 500

Данъчни задължения

-1 500

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 500

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->