Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.6. Начисляване на Данък Дивидент на Физически Лица

Публикувано на: 20.01.2011

ПРОТОКОЛ от Общо Събрание


               Днес, 12.05.2010 год. в град София, се проведе заседание на Общото Събрание на АЛФА ООД, на което бяха представени всички Съдружници или 100% (сто процента) от Капитала на Дружеството.

               Заседанието протече при следния дневен ред:

               1. Приемане на Годишния Финансов Отчет на АЛФА ООД за 2009 год.;

               2. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на АЛФА ООД за изминали години.


               По точка 1-ва, Общото Събрание единодушно РЕШИ: Приема Годишния Финансов Отчет на АЛФА ООД за 2009 год.


               По точка 2-ра, Общото Събрание като взе предвид, че са налице:


години

непокрита

загуба (в лева)

неразпределена

печалба (в лева)

2005

10 000

2006

50 000

2007

20 000

2008

100 000

2009

250 000

ОБЩО

50 000

380 000


               единодушно РЕШИ: С натрупаната печалба:

• да се покрие натрупаната загуба в размер на 50 000 лева;

• 80 000 лева да бъдат заделени за фонд ”Общи Резерви”;

• 100 000 лева да бъдат разпределени за дивидент на Съдружниците, пропорционално на притежаваните от тях дялове, който да бъде изплатен до 30 юни 2010 год.;

• 150 000 лева да бъдат използвани за увеличаване Капитала на Дружеството, като всеки от Съдружниците получи такава част от увеличението, каквато пропорционално притежава преди това.


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: С протокол на общото събрание се разпределя печалбата от минали години. Дивидентът и данъкът върху него е изплатен в деня на решението на Общото Събрание по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За да се разпредели печалбата от минали години е необходимо протоколирано решение на Общото Събрание и банково извлечение за изплатения дивидент и данък върху него.

(В примера банковото извлечение за изплатения дивидент и данък не е приложено, но се приема, че са направени.)

• Начин на осчетоводяване:

Отнасяме аналитично неразпределената печалба от минали години по сметки Непокрита загуба, Общи резерви, Задължения по съучастия, Разчети с бюджета за алтернативни данъци (данък дивидент) и Основен капитал.

По този начин непокритата загуба от минали години се покрива, общите резерви се увеличават, разпределят се дивидентите, удържа се данъкът върху дивидентите и се увеличава основният капитал.

Изплащаме дължимия данък върху дивидентите на физически лица и дивидентите от банковата сметка.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

122

Разпределяне на печалба

вид документ:

710

Протокол за решение на Общо събрание

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

122

Неразпределена печалба от минали години

380 000

121

Непокрита загуба от минали години

50 000

аналит.

2005

10 000

аналит.

2006

50 000

аналит.

2007

20 000

111

Общи резерви

80 000

аналит.

2008

100 000

425

Задължения по съучастия (дивидент)

95 000

аналит.

2009

250 000

аналит.

Иван Иванов – 60%

57 000

аналит.

Петър Петров – 40%

38 000

459

Разчети с бюджета за алтернативни данъци

5 000

аналит.

Данък върху дивидентите на местни физ.лица

5 000

101

Основен капитал, изискващ регистрация

150 000

аналит.

Иван Иванов – 60%

90 000

аналит.

Петър Петров – 40%

60 000

ОБЩО

380 000

ОБЩО

380 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

459

Разчети с бюджета за алтернативни данъци

5 000

503

Разплащателна сметка в левове

5 000

аналит.

Данък върху дивидентите на местни физ.лица

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

425

Изплащане на дивиденти

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

425

Задължения по съучастия (дивидент)

95 000

503

Разплащателна сметка в левове

95 000

аналит.

Иван Иванов – 60%

57 000

аналит.

Петър Петров – 40%

38 000

ОБЩО

95 000

ОБЩО

95 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-100 000

Натрупана печалба

-380 000

Общи резерви

80 000

Записан капитал

150 000

Непокрита загуба от мин.години

50 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-100 000

Основен капитал

150 000

от инвестиционна дейност

Общи резерви

80 000

от финансова дейност

Разпределяне на печалба

-380 000

Покриване на загуба

50 000Коментари

-->