Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.7. Начисляване на ДДС за Липсващи (Бракувани) Стоки

Публикувано на: 20.01.2011

ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС(със Сравнителна Ведомост)

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Склад обувки / Иван Иванов

по Заповед:

№165 от 01.04.2010

за вид активи/запаси:

Обувки

инв. № / код

наименование

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

фактич.

наличн.

счетов.

наличн.

излишък

липса

1

32151635

Обувки мъжки черни Борг

чифт

20

500

520

20

2

561465415

Обувки дамски червени Торк

чифт

25

100

115

15

3

ОБЩО

800

830

5

35

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Иван Иванов

началник склад

01.04.2010

Член на Комисия:

Петър Петров

контрольор

01.04.2010

Член на Комисия:

Георги Георгиев

контрольор

01.04.2010


№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 01.04.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки мъжки черни Борг

чифт

20

20

400

2

Обувки дамски червени Торк

чифт

15

25

375

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.04.2010

данъчна основа:

775

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

155

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

930


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.04.2010 г. е установена липса на стоки, закупени за 775 лв., без включен ДДС. При покупката е ползван данъчен кредит. Не е установено виновно лице. Липсващите стоки са закупени през месец Август 2009 год. С протокол е начислен ДДС за липсващите стоки.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За установяване на липса на материални запаси е необходим инвентаризационен опис и протокол, с който да начислим ДДС-то.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът от липсата се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи.

Липсващите стоки се изписват аналитично и количествено по кредита на сметка Стоки.

Начисляваме ДДС върху стойността на липсващите материални запаси, което също отнасяме аналитично по дебита на сметка Други разходи. Корекция на ДДС се налага и то в пълен размер, тъй като не са минали повече от 5 години от закупуването на материалните запаси.

Крайното салдо по сметки  Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси

вид документ:

570

Инвентаризационен опис на активи - запаси

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

775

304

Стоки

775

аналит.

Липса на стоки

775

аналит.

Обувки мъжки черни Борг

400

аналит.

Обувки дамски червени Торк

375

ОБЩО

775

ОБЩО

775


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

459

Самоначислен ДДС

вид документ:

09

Протокол или друг документ за ДДС разчет

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

155

4532

Начислен ДДС за продажбите

155

аналит.

ДДС

155

ОБЩО

155

ОБЩО

155


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

930

609

Други разходи

930

аналит.

Липса на стоки

775

аналит.

ДДС

155

ОБЩО

930

ОБЩО

930


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

930

Текуща загуба

930

Стоки

-775

ДДС за внасяне

155

Текуща печалба

-930

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

-930

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

  • ПО ТАКА ПОКАЗАНИЯ ПРИМЕР НЕ РАЗБИРАМ КАК ЩЕ ВЛЕЗЕ В ДНЕВНИКА НА ПРОДАЖБИТЕ?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->